نويسنده : cyrus sangari - ساعت 12:22 روز سه شنبه هجدهم آذر 1393

هر تمدني دركنار تغيير وتحولات سياسي ونظامي خود داراي گونه اي از فعاليت هائي است كه به آن فرهنگ گفته مي شود كه نشاندهنده ي خصوصيات روحي – رواني وذهنيت حاكم بر مردمان آن است  و معمولاشامل مجموعه اي ازبا ورها ، ارزشها وسنتها ي مقبول و پذيرفته شده مي باشد . بنابراين دركنار تمامي فراز وفرودهاي سياسي ونظامي كه درنزد هرقومي رخ مي دهد ، شاهد فعاليتهاي ديگري نيز هستيم كه جنبه هايي ديگرگون از حيات و زندگي مردماني است كه در آن سرزمين زيسته وآراء وعقايد و با ورها وصنايع وهنرهائي را پي ريخته اند . دراينجا مقصود ازفرهنگ معناي محدود آن يعني همان آثار ادبي ، هنري ، معماري ، دين وغيره است وگرنه سياست ونظامي گري نيز درمعناي عام فرهنگ قراردارند وهمپاي سايرعوامل تعيين كننده ي هويت تاريخي ما مي باشند .
درمتون تاريخي معمولا به تغيير وتحولات سياسي ونظامي بيشتر وبه جنبه هاي فرهنگي كمتر و يا دردرجه ي بعد پرداخته مي شود ؛ بويژه آنجا كه سخن از تمدنهاي بسيار كهني باشد كه بقاياي چنداني از آن باقي نمانده است . غالبا از شكستها وپيروزيهاي بدست آمده درمقابله با همسايگان وساير اقوام دورونزديك سخن مي رود واين جنبه ازهر تمدني مورد تدقيق قرارمي گيرد و شايد هم آنرا امري طبيعي بايد قلمداد كرد، نه به معناي امري درست ومورد تائيد بلكه بمعناي آنچه كه عموما درهمه ي دورانها وجود داشته ، وآن اين حقيقت است كه تاريخ دروهله ي نخست ، آنچنانكه براي ما باقي مانده ، صحنه ي نمايش مرداني است كه خطر كرده وبراريكه ي قدرت سياسي دست يافته وسپس خواسته اند اعمال خود را كه مجموعه اي از نظامي گري وتصميمات سياسي است درنوشتار جاودانه كنند وپيداست كه براي چنين مرداني فرهنگ وهنر وزندگي توده ي مردم يا ارزشي براي نقل وثبت نداشته ويا از لحاظ اهميت در درجه ي بعد قرار مي گرفته است . [1]
حتي متفكربزرگي مانند هگل نيز معتقد بود كه درتمدنهاي كهن ، نظامي گري وجنگِ ملتها كوششي براي " سر بر آوردن درافق تاريخ " است وجنبه ي اساسي تاريخي شدن وهمه ي اقوامي كه درطول حيات خود چنين سودائي درسرنداشته اند طبعا نتوانسته اند درتاريخ حضوريابند ويا درفرآيند تاريخي شدن سهمي داشته باشند .
با اينحال همه مي دانيم كه جنبه اي اساسي تردرحيات آدمي وجود دارد و عليرغم اينكه هياهوي نظامي گري وسياست بازيهاي معمول را ندارد معذالك نقشي اساسي درتعيين وشكل دهي هويت انساني ما درطول اعصار داشته است . هنر ومذهب بي شك از فعاليتهاي ذهني ورواني كليدي انسان محسوب مي گردند وهمواره در طول شكل گيري ورشد تمدنها ، حضوري پويا ، چشم گير وتاثيرگذار داشته اند . ازاينرو پس از بررسي مختصر آنچه كه حيات سياسي تمدن عيلامي بود ه ، جاي آن است كه اشارتي نيز به اين بخش از تمدن عيلامي كرده وزوايايي از آن را هرچند بصورت موجز  ومختصر بررسي نمائيم .
همانطور كه قبلا نيز گفته شد تمدن عيلامي دوره هاي مختلفي را پشت سر گذاشته است  : عيلامي اوليه ، عيلامي كهن ، عيلامي ميانه وعيلامي نو . اطلاعات ما درخصوص مسائل هنري وبا ورهاي ديني از اين چهار دوره نه به يك اندازه ونه چندان وسيع است .
اگر بخواهيم به هنر عيلامي اوليه اشاره اي داشته باشيم بايد از كوزه هاي سفالي منقوشي يا دكنيم كه تعداد زيادي از آنها درشهر شوش كشف شده اند . بررسي اين سفالها نشان داده كه بين شهر شوش وبا شندگان تمدن  " العُبيد "[2] روابط ديرين ومستحكمي وجود داشته است . اين كوزه هاي منقوش را ازخانه ها ، آرامگاهها ونخستين مراكز شهر نشيني منطقه ي عيلام وبويژه خود شهر شوش بدست آوره اند وغالب آنها ظروف غذاخوري منقوش وليوانهاي مختلف بوده كه عموما داراي نقوشي ازحيوانات مختلف اند كه با دقت خاصي ترسيم شده اند . همچنين مُهرهايي نيزدرشهرشوش يافت شده كه معمولا برروي كا لاهاي تجاري زده مي شد كه اين خود نشان دهنده ي آن است كه شوش يكي از مراكز معروف وپررونق تجاري برسر راه بازرگاني ميانرودان وساير تمدنهاي موجود درفلات ايران[3] بوده است .
 اَشكال رايج برروي سفالهاي بدست آمده عبارت است از شكل حيواناتي نظير بزكوهي با شاخهاي بزرگ پيچ خورده كه آنرا نماد ماه دانسته اند ونيز تصوير ماري كه نماد آبهاي زيرزميني پنداشته مي شود . اين تصاوير مربوط به مردمان ساكن درمنطقه ي كوهستاني عيلام يا همان " سرزمين بالا "[4] بوده ونما دي از قواي طبيعت وناشي از باورهاي ذهني آنان است .[5]
 در شوش گونه ي ديگري از هنر نقاشي نيز ديده مي شود كه موضوع آن انسانها هستند ودر آنها غالبا آدمهائي به تصوير كشيده شده اند كه درحال انجام اعمال مذهبي مي باشند .
 برخلاف هنر عيلامي كه به نمادهاي طبيعت مي پرداخت ؛ هنر شوش[6] بيشتر تمايل به نشان دادن اعمال معمولي وعادي زندگي وكارهاي روزمره نظير امورمربوط به كشاورزي وپيشه وري داشت . مُهرهاي استوانه اي ياد شده نيز داراي كاركردهاي متعد دي بود ولي بيش از هر چيز كاركردي تجاري داشت والبته براي مُهرزدن بر دربهاي قصور ومعابد وحتي امضاي قرارداد مورد استفاده قرارمي گرفت وحاكمين عيلامي نيز پس از صدور فرامين وتصميمات خود از همين مُهرها براي رسميت بخشيدن وابلاغ آن به نقاط مختلف استفاده مي كردند .
دردوره ي عيلامي اوليه ، هنر عيلامي كمتر تحت تاثير فرهنگ ميانروداني قرارداشته وبيشتر به فرهنگ جاري درفلات ايران نزديك بود ." اَنشان " ( تل مَليان درنزديكي شيراز ) طبعا با فرهنگها وتمدنهاي داخل فلات ايران روابط نزديكتر وبيشتري داشته تا تمدنهاي ميانرودان كه همواره درستيزوكشاش با آن بود .
 درهنر اين دوره نيز بيشترازتصا ويرحيوانات استفاده شده است . در آثار اين دوره حيوانات كاركردهاي انسانها را برعهده گرفته وجايگزين انسان دركارهاي روزانه مي شوند . اين ويژگي درتمامي قلمروهاي هنري اين دوره بچشم مي خورد .
هنرمجسمه سا زي نيز دراين دوره از آثار قابل ملاحظه اي برخوردار است . يكي از اين مجسمه ها كه از جنس گل است شيري را نشان مي دهد كه درحالتي كاملا انساني نشسته است وآنرا نماد ديو دانسته اند  . مجسمه ي ديگري كه از نقره است ، گا ونري شبيه به انسان رانشان مي دهد كه لباسي به تن دارد وبصورت احترام آميزي زانو زده ( حالتي عمومي درمعابد ايران كهن ) وظرفي از شراب دردست دارد . بنظر مي رسد كه اين تصوير نشانگر يكي ازرسوم مربوط به آئين هاي قرباني باشد .
با توجه درونمايه هاي هنر "عيلامي اوليه " كه درشوش بيشتر ازهنر تمدنهاي ميانرودان ودر" اَنشان " بيشتر ازسايرتمدنهاي داخل فلات ايران متاثربود ، هنر دوره ي "عيلامي كهن" آميزه اي است از فرهنگهاي مختلف وتاثيرگذار بريكديگر . بي ترديد قويترين ومهمترين اين فرهنگها بازهم همان فرهنگ ميانرودان بود كه در آن زمان مصادف بود با دوره ي پاياني تسلط فرهنگ سومري .
 فرهنگ ميانروداني حتي دردوره هاي قبل و بعد نيز همواره تاثيري قوي برمناطق مجا ور خود بخصوص شهر شوش داشت وبهمين دليل بود كه در شوش حتي چند سده پيشتر هنر مربوط به مُهرهاي استوانه اي توسعه يافته بود .
دراين دوره يكي از ويژگي هاي هنر عيلامي پرداختن به مراسم وآئينهاي مربوط به تدفين وآرامگاهها بود . هنر مجسمه سازي دراين دوره نيز همچنان به فعاليت خود ادامه داده وتوسعه يافت . از اين دوره دو مجسمه يافت شده است : نخست تنديسي است مربوط به  الهه " ناروندي "[7] بصورت نشسته كه ليوان شراب وبرگ‍‍ نخلي دردست دارد ومتعلق به دوره ي حكومت " پوزور- اينشوشيناك "[8] است . اين مجسمه را از لحاظ شكل وپرداخت شبيه مجسمه هاي آن زمان وساخته شده در دوره ي " گودآ "[9] ، " اِنسي "[10] " لارسا "[11] درسومرمي دانند .
مجسمه ي دوم كه از لحاظ تاريخي قديمي ترازمجسمه ي اولي است مربوط به يكي از خدايان عيلامي است بصورت ايستاده با تاجي برسر كه نشان خدائي اوست . اين خدا داراي چهره اي خندان است كه چنين تصويري درهنر دوران باستان بسيار نادر وكمياب مي باشد . جنس اين مجسمه ازمس با روكشي از طلاست . هردوي اين مجسمه ها را درسا خت وپرداخت هنري اش بسيار متاثر از ميانرودان دانسته اند چراكه هر دوي اين خدايان لباس سنتي ميانروداني يعني "كوكا ن "[12] به تن دارند .
با كشف مواد معدني وگسترش استفاده از آن درفلات ايران شاهد شكل گيري فعاليت هنري جديدي مي باشيم كه  همان هنر- صنعت فلزكاري است .مواد اوليه اين كار از شرق فلات ايران وارد مي گرديد وراه تجاري مهمي كه ازعيلام مي گذشت هند را به ميانرودان پيوند مي داد . بعضي از مراكز تمدني داخل فلات ايران نظيركرمان ولرستان كه اين مواد در آنها بوفور يافت مي شد به گسترش نوعي صنعت فلزكاري با برنز پرداختند . آنان موفق به ساخت سلاح شده ودرعين حال اشياي ديگري نظير ليوان وظرف شراب وآلات وادوات زينتي وروزمره راتوليد كرده وبه مناطق ديگرصا دركردند . نظايري از اين اشياء در شوش يافت شده اند . درخود شهر شوش نيزهنركوزه گري وسفال سازي همواره رونق داشته ولي دربين اشياي كشف شده دراين شهر ، تعدادي اشياء فلزي مانند مُهرهاي استوانه اي كه درمبادلات تجاري مورد استفاده قرارمي گرفت نيز كشف گرديد . بعضي از ظروف اين دوره از مرمرسفيد ساخته شده اند كه بهمراه ساير سنگهاي قيمتي از فلات ايران به شوش وميانردوان حمل مي گرديد .
برخلاف شوش كه از لحاظ هنري بسيار متاثر از تمدن وفرهنگ ميانرودان بود درمنطقه ي " اَنشان " هنرمندان به هنر نياكان خود وفادار مانده وهمچنان به اشكالي كه ملهم از حيوانات وقواي طبيعت بوده ودرهنر عيلامي اوليه نيز ديده مي شد ، پرداختند . " سوكَل ماه "[13] هاي بزرگ ومقتدر سلسله ي " اِپَرتي "[14] به نگارگري بر صخره هاي نقش رستم وبخصوص "كورانگون "[15] در " سرزمين بالا "[16] پرداختند . كورانگون جايي بود براي نيايش كه در آن مردمان كوه نشين به ستايش خداي بزرگ خود " نَپَريشَه "[17] مي پرداختند .  درسنگ نگاره ي كورانگون نيز بازبا تصويرمارمقدس مواجهيم كه نماد آبهاي زيرزميني ودوزخ است .[18] برروي اين نقش برجسته كه از پس هزاره ها باقي مانده وچندان دچار آسيب نشده ؛ شاه وهمراهانش با اهداي پيشكشهائي درحال ستايش " نَپَريشَه " ديده مي شوند .
دوره ي "عيلامي ميانه " رابايد بنوعي شاخص ترين دوره ي تاريخ عيلام دانست  زيرا دراين دوره تخيل وذهن عيلامي درقلمرو فرهنگي تا بدان پايه رسيدكه با عبور از هنرميا نرودان به دست آوردهاي نوينِ هنري و خاصِ خود نيزدست يافت .
درآغاز اين دوره بناهاي ساخته شده در شهر "كَبنَك "[19] شديدا متاثر ازهنر ميانروداني و" هوري "[20] بود . " تپتي – اهَر"[21] دراين شهر آرامگاهي براي خود وخانواده اش بناكرد . اما بناي شاخص وقابل توجه ي اين دوره مجموعه اي آئيني است كه توسط " اونتاش نَپَريشَه "[22] در شهر " دور- اونتاش " [23]( چغازنبيل كنوني )[24] ساخته شد . اين بناي بزرگ وخيره كننده كه از پس هزاره ها همچنان شگفتي هر بيننده اي را بدنبال دارد ، زيگوراتي است كه كاملا به سبك وسياق زيگوراتهاي ميانرودان ساخته شده (اگر با لعكس درنظر نگيريم ) وبه خداي "نَپَريشَه " اختصاص داشته است . [25]
دراين دوره همچنين شاهد خلق بهترين وزيباترين آثاري هستيم كه از هنر عيلامي براي ما به يادگار مانده است . از مهمترينِ اين آثار بايد به مجسمه ي برنزي مشهورو متعلق به ملكه " نَپير- اَسو"[26] همسر " اونتاش نَپَريشَه " اشاره كرد كه متاسفانه سر وقسمتي از بازوي آن از بين رفته است . اين اثر نشانگر مهارت كامل وتمام هنرمند عيلامي درهنر فلزكاري است ودرعين حال نشانگر تاثير هنر ميانرودان چراكه آنرا عموما يادآور مجسمه هاي سومري مي دانند زيراچنين پنداشته مي شود كه اين مجسمه بخاطر شكل مخروطي ، وضعيت ظاهري ملكه وفقدان كتيبه اي برروي آن ، يكي از آثار مربوط به تمدنهاي ميانروداني -   سومري – است كه احتمالا عيلامي ها دريكي از تاخت وتازهاي خود درمنطقه ، به عيلام آورده اند [27].
دوره ي حاكميت سلسله ي " شوتروكي"[28] ها نيز يكي از دوره هاي مهم براي هنر عيلامي است . حاكمين اين سلسله در شوش واَنشان استقرارداشتند . آنان به باز سا زي شهر شوش پرداخته وباگرد آوردن آثار زيباي هنري در آن ، شوش را به شهري زيبا وآراسته بدل كردند . آنان همچنين آثار ساخته شده در شهر "دور – اونتاش " (چغازنبيل ) درزمان "اونتاش نَپَريشَه "ونيز آثار تاراج كرده از ميانرودان نظير استوانه ي "نارام – سين "[29] وقانون " حمورابي "[30] را درشهر شوش قراردادند .
"كوتير ناحونته "[31] وپس از او برادرش "شيلهاك اينشوشيناك "[32] معابد متعددي را درشهر شوش بنا نهادند . يكي از اين معابد داراي نقش برجسته اي با تصا ويرخدايان است . اثر ديگر مربوط به اين پادشاه ماكتي است كه آئين "سيت – شَمشي "[33] ( برآمدن خورشيد ) را نشان مي دهد . دراين ماكت دو تن ازكاهنين را مي بينيم كه درمقابل زيگوراتي زانو زده ودرحال انجام آئين مشخصي هستند ودركنار آنها ، دو محراب ، يك كوزه ي بزرگ ودرختي بدون شاخ وبرگ نيز ديده مي شود .
سواي اين آثاربجاي مانده در شهر شوش ، در"اَنشان " مي توان تداوم آئينهاي سنتي مربوط به آب را در فضاي باز بويژه دركورانگون ومالمير مشاهده كرد . برروي صخره ها نقش بزرگي كنده شده كه خانواده ي شاه را درحال نيايش ودادن پيشكشي به خدايان نشان مي دهد . تاريخ اين اثر پيشتر از قرن ششم ق م ودوره ي حكومت سلسله ي "شوتروكي" هاست . درانشان نيز از دوره ي "كا له "[34] وبعد از آن نيز كوزه هاي سفالي توليد مي گرديد ودر دوره ي عيلامي ميانه ( 1300-1000 ق م ) شهر اَنشان دراوج خود بود هر چند كه حاكمين عيلامي معمولا در شوش ساكن بودند .
در ادوار پاياني تمدن عيلامي يك بار ديگر شاهد غلبه ي تاثير هنر ميانرودان در عيلام هستيم معذالك آثار بجاي مانده از اين دوره خصوصيت هنر عيلامي را نيز حفظ كردند . شهر شوش همانطور كه گفته شد داراي زيگوراتي به سبك زيگوراتهاي ميانروداني بود كه در زمان يورش "آشوربانيپال "[35] بهمراه خود شهر ومعابد ديگرِواقع درآن ، مورد غارت قرارگرفت  . با ظهور "پارس "ها وپس ازتسخير مناطق عيلام وسپس ميانرودان توسط آنان ، هنر عيلامي در پيوند مستقيم با "پارس "ها قرار گرفت . درواقع اين "پارس" ها بودند كه بيشتر از هنر عيلامي وميانروداني الهام گرفتند وبهمين دليل هنر اين دوره با نام هنر "عيلامي – پارسي " شهرت دارد .
از ديگر مظاهرفرهنگ عيلامي مي توان به كاربرد خط اشاره كرد . بي شك خط مهمترين كشف آدمي درهمه ي اعصار بوده است تا آنجا كه حد فاصل تاريخ وماقبل تاريخ را همين اختراع وكاربرد خط دانسته اند ، امري كه اساس پايداري وتداوم تمدنها وفرهنگ هاست .
از ويژگي هاي مهم تمدن عيلامي اوليه گسترش خط بود . عيلامي ها خط را از سومريان اقتباس كردند ودر شوش آنرا توسعه دادند با اين توضيح كه توانستند با تكيه برخلاقيتهاي خود درآن تغييراتي بوجود آورند تا آنجا كه بعدها هويت وشخصيت مستقلي يافته واز همين رو موسوم به خط عيلامي گرديد زيرا از لحاظ نگارش وبعضي از علائم با خط سومري تفاوت داشت . [36]كاربرد اين خط نيز همانند ساير خطوط ابتدا صرفا در امور تجاري وبازرگاني بود واين واقعيت را لوحه هاي متعدد عيلامي اوليه كه در منطقه يافت شده بخوبي نشان مي دهد . در اين لوحه ها نشانه ها واعدادي ديده شده كه بكار صورت برداري ازكالا ها مي آمد . اين خط متاسفانه تا كنون رمز گشائي نشده وناخوانا مانده است وتنها آگاهي اندكي از آن بدست آمده وبهمين دليل شناخت ما را از اين دوره بسيار محدود كرده است . با اينحال گفته مي شود كه خط عيلامي اوليه براي نوشتن زبان مردم " سرزمين بالا" بكار مي رفت . خط عيلامي درفلات ايران گسترشي نيافت ودر قرن هجدهم ق م ناپديد گرديد وظاهرا در درازناي زمان هيچ خطي از آن مشتق نگرديد وازاينرو ترجمه ي آن پيچيده وغير ممكن مي باشد .
دردوران حكومت " پوزور – اينشوشيناك " (قرن 24 ق م ) نه تنها شاهد ارتقاي هنر عيلامي هستيم بلكه وي موفق گرديد تا خط جديدي رابا الگوبرداري از خط سومري براي نوشتن زبان عيلامي بنا نهد كه موسوم به خط ميخي عيلامي است . اين خط نيز شبيه خط عيلامي اوليه ودرنتيجه بسيار پيچيده وترجمه ي آن غير ممكن است . خط ميخي عيلامي نيز پس از" پوزور – اينشوشيناك " به حيات خود ادامه نداد ودر آغاز قرن هفدهم ق م شاهد اقدام مبتكرانه ي تازه اي براي خلق خط ديگري هستيم .
 درزمان حاكميت پادشاهان "سيماشكي "[37] خط عيلامي با خط ميخي ميانرودان منطبق گرديد ومورد استفاده قرارگرفت . عيلامي ها از خط "اَكدي " صرفا نشانه هاي هجائي آنرا حفظ كردند ونشانه هاي ايدئو گرام آنرا كنار گذاشتند ؛ البته اين كار بتدريج  وتا پايان دوره ي عيلام صورت گرفت . اين خط دچار تغييرات زيادي شده ونشانه هاي آن بارها تحول يافت وتا زمان هخامنشيان دركنار خط آرامي يكي از خطوط اصلي آنان بحساب مي آمد .[38]
يكي ديگر از جنبه هاي بسيار مهم واساسي در تمدنهاي كهن ونيز درتمدن عيلام مسئله ي دين وباورهاي ديني است . شناخت ما از دين عيلامي نيز درقياس با تمدنهاي ميانرودان بسيار محدود است . عيلامي ها هرگز افسانه ها وباورهاي مربوط به خدايان خويش را همانند همسايگان ميانروداني خود تدوين نكرده ويا زحمت نگارش آنرا بخود ندادند . درواقع تخيل عيلامي در اين زمينه بسيار اندك وكم فروغ است واين خصيصه نه به يك دوره ي خاص بلكه به همه ي دوره هاي عيلام تعلق دارد . ويژگي اصلي دين عيلامي  تقدس زن وپرستش مار است كه آنرا بازمانده ي اعصاربسيار كهن مادرسالاري مي دانند .تقدس زن ناشي از باور به وجود مادري ازلي بود وتاثير مهم اين باور درنزد عيلامي ها وجود ازدواج با محارم است ونيزاين نكته كه در نزد عيلامي ها فرزندان نسب خود را ازمادر مي گيرند ونه از پدر. ازدواج با محارم نيز بعنوان مرده ريگي ازاين تمدن درنزد آريائي هاي هخامنشي وبعدها زرتشتيان مورد قبول وپذيرش قرارگرفت ودراين مورد شواهد تا اندازه اي است كه غيرقابل انكارمي باشد .مار نيز دربا ور عيلامي ها حافظ آب ودرنتيجه بركت بخشي ، خرد وثروت ، جهان زيرزمين ودوردارنده ي نيروهاي شربود .
خداياني كه مورد پرستش عيلامي ها قرارداشتند برخلاف خدايان تمدنهاي ميانرودان ويونان فاقد پانتئون ( جائي كه در آن خدايان متعدد گرد مي آيند ) بودند  وعليرغم ساخت زيگوراتي در" دور- اونتاش " ( چغازنبيل ) باز هم نمي توان آنرا پانتئوني براي خدايان عيلامي دانست . درقلمروتمدن عيلام هر منطقه اي داراي خداي جداگانه اي براي خود بود ومتناسب با اينكه كدام سلسله قدرت سياسي را دردست داشته ، خدايان همان سلسله كه متفاوت با ساير خدايان بودند ، در دوره هاي متفاوت بعنوان خدايان برتر شناخته مي شدند . از اينرو ترسيم تابلوئي از خدايان عيلام بسيار مشكل وپيچيده است . در اين ميان شهر شوش وساكنين آن وضعيت وموقعيت جداگانه اي داشتند چرا كه شوش شهري بود با سنت هاي اَكَدي – بابلي وبهمين دليل خدايان عيلامي در آن چندان مورد پرستش وستايش قرارنمي گرفتند . با اين وجود به كمك بعضي از متون بجاي مانده از دوره هاي مختلف عيلامي مي توان سلسله مراتب خدايان عيلامي راهرچند بطورناقص ترسيم كرد .
دردوره ي عيلامي ميانه مي توان تثليثي متشكل از سه خدا بنامهاي "هومبان "[39] ( كه شبيه به نَپَريشَه است ) ، "كيريريشَه "[40] و" اينشوشيناك [41]" مشاهده كرد[42] كه بنظر مي رسد اين سه خدا از مهمترين خدايان اين دوره اند واز لحاظ قدرت به ترتيب نخست هومبان وبعد از آن كيريريشه وسپس اينشويناك قراردارد . اما ساير متنهاي بجاي مانده از دوره هاي مختلف نشان مي دهد كه سلسله مراتب خدايان در طول تاريخ دچار تحول شده اند .
درزمان سلسله ي " اِپَرتي " ها سه خداي " اينشوشيناك " ، " شيموت "[43] و"ناحونته "[44] از اهميت بسيار بالائي برخوردار بودند واين درحالي است كه " نَپَريشَه " جايگاه بسيار مهم خود را همچنان حفظ مي نمايد . همه موظف بودند كه به مقررات وضع شده از سوي خدايان احترام بگذارند ودر صورت نقض قوانين ، از سوي مقامات مذهبي وقضائي متناسب با خطاي خود مجازات مي گرديدند .سلطه ي قوانين الهي برروي آدميان بسيار نامحدود بود . عنوان " زونكي "[45] كه اختصاص به حاكمان داشت نشانگر اين اقتدار ناشي از حق الهي بود درحاليكه عنوان "مِني "[46] فاقد هرگونه حق الهي بود . " زونكي " نماينده ي خدايان برروي زمين بود . او براي خير وصلاح آدميان عمل مي كرد واز وظائف اصلي او انجام دقيق آئين هائي بود كه مي بايست براي خدايان انجام گيرد .
عليرغم اين موقعيت ، در متوني كه مخصوص تشريح اعمال نظامي حاكمين عيلامي است به اسامي خدايان يا خدائي برنمي خوريم واز آنان سخني به ميان نيامد ه و اين برخلاف سنتي است كه در متون ميانرودان وجود داشته است . بنظر مي رسد كه عيلامي ها جنگ را از اعمال ايزدي وخدائي بحساب نمي آوردند وآنرا عملي كاملا انساني تلقي كرده ودر ارتباط با خدايان نمي دانستند .
همانطور كه گفتيم يكي از بزرگترين خدايان عيلامي "هومبان " است . خداي مقتدري كه بسياري از نيايشها وفديه ها براي اوبود . احتمالا "هومبان " يكي از بزرگترين خدايان مربوط به دوره هاي اوليه ي عيلام بوده ولي بعدها "نَپَريشَه " كه بسيار شبيه او بود جانشين وي گرديد . "نَپَريشَه "خداي حامي وپشتيبان شهر اَنشان يا همان "سرزمين بالا" بود . اين همان خدائي است كه دركوهها ودر فضاي باز، درمناطقي نظير كورانگون مورد پرستش وستايش قرارمي گرفت . " نَپَريشَه "خدائي است كه از دوران باستاني عيلام به يادگار مانده ، خدائي است كه حاكمين مقتدر عيلامي صرفا خدمتگذاران وي محسوب مي شدند ونه بيشتر . او سوار برماري عظيم كه نشانگر آب وحيات زيرزميني است تصوير شده است ؛ موضوعاتي كه الهامات اصلي هنرمندان عيلامي اين منطقه است . اودر دوره ي عيلامي ميانه ويا پيشتر از آن نيز خداي برتر عيلامي بحساب مي آمد .
از ديگر خدايان عيلامي بايد به "كيريريشه "( الهه بزرگ ) ، الهه ي شهر" ليان "[47] در "شِريهوم "[48] ( بوشهر ) نام برد . "كيريريشه " بخصوص درجنوب عيلام از مقام بالائي برخوردار بود ومورد پرستش قرار مي گرفت . همچنين بايد از الهه هايي با كاركردهاي معيني نظير" پينيكير"[49] در شوش و"پارتيكو"[50] در اَنشان نام برد . در بعضي از متون بجاي مانده ، "كيريريشه " مادر و"هوتران "[51] پدر "هومبان " در نظر گرفته شده اند ؛ درحاليكه در ساير متون "كيريريشه" همسر "هومبان " است . بنظر مي رسد كه اين ويژگي ناشي از مقايسه ي "كيريريشه "با موقعيت " ايشتار"[52] در ميانرودان است كه درنقاط وزمان مختلف داراي همسر هاي متفاوت بود ه وهمين مسئله بعد ها به عيلام نيز سرايت كرده است زيرا " ايشتار" در شوش نيز داراي معبد مهمي بود . شايد هم بايد آنرا درچهارچوب ازدواج با محارم مورد تحليل وبررسي قرارداد . بابلي ها الهه هاي عيلامي را همتاي " ايشتار" در نظر مي گرفتند و اين مسئله شاهدي است بر نزديكي وحتي يكي بودن عقايد مذهبي در منطقه ي عيلام وميانرودان . 
يكي ديگر از خدايان عيلامي "ناحونته " است . وي خداي خورشيد ، عدالت ودرواقع همتاي ميانروداني " شَمَش "[53] است وبعضي آنرا همان " آناهيتا "[54] خداي آب وباروري آريائي مي دانند كه درهرحال داراي اهميت بسيار زيادي بود . از اسامي ساير خدايان عيلامي نيز باخبريم خداياني نظير " روهو هاتير"[55] خداي شهر" هوهنور"[56] ( مالامير ) وساير خداياني كه بنظر مي رسد از لحاظ اهميت دردرجه ي بعدي قرارداشتند مانند "ناروندي"[57] ، "شيشيان "[58] و"نيارزينا"[59] وزوج "شيموت – مَنزَت "[60]كه اسامي آنها در متون مختلف ديده شده وداراي معابدي در شهرهاي اصلي عيلام بودند .
خدايان شهر شوش بيشتر متاثر از خدايان ميانرودان بودند تا عيلام . خداي اختصاصي شهر شوش " اينشوشيناك" ( درسومري بمعني صاحب وارباب شوش ) نام داشت . وي حامي وپشتيبان شهر شوش وساكنين آن  وداراي زيگوراتي در اين شهر بزرگ ونيز معابدي دركل منطقه بود . " دور – اونتاش"يا زيگورات چغازنبيل نيز دراصل يكي از جايگاههاي اصلي پرستش " اينشوشيناك " بود . بنظر مي رسد " اينشوشيناك " خداي جهان زيرزمين ( مردگان ) ، خداي دوزخ وداورمردگان بوده كه در اين كار دو الهه ي ديگر نيز اورا ياري مي كردند كه عبارت بودند از" ايشم كَرَب "[61] ( احتمالا داراي اصلي اَكَدي ) و" لَكَمَر"[62] كه مردگان را به نزد " اينشوشيناك "همراهي كرده تا مورد قضاوت وداوري قرارگيرند [63].
همانطور كه بارها گفته شد شهر شوش بسيار متاثر از ميانرودان بوده از اينرو خدايان بابلي نيز درشوش از احترام بسيار ي برخوردار بوده ومورد پرستش قرارمي گرفتند . اين خدايان بابلي عبارت بودند از" ايشتار" الهه ي عشق وجنگ ،" اَدَد "[64]خداي طوفان ، " سين "[65]خداي ماه ، " نَبو"[66]خداي عقل وخرد و"نوشكو "[67]خداي آتش .
خدايان عيلامي دردوره ي عيلامي ميانه وبويژه در زمان حكومت " اونتاش نَپَريشَه " به شهر شوش وارد شده ومورد پرستش قرارگرفتند . " دور – اونتاش " نخستين جاي پرستش شوش است كه براي ستايش ونيايش خدايان عيلامي "سرزمين بالا" ساخته شده بود هر چند چنين هدفي محقق نگرديد واين نشان مي دهد كه شوش بويژه از لحاظ فرهنگي تحت تاثير عناصر اَكدي – بابلي قرارداشت تا عيلامي [68].
معابد عيلامي كه در آن خدايان مورد پرستش قرارمي گرفتند ، داراي طرح ونقشه اي شبيه به معابد ميانرودان است . يكي از ويژگي هاي معابد عيلامي وجود تصاوير بيشه هاي مقدس است . اين مسئله دربعضي از متون ويا بناهاي ساخته ويا بازسازي شده توسط حاكمين عيلامي ، ديده مي شود . دريكي از متون بجاي مانده از " آشوربانيپال " كه درمورد تاخت وتاز وغارت شوش است به اين بيشه هاي مقدس اشاره شده است .
 وجود زيگوراتهائي در عيلام ( شوش وچغازنبيل ) مي تواند دليلي باشد براينكه زيگورات اساسا اصلي ايراني داشته وبرخلاف عقيده ي شايع از ميانرودان به عيلام وارد نشده است . بعضي از پژوهشگران چنين مي پندارند كه خاستگاه اين معابد ( زيگوراتها ) درمراكز قديمي فلات ايران نظير "مونديگاك "[69] ، " آلتين تپه "[70] يا "تورنگ تپه " [71]بوده ضمن اينكه مي توان نشانه هاي چنين زيگوراتهائي رادردشت اصلي كرمان ( هزاره ي سوم ق م ) نيز مشاهده كرد [72].كلمه ي زيگورات رانيز مي توان واژه اي عيلامي دانست .
 يكي ديگر از منابع بسيار مهم براي شناخت منطقه ي عيلام متنهاي كوتاهي هستند كه درزمان ساخت يا بازسا زي معابد برروي آجرهائي بدستورشاه نوشته شده اند . اين متون اطلاعاتي پيرامون خداياني كه مورد پرستش قرارمي گرفتند وهمچنين شور وحرارت پادشاهاني كه مي پنداشتند قدرت خود را از اين خدايان گرفته اند ، دربردارند كه نمونه هائي از آن درزيگورات چغا زنبيل درمقابل چشمان هربيننده اي قراردارد .
درپايان اين نوشتار بجاست تا اشاره اي به موقعيت وجايگا ه زن درتمدن عيلامي به عمل آيد . يكي از جنبه هاي خاص تمدن عيلامي جايگاهي است كه به زنان دراين تمدن داده شده است ، جايگاهي كه درزمان خود بسيار مترقي بود . بنظر مي رسد كه زنان در نزد عيلامي ها از جايگاه مهمي برخوردار بودند ؛ چنين ويژگي خاصي را البته درنزد سومريها نيز مي توان ديد وتنها با ورود اقوام سامي درمنطقه ي ميانرودان است كه موقعيت زنان دچار تزلزل مي گردد .متون حقوقي عيلامي بجاي مانده از دوره ي سلسله ي "اِپَرتي " نشانگر آن است كه زنان داراي حقوق اجتماعي وسيعي بودند براي مثال آنها ارث مي بردند ، حق ما لكيت بردارائي هاي خود راداشتند ، از حقِ دادن شهادت درمحاكم قضائي برخوردار بودند وحتي مي توانستند مديريت وريا ست بنگاههاي تجاري رانيز بعهده بگيرند . اين اهميتِ بسيارِ زنان ، در واقع ريشه درقاعده ي جانشيني شاهان عيلامي داشت كه براساس آن فرزندان نسب از مادرمي بردند نه پدر وبهمين دليل نيز زنان درخاندان شاهي از جايگاه بسيار بالائي برخورداربودند . درواقع آنان حافظ پاكي خون وشرافت ونجابت وعامل تداوم خون پادشاهي دربين خانواده بودند .از ديگر نشانه هاي اهميت زن در تمدن عيلام وجود تعداد زيا دي ازخدايا ن زن است درحالي كه در اين دوران الهه ي " ايشتار" درميانرودان تقريبا جاي تمامي الهه هاي ديگر را اشغال كرده وبخود اختصاص داده بود . شهرهاي متعددي در عيلام داراي الهه اي بودند كه از شهر حمايت مي كرد الهه هايي نظير "پي ني كير" در شوش ، "پارتيكو" در اَنشان ، "كيريريشه " در ليان ، "مَنزَت " در ده ِنوي[73] كنوني وساير الهه ها .
بررسي همه جانبه ي ابعاد مختلف حيات روحي وفرهنگي عيلام دراين نوشتار منظورنظرنبوده است كما اينكه در نوشتارهاي قبلي نيز در واقع مقصود آشنائي اجمالي با تمدني بود كه معمولا مورد بي مهري وتغافل مورخين قرار گرفته وعليرغم تاريخ طولاني وبسيار پربار خود كمتر به آن پرداخته شده است آنهم به يك دليل ساده لوحانه كه آنان را آريائي ندانسته اند ! در حاليكه با دقت ونازك بيني مي توان آثاري از با ورهاي مذهبي آنان را درباورهاي آريائيان ايراني وبخصوص زرتشتي مشاهده كرد وشايد بتوان بقايائي از تحولات مهم سياسي – نظامي وزوايائي از شخصيت پادشاهان بزرگ آنان را درتاريخ حماسي ايران(شاهنامه ي فردوسي ) كه بنوعي بازگوئي اديبانه ي تاريخ بسيار طولاني وپر دامنه ي ايران است ، باز يافت . در واقع با توجه به ديرينه سالي ايران زمين ووجود كانونهاي تمدني مختلف در جاي جاي آن كه هنوز بسياري از آنها كشف وشناخته نشده اند ، واز آنجا كه سرزمين ايران فاقد تاريخ مدون از گذشته هاي بسيار دور خود است  وآشنائي ما با اين تاريخ بواسطه ي خداينامه هائي بوده كه بعدا درقالب شاهنامه ي فردوسي جاودان گرديده ؛ مي توان براين باور بود كه روايات حماسي شاهنامه نه صرفا ساخته وپرداخته ي ذهن افسانه پرداز ايراني ونه تنها داستانهاي مربوط به شرق ايران كهن آنچنان كه گفته مي شود  ،كه ريشه در تاريخ ديرينه سال وطولاني اين سرزمين دارد وچه بسا كه بتوان در آن آثاري از تمدن كهن عيلامي را باز شناخت بويژه آنگاه كه به مباحث اسطوره اي وديني وباورهاي مذهبي عيلاميان مي پردازيم بي ترديد با تكيه برزبانشناسي ونيز اسطوره شناسي عناصري از نوع نگرش ديني عيلاميان درنزد آنچه كه تاريخ آريائيان ايراني گفته مي شود يعني شاهنامه (كه بنظر نمي توان چندان به اين نظر ارجي نهاد ) ، قابل پيگيري است بويژه از آنرو كه منطقه ي تحت نفوذ وحاكميت عيلاميان درمجاورت تمدنهاي كهن داخل فلات ايران نظير شهر سوخته ، جيرفت واَرَتَ[74] ... ونيز اقوام تازه به صحنه ي تاريخ آمده اي مانند ماد وپارس قرارداشته وبي شك بواسطه ي روابط بازرگاني وتجاري تاثير وتاثرات فرهنگي نيز در اين ميان صورت مي گرفته است واز اينروديگرخود راتنگ نظرانه بسته به ماد وهخامنش نكرده وهمه چيز را بي جهت در پيوند با آنها درنظرنگيريم وسهمي براي ساير تمدنهاي ايراني نيز قائل گرديم .
با مطالعه ي تاريخ عيلام ، آنچه كه بودند وكردند وآنچه كه از آنان بجاي مانده است بواقع نمي توان ستايش وشيفتگي خود را از تاريخ وتمدن وفرهنگ عيلامي ابراز نكرد واين احساسي است كه درخلال مطا لعه ي تاريخ عيلام بدست مي آيد ؛ تاريخي كه از يكسوسرشار ازصداي چكاچاك شمشيرها وشيهه ي اسبان و نعره ي مرداني است كه در نبرد با همسايگان متجاوز ميانروداني خود ، حماسه ها خلق كردند واز سوي ديگر ما لامال ازآواي نيايشها وپرستشهائي كه براي خدايان خود با نثار پيشكشهائي به يادگار گذاشته اند وبدينسان تصويري شگفت از تاريخي سراسر پر فراز ونشيب را، چونان ساير مقاطع تاريخي ايران ، درمقابل چشمان ما قرار داده اند .
[1] اينكه دراينجا تاريخ را صحنه ي كاركرد مردان آورده ايم واز زنان سخني نرفته درواقع ناشي از همان خصلت " تاريخ مذكر" است .
[2] واقع درميانرودان وجنوب عراق فعلي
[3] منظور از فلات ايران گستره ي بزرگي است كه از مرزشمالغربي چين وهند كنوني تا غرب ايران فعلي واز خليج فارس تا آنسوي بلنديهاي قفقازامتداد داشته وتمامي كشورهاي فعلي آسياي ميانه را دربرمي گرفته كه امروزه معمولا از آن با عنوان ايران بزرگ فرهنگي نام برده مي شود
[4] درخصوص "سرزمين بالا" به ساير نوشتارهاي مربوط به عيلام درهمين وبلاگ مراجعه گردد
[5] بزعم گروهي از پژوهشگران كوزه هاي داراي نقش بازتاب نوعي مفاهيم ديني هستند وكاركردي جادوئي دارند كه همانا به سلطه درآوردن آن چيزي بود كه منقوش مي كردند وآن رادرراستاي نقوشي كه از انسانهاي اوليه در غارها بجاي مانده ، قلمدادكرده وتفسير مي نمايند .
[6] شهر شوش نيز درمنطقه ي عيلام قرارداشته اما معمولا قسمت كوهستاني اين سرزمين را عيلام وقسمت جلگه اي آنرا شوش يا دشت شوش مي گفتند . شوش از آنجا كه درمجاورت ميانرودان قرارداشته ودسترسي به آن براي ميانرودانيان راحت تر از بخش كوهستاني بوده بنابراين بيشتر تحت تاثير فرهنگ تمدنهاي ميانرودان بوده تا عيلام .
[7] - Narundi
[8] - Puzur – Inshushinak شاه آوان دردوره ي عيلامي كهن كه دوره ي پادشاهي وي باتهاجم گوتي ها پايان يافت
[9] - Gudea حاكم ‍‍ دولتشهر لاگاش از شهرهاي سومري درجنوب ميانرودان
[10] - Ensi ازالقاب حاكمين عيلامي دردوره ي عيلامي كهن بمعني شاه
[11] - Larsa از شهرهاي سومر
[12] - Kaukane
[13] - Sukkalmah عنواني سومري بمعني وزير بزرگ يا نائب السلطنه ي اول از القاب حاكمين عيلامي دردوره ي "اپرتي" ها
[14] - Eparti سلسله ي اپرتي يا سوكل ماه توسط اپرتي اول بنا نهاده شد حدود1500-1850ق م
[15] - به نقش هاي عيلامي كورانگون نخستين بار هرتسفلد درسال1924 اشاره كرده است . كورانگون درده كيلومتري فهليان درارتفاعات فارس قراردارد.
[16] - منظور از سرزمين بالا براساس تقسيم بندي معمول همان منطقه ي كوهستاني عيلام است وقسمت جلگه اي آنرا شوش مي ناميدند .
[17] - Naparisha بمعني صاحب وسرور عيلام
[18] مار نماد آب وخرد وجاودانگي نيز هست ودرعيلام به باور گروهي اساسا دين مار پرستي وجود داشته درست همانند هندوستان . درداستان آفرينش تورات نيز مار دارنده ي عقل ومظهر خرد است وفريبنده ي حوا واز شيطان خبري نيست . دراساطيراسكانديناوي نيز اودين خداي برتر براي آنكه به خرد وشاعري دست يابد دربالاي چاه آبي مي رود كه مالك آن ماري است وتنها بادادن يك چشم خود به مار موفق به بدست آوردن شعور وتوانائي شاعري مي گردد .درآثار بدست آمده از تمدن جيرفت نيز نقش مار برروي كوزه ها به وفورديده مي شود .
[19] - Kabnak هفت تپه ي كنوني درنزديك شهر شوش درخوزستان
[20] - هوريان از اقوام هند واروپائي
[21] - Tepti – Ahar از شاهان سلسله ي كيدينوئي دردوره ي عيلامي ميانه حدود1400ق م
[22] - Untash- Naparisha از شاهان سلسله ي ايگي هالكي دردوره ي عيلامي ميانه 1305-1345
[23] - Dur- Untash
[24] این بنا که در ۱۹۷۹ در فهرست میراث جهانی یونسکو جای گرفت در استان خوزستان ، جنوب شرقی شهر باستانی شوش جای گرفته‌است. ساخت آن در حدود ۱۲۵۰ پیش از میلاد تخمين زده مي شود. این بنا در حمله آشور بانیپال به همراه تمدن عیلامی نابود شد و پس از آن زیر خاک از دیده‌ها ناپدید گرد تا دراوايل دوران پهلوي توسط رومن گریشمن ایلام‌شناس فرانسوی از آن خاکبرداری ومعرفي گردید.
[25] چغاز زنبيل بمعني زنبيل وارونه است . معمولا اين واژه را ازريشه اي اكدي بمعني صعود به آسمان مي پندارند .بناي چغازنبيل بصورت مكعبي پنج طبقه اي ازآجر وگل است كه بلنداي آن را52متر برآورده كرده اند كه اكنون تنها 25متر ازآن برجاي مانده است . زيگوراتها را نياي اهرام مصر دانسته اند . شكل يك طبقه اي آن همان كعبه ي مسلمين درشهر مكه است .
[26] - Napir- Asu اين مجسمه درموزه ي لوورپاريس نگهداري مي شود
[27] جالب اين است كه در نوشته هاي محققين خارجي عمدا يا سهوا ديدگاهي جانبدارانه ديده مي شود كه همه چيزرابه ميانرودان نسبت مي دهد گوئي براي آنان پذيرش اينكه ممكن است ساخت زيگورات يا مجسمه ويا خط ويا هر فعاليت هنري ديگر دردامن تمدني واقع در فلات ايران شكل گيرد، بسيار سخت وناگواراست وهمه چيز اين سرزمين راوامدار ديگران مي دانند !
[28] - Shutrukides سلسله ي پادشاهي دردوره ي عيلامي ميانه حدود 1100- 1215 ق م
[29] - Naram- Sin پادشاه اكدي حدود2218- 2255 ق م
[30] -  Hammurabi پادشاه بابلي كه قانون منسوب به وي شهرت بسياري دارد . درواقع استوانه ي نارام – سين وقانون حمورابي دردوره ي پادشاهي شوتروك ناحونته (1155-1185 ق م ) از شاهان مقتدر سلسله ي شوتركي به عيلام آورده شد
[31] - KUTIR- Nahhunte از شاهان عيلامي دوره ي عيلامي ميانه حدود 1700 – 1730 ق م
[32] - Shilhak- Inshushinak از شاهان عيلامي دوره ي عيلامي ميانه حدود 1150 -1120 ق م
[33] - Sit- Shamshi
[34] - Qaleh
[35] - Assurbanipal پادشاه مقتدر آشورحدود 669 – 631 ق م
[36] درواقع عيلامي ها درابتداخط واژه نگار سومري را اخذ واز آن استفاده كردند .
[37] - Simashki سلسله ي عيلامي كه درمنطقه ي سيماش واقع درنزديك كرمان حدود1900 -2030 ق م توسط گيرنام بنا نهاده شد وبيشتر بربخش شرقي عيلام حاكم بود
[38] خط ميخي دراصل از خط تصويرنگاري پديد آمده ولي چون تصويرنگاري در لوحه ها وسنگ ها مشكل بوده خط مزبور ساده شد و بصورت ميخ هاي كوچكي درنگارش تبديل گرديد واز حالت تصويري بصورت هجائي در آمد كه خط عيلامي نيز از اين خط منشعب گرديد اما هنوزبايد زماني بگذرد تا خط الفبائي اختراع گردد .

[39] - Humban ايزد معروف خورشيد وآسمان ، فرمانده ي درخشان آسمان خداي مذكري كه الهه هاي بزرگ قبل ي مجبور به پذيرش برتري او شدند . هومبان در طول هزاره ي سوم در مقام سوم قرارداشت ولي از اواسط هزاره ي دوم ق م در راس خدايان عيلامي قرارگرفت .اوشوهر ايزد بانوان پيني كير وكيريريشه به شمار مي رفت .حاصل ازدواج او باكيريريشه بدنيا آمدن خدائي بنام "هوترن " بود .
[40] - Kiririsha الهه ي فراواني وتوليد كه در آثار باقيمانده با شكل ماهي ودرخت ، دو مظهر اين الهه ، نشان داده شده است . اورا مادر خدايان قسمت كناره ي جنوبي خليج فارس مي دانند .
[41] خداي شهر شوش كه بزعم والتر هينتس ، او را دردين عيلامي بنام " پدرمستضعفان " مي خواندند .اين خدا ايزد جهان مردگان بود ودراين كار ايشم كرب ولكمرهمكاران وي بودند .
[42] چنين تثليثي رادرنزد آريائي هاي ساكن درفلات ايران نيز مي توان مشاهده كرد نظير تثليث اهورامزدا ، مهرواناهيتا ،آيا نمي توان تاثير باورهاي ديني عيلاميان را درمعتقدات آريائي بازشناخت ؟
[43] - Shimut پيك نيرومند خدايان همانند سروش ونريوسنگ در آئين زردشتي .
[44] - Nahhunte ايزد ماه ( وخورشيد در دوره هائي) مركب از" نا " ( روز- روشنائي ) و" حيت " يا "حونته " ( منور كننده ) اسم اورا دراصل " نن هونده"  وبمعني خالق روز مي دانند . او خداي مخصوص اجراي قوانين هم بود.  
[45] -    Zunki درزبان عيلامي بمعني شاه
[46] - Meni
[47] - Lian
[48] - Sherihum
[49] - Pinikir اين ايزد بانو درابتدا درراس خدايان عيلامي قرارداشت (قرن 23ق م ) وبزرگ مادر خدايان عيلامي بود كه يادگاري از دوره ي مادرسالاري بحساب مي آمد ولي بعدها هومبان كه ايزدي مذكر بود درراس جهان خدايان عيلامي قرارگرفت (اواسط هزاره ي دوم ق  م )
[50] - Partiku
[51] - Hutran خداي نيرومند حافظ عيلام كه قدمت زيادي داشت
[52] - Ishtar
[53] - shamash
[54] - Anahita درواقع بزعم پاره اي از محققان ناحونته واناهيتا دوتصحيف از يك كلمه هستند كه در نزد عيلامي ها وآريائي ها تلفظ مختلف پيداكرده است .
[55] - Ruhuhatir
[56] - Huhnur منطقه اي بين شوش وانشان
[57] ايزد بانوي پيروزي
[58] - Shishian حافظ قصرخدايان
[59] - Niarzina
[60] - Shimut- Manzat درواقع منزت همسر شيموت بود
[61] - Ishme Karab از ايزدان اكدي كه از روزگار فرمانروائي "سوكل ماه " ها درعيلام شناخته شده بود
[62] - Lakamar
[63] همانند سروش ورشن درباورهاي زرتشتي كه ياوران مهر داور مردگان بودند .دراينجا نيز مي توان ردپاي باورهاي عيلامي را درنزد آريائي هاي ايراني بازشناخت !
[64] - Adad
[65] - Sin
[66] - Nabu
[67] - Nushku
[68] درواقع اونتاش نپريشه حاكم مقتدر عيلامي قصد داشت تا باساختن دوراونتاش (چغازنبيل ) خدايان مردم كوه نشين يا همان سرزمسن بالا راباخدايان مردم شوش در يك جا گرد هم آورد تا بدين ترتيب هم باعث وحدت بيشتر بين اين دومنطقه ي عيلام گردد وهم درمقابل زيگوراتهاي موجود درميانرودان نمونه ي بهتر وبزرگتري از آن را بنا نهد.
[69] - Mundigak
[70] - Altyn- Depe
[71] - Tureng- Depe منطقه اي دردشت گرگان
[72] بدرستي معلوم نيست چرا باوجود تمدنهاي بسيار كهني كه در جنوب وجنوب شرقي وشمال وشمال غربي وحتي جنوب درياي خزر يافت شده وهمه نيز درهمين گستره ي ايران فعلي است ( فعلا كاري به ساير نقاط تمدني ايران كه درخارج از مرزهاي كنوني ماست نداريم ) پژوهشگران غربي يا همان مستشرقين وبه تبع آنها محققين ايراني اصراردارند تا همه چيز رابه تمدنهاي ميانرودان مربوط نمايند !
[73] روستائي در18 كيلومتري جنوب غربي هرسين نزديك كرمانشاه
[74] Arrata منطقه اي درجنوب شرقي ايران درهمسايگي شهر سوخته ي سيستان كه قدمت آنرا به ده هزار سال پيش تخمين مي زنند
نويسنده : cyrus sangari - ساعت 21:11 روز سه شنبه بیست و نهم مهر 1393

عیلام[1]

   زایش عیلام

از ابتد ای هزاره ی ششم ق م مردمانی روستا ئی با تمدنی مبتنی برکشاورزی در دشت  شوش( سوزیانا ) زندگی می کردند .سوزیانا که درامتد اد جلگه ی میانرودان با تمدنهایی تاثیر گذار قرارداشت به گذرگاهی درشبکه ی تجاری بدل شد که این منطقه را به فلات ایران مرتبط می ساخت و از این طریق مواد اولیه ای را که تمدنها ی میانرودان فاقد آن بودند ، فراهم می کرد . دشت شوش منطقه ای است که بواسطه ی داشتن تمدنی درخشان از غنای خاصی برخوردار بوده وبه همین دلیل درصدر سایرتمدنهای ایرانی قرار می گیرد . درچنین منطقه ای ودرپایان هزاره ی پنجم ق م شهر شوش بنا گردید . این شهر براساس طرحی از شهرهای میانرودان ساخته شد که نشانگر تاثیر این منطقه بر شهر شوش است . با اینحال شوش پیوند خود را با سایر نقاط فلات ایران نیزحفظ کرد . جلگه ی شوش غالبا درمعرض رفت وآمد وگذرقبايل مستقردرکوههای زاگرس بود و با توجه به این حقیقت ، شوش بصورت محل تلاقی و اختلاط این دو قومِ منطقه و بصورت مکانی برای تبادلات انعطاف پذیر درآمد .

ساکنین تمدن میانرودانی " العُبید "[2] شبکه ی مبادلات ما بین ایرانیها را به نفع خود سامان دادند و شوش بصورت یک پايگاه تجاری برای آنان درآمد ودردوره ی " اروک"[3] از همه جهات به شهری نظیر شهرهای میا نرودان بد ل گردید .

ازابتدای هزاره ی چهارم ق م می توان توسعه وگسترش خط را درعیلام همانند سومر ( جنوب میانرودان ) دنبال کرد وازخلال این واقعیت می توان تاثیر تجار میانرودان را برروی سكونت گاههاي تپه ی سیلک ، گودین تپه و حتی درمنطقه ی شمالی تر، درتپه یحیی نیز بازیافت .

عیلام منطقه ای بود که بین دوگروه تقسیم وتحت تاثیر دو طرف قرارداشت : شوش تحت نفوذ سومر و " سرزمین بالا " [4] تحت تاثیر قبايل چادرنشین ؛ قبايلي که نیای واقعی عیلامی ها محسوب گردیده ودرآنجا اسکان داشتند .

استقرارعیلامیان اولیه

درپایان هزاره ی چهارم ق م تمدن سومری اولیه درمیانرودان بحرانی را پشت سرگذاشت ( پایان دوره ی اروک ، ابتدای دوره ی جمدت نصر[5] ) . اگرچه این بحران درخود میانرودان نتایج چندان دامنه داری را بدنبال ند اشت اما بازتا بهای زیادی درشوش برجای گذاشت  . سراسر دشت شوش دراختیار قبایل چادرنشین قرارداشت وتنها شهر شوش به لطف تبادلات خود با تمدنهای فلات ایران بصورت اجتماعی پرجمعیت ومهم باقی ماند . شوش به تصرف قبایل عیلامی درآمد قبایلی که از کوهستان زاگرس بطرف مشرق سرازیر شده بودند . این قبایل موفق شدند ، پیرامون شهر شوش ، تمدنی ازخود بنا نهند که درواقع میراثی بجای مانده از سومری ها بود . با اینحال شوش مرکز وپایتخت این قبایل بحساب نمی آمد وتنها بصورت یک قرارگاه باقی ماند . درحقیقت دراین دوره شهرانشان درمنطقه ی تپه مَلیان فارس ، بنا نها ده شد که بسیار بزرگتر از شهر شوش بود وبه همین دلیل به عنوان مرکز سیاسی عیلام درآمد واین خود نشانه ای بود از تسلط مردم " سرزمین بالا " برشوش . معذالک برغم همه ی اینها شوش بصورت مرکز فرهنگی عیلام باقی ماند شهری که از لحاظ جغرافی درپیوند با میانرودان و بسیار متاثر از تمدنهای آن بود و در زمان صلح  روابط  تجاری تنگاتنگی  با  آنان  برقرار می کرد . تعادل بین این دو قسمت عیلام دراین دوره عملی گردید . عیلامی ها ی اولیه احتمالا از لحاظ فرهنگی درپیوند با مردمانی بودند که دراین دوره ، تمدن درخشانی را درکرمان ( جیرفت ، تپه یحیی ، شهداد ) یعنی دقیقا درشرق منطقه ی انشان بوجود آورده بودند .

گسترش عیلام نو

عیلام نو که بدنبال استقلال خود قدرتی بدست آورده بود به تقلید از سومریها مبادرت به تاسیس کلنی های بسیارمهم درجنوب ایران کرده و به عنوان رابطی با ایرانِ ثروتمند درآمد . آنان به بازرگانانی موفق و وارد تبدیل شدند واین درحالی بود که قدرتهای موجود در میانرودان بواسطه ی فقدان منابع طبیعی مهم ، به سرزمین آنان چشم طمع داشتند . الواح یافت شده به زبان عیلامی درچندین منطقه از اسکان ایرانی ها شاهدی برتد اول واستیلای تجاری عیلامی ها ی اولیه است . چنین الواحی درتپه یحیی و شهداد کرمان ، تپه ی  سیلک ، تپه ازبکی درشمال و همچنین درشهر سوخته ی سیستان نیز یافت شده اند . بنابراین عیلامی های اولیه نقشی اساسی و ویژه درایران ایفا می کردند ایرانی که دراین دوره شاهد ظهور و بروز فرهنگی اصیل ومهم  بود .

دوره ی عیلامی قدیم ( قرن شانزدهم – بیست وپنحم ق م )

پایان تمدن عیلامی اولیه درحدود سال۲۷۰۰ ق م موقتا پایان موازنه ای بودکه آنها با همه ی شدت بر روی راههای تجاری برجای گذاشته بودند ؛ راههائی که بیشتردرعیلام وکمتردرایران گشوده شده بود. با اینحال تمدنهای ایرانی از این بحران بیرون آمدند ومبادلات خود را حتی با تمدن " ایندوس"[6] تحکیم بخشیدند . با نابودی عیلامی های اولیه ، دوره ی جدیدی درعیلام آغاز گردید . سرزمین عیلام به قلمروهای پادشاهی متعددی تبدیل گردید که درتقابل ورقابت با یکدگیر بودند وچادرنشینان بفراخور به کوهستان باز آمدند . شهر شوش مورد تهاجم سومریها قرار گرفت . کهنترین اشاره ای که درمتون سومری به ایران شده راجع به یک شهر قدیمی بنام " اَرته "[7] ( نزدیک کرمان یا دورتردرشهرسوخته ی سیستان ) است که این شهر رقیب شهرهای افسانه ای "کیش "و " اروک "  بود . هرچند که عیلام دراین دوره دیگر وجود نداشت با اینحال این روایات نیمه افسانه ای را باید اشاراتی به نخستین رویارویی بین تمدنهای میانرودان وساکنین فلات ایران دانست .

جغرافیای عیلام

تعیین محل و جایگاه عیلامی ها و قلمرو پادشاهی های آنان پیچیده و مشکل است . تعیین محل انشان بعنوان قلب ومرکز عیلام چندان مشکل نیست چراکه محل آنرا تل ملیان فارس می دانند  . محل پادشاهی " آوان "[8] را بسیاری از متخصصین ، جنوب لرستان ، شمال شهر شوش ودرمجاورت دشت میانرودان دانسته اند . اما جایگاه شهر آوان هیچگاه معلوم نشده است . اگر چه آنرا درکنار شهر کنونی دزفول می دانند . تعیین جایگاه  " سیماشکی "[9] مشکلتر از همه است . می توان پذیرفت که این شهر جدیدتر از شهرهای دیگر بوده زیرا هیچیک از قدرتهای رقیب میانرودان هرگز به آن دست نیافتند . بعضی ها محل این شهر را درلرستان وبیشتر آنرا درشمال آوان به سمت خرم آباد کنونی می دانند . درمقابل ، بعضی ها براین باورند که این شهر درمنطقه ی دورتری یعنی درکرمان واقع بوده است ( ف والات این شهر رادرنزدیکی شهد اد كرمان می داند ) .

دومتن بازمانده ازمنطقه ی  میانرودان به ما کمک می کنند تا جایگاه پادشاهی های ایرانی را درپایان هزاره ی سوم ق م بدست آوریم . متن اول جغرافیای روایت شده از سوی " سارگن " است که حدس زده می شود از سوی وی برای ذکر فتوحات خود نوشته شده که براساس آن فتوحات وی تا حدود " ملوحا "[10] ( دره ی ایندوس ) گسترش یافته و از آنجا به سمت شرق وبه ترتیب از " مرهشی"[11] ( نیز ورخش[12] ، برکش[13] یا پاراشوم[14] ) ، توکریش[15] ، عیلام و ازآنجا تا اَکَد امتداد داشته است . متن دیگر متنی است که به فرمان " ایشبی اِرا "[16] آخرین پادشاه سلسله ی سوم اور ، مرزهای قلمرو " کیند اتو"[17] شاه سیما شکی را مشخص کرده است که عبارت است از: درجنوب به " بشیم "[18] درساحل خلیج فارس ، در شمال هم مرز با پادشاهی " زابشالی"[19] ، درشرق به " اراوا "[20] ودرغرب هم مرز با مرهشی . مرزهای شمال وشرق پادشاهی عیلام غالبا ناشناخته اند . مرز جنوبی به دریا متصل می شد ( مناطق "شریهوم "[21] و بشیم ) . درقسمت غرب بواسطه ی انبوه منابع باقیمانده از تمدنهای میانرودان وتنا وب نبردهای بین این دو منطقه ، مرزهای پادشاهی عیلام کاملا شناخته شده اند . عیلامی ها معمولا تصرفاتی را در سرزمین بالا ، فارس کنونی و پیرامون انشان دارا بودند . انشان درواقع قلب عیلام به حساب می آمد . همچنین آنان داراي تصرفاتی درحد غربی خود ( کرمان ) نیز بودند . جنوب لرستان نیز به عیلامی ها تعلق داشت . شهر شوش بسته به دوره هاي مختلف هم به عیلام وهم به دولت شهرهاي ميانرودان تعلق داشت معذالک تا قبل از هزاره ی اول ق م سوزیانا از لحاظ فرهنگی سرزمینی عیلامی بحساب نمی آمد . همچنین منطقه ی بین سوزیانا وانشان وپیرامون شهر "هوهنور"[22] ( ارجان) نیز جزئی ازسرزمین عیلام محسوب می گردید .

تشکیل پادشاهی عیلام

نظام سیاسی عیلام دارای ویژگی خاص و به گونه ی  اتحادیه ای بود متشکل از قلمروهای پادشاهی که کاملا به تمدن عیلامی تعلق داشتند و یکی از آنها رهبری این اتحادیه را دردست داشت . این اتحادیه ی کشورهای عیلامی کم کم بصورت یک پادشاهی سازمان یافته درآمد . رئیس این مرکز" زونکی"[23] ( درزبان عیلامی به معنی شاه ) نامیده می شد که گاهگاهی با یک نا ئب ا لسلطنه یا "سوکَل "[24] ( واژه ای سومری ) همرا هی می شد . درطول دوره هایی که درطی آن قدرت شاه ضعیف بود ، قدرتهای محلی از آزادی بیشتری برخوردار می شدند . دربین این قدرتهای محلی آنکه ازجاه طلبی بیشتری برخوردار بود حتی سعی می کرد با انجام کودتا قدرت را دردست گیرد . تغییر سلسله ها معمولا به تغییر درنظام رهبری بستگی داشت . گرچه خاندانهای مقتدر به تفکیک با توجه به شهر ومنطقه ی اولیه ی خود ( آوان ، سیماشکی ) مشخص می شدند اما بعد ها انشان وشوش ، شهرهای بسیار معتبرعیلام را بعنوان پایتخت خود انتخاب کردند . این نظام سیاسی درتمام طول تاریخ عیلام حاکم بود .

سلسله ی آوان

پادشاهی های جدید عیلامی درمنطقه ی خود فعال باقی مانده ودرگیر مبارزه با تمدنهای میانرودان شدند . آوان از نخستین قلمروهای پادشاهی عیلام بود که خود را مطرح کرد . مطابق فهرست شاهی ، یکی از شاهان نیمه افسانه ای " کیش"[25] بنام " اِن مِبرا گاسی "[26] ، با شاهانِ شهر آوان درقرن هجد هم ق م به مقابله برخاسته وآنها را شکست داد . آوان درآن زمان یکی از شهرهای مهم عیلام بود وتوانست برشهرهای دیگر برتری وسلطه یابد . پادشاهان این شهر در راس اتحادیه عیلامی ها ، حملات چندی را درمیانرودان خصوصا علیه شهر کیش ترتیب دادند . آنان اتحادیه ای از پادشاهی های عیلامی را رهبری کردند که هم مستقل بودند وهم جزء رعایای آنان محسوب می گردیدند . این اتحادیه ، " سرزمین بالا " را که بمنزله ی قلب عیلام و مجزی ازسایرقلمروها بوده ، شامل نمی گردید و بهمین خاطر پادشاهی انشان درحاشیه ماند . متحدین اصلی پادشاهان آوان ، خاندان سلطنتی مرهشی بود که درشمال غربی شهر کنونی ایلام یا کمی دورتر از آن درایران مرکزی استقرارداشتند . مطابق متون بجای مانده ازمیانرودان بنظر می رسد که این پادشاهی دارای سازماندهی مشابه ای با پادشاهی عیلام بود . شاهان آوان اولین خاندان شاهی درعیلام هستند که فهرستی ازخود داشته و این مسئله مشخص می کند که آنان را باید یکی از نخستین پادشاهی های عیلامی بحساب آورد . "پِلی"[27] اولین شاه شناخته شده ايست که درقرن بیست وپنجم ق م حکومت می کرد . اما براساس این فهرست تنها هفت تن از پادشاهان نخست این سلسله قابل شناسائی اند . دو شاه بعدی را نیز می توان براساس متون میانرودان شناسائی کرد . سارگن اکدی دراوایل قرن بسیت وسوم ق م موفق به شکست اتحادیه ای به رهبری شاه " لوهیشان"[28] ومتحدش ، شاهِ مرهشي ، گرديد . " ریموش"[29] پسر سارگن توانست "هیشِپ- راتِپ"[30] شاهِ  آوان  و" اَبَل گَمَش"[31] شاهِ مرهشی  را شکست  دهد . جانشین او "ما نیشتوسو"[32] لشکرکشی دیگری را برعلیه شریهوم و انشان سا زمان داد .

پوزور- اینشوشیناک

درمقابل مقاومت عیلامی ها ، نارامسین آخرین شاه قدرتمند اَکَد شوش را تسخیر کرد وآ نرا بصورت مرکز استانی درآورد که سوزیانا رانیز دربرمی گرفت . سپس "پوزوراینشوشیناک"[33] ( که "کوتیک اینشوشیناک"[34] نیز نامیده می شود ) زاده ی  شهرِ" زَبَن"[35] در"سیموروم"[36] ( که جایگاه آن معلوم نیست ) حاکمِ شهر شوش گردید . بلطف وی این شهر بعنوان مرکز عیلام اهمیت سیاسی بالایی پیدا کرد . پوزور اینشوشیناک ولی نعمت خود نارامسین را دردفاع ازاین منطقه درمقابل کوهنشینان "گوتی"[37] یاری نمود . سپس قرارداد اتحادی با عنوان شاهِ اَکَد با "کیتا"[38] شاهِ آوان امضا نمود و پس از مرگ شاه آوان بعنوان حانشین وی برتخت سلطنت آوان تکیه زد . پس از مرگِ نارامسین وبدنبال هرج ومرج ناشی از سقوطِ اکد به دست گوتی ها درپایان امپراطوری اکد درمیانرودان ، پوزور اینشو شیناک شوش را از یوغِ اکدی ها آزادکرد و پس از آن بخاطر اعتبار بسیاری که بدست آورده بود توانست سایر قلمروهای پادشاهی عیلام را نيز به انقیاد خود درآورد . حاکم سیماشکی ، قلمرویی که قدرت او را دراین دوره تحکیم بخشید ونیز کوهنشینان زاگرس غربی نیز درمقابل او اظهار انقیاد کردند . وی برای نخستین بار عنوان داشت که تمامی پادشاهی های عیلامی باید تحت سلطه ی یک شاه قرار گیرند . پوزور اینشو شیناک حتی دست به تعرضاتی درمیانرودان زد و بدینسان توانست خود را به مانند همتای اکدی خویش بعنوان " شاه چهارمنطقه "اعلام نماید . او متاثراز نوعی ملی گرایی زبان عیلامی را رونق داده وخط جدیدی را براساس این زبان خلق کرد که البته پس از او باقی نماند . اقدامات پوزور اینشو شیناک چندان دوامی نداشت وتهاجم آشوب گرانه ی گوتی ها ، بر دوره ی حکومت وی درعیلام پایان داد . درواقع گوتی ها قبل از دست یازیِ شاهان سومین سلسله ی اور برمنطقه ی سوزیانا ، باعث گردیدند تا این منطقه پس از چند سالی که تحت سلطه ی عیلامی ها قرارگرفته بود ، بار دیگر به دامن قدرتهای مستقر درمیانرودان باز گردد .

سلسله ی سیماشکی / سلطه ی حاکمین اور

شهر سیماشکی که در دوره ی پوزور اینشوشیناک دارای قدرت فزاینده ای شده بود توانست پس ازاین بحران و با تحریک یکی از نخستین حاکمان خود بنام "گیرنام " قلمروهای پادشاهی عیلام را در پایان هزاره ی سوم ق م "[39] تحت سلطه ی خود درآورد . سومین سلسله ی اور توسط " اور- نامو"[40] بنیان گذاشته شد کسی که درآغاز قرن یازدهم ق م توانست میانرودان را تسخیرنماید . جانشین او "شولگی"[41] ( ۲۰۴۷- ۲۰۹۴) شهرشوش را که تحت حاکمیت یک "شاکانکوم"[42] ( حاکم ) و با دستورات " لوگا لِ"[43] ( شاه ) "اور"[44] اداره می شد ، تسخیرنمود . سلسله ی سیماشکی باندازه ی سلسله ی اوردارای اهمیت بود اما نسبت به آن  ضعیف ماند . این مسئله باعث شد تا شولگی برای پیشرفت قدرت خود ، دخترانش رابه ازدواجِ  شاهان مرهشی و انشان درآورد . با این وجود شولگی دست به شورش زد ولی همانند شاهِ زابشالی سرکوب ودستگیر گردید . شولگی برای برخورداری از حمایت قدرت سیماشکی که همواره غیرقابل کنترل بود ، دست به تشکیل یک دسته ی نظامی بیگانه متشکل از جنگحویان کوه نشین ایرانی زد وپس از فتح عیلام آنها را درهمانجا بکار گماشت . جانشین وی " اَمَرسین"[45] علیه هوهنور منطقه ای بین سوزیانا وانشان دست به تاخت وتاز زد .

نیاکان شاهان شیماشکی

سالهای پس از سلطه ی شولگی دیگر هیچ مانعی برای اوج گرفتن قدرت سیماشکی وجود نداشت وعیلامی ها بصورت تهدیدی درمنطقه درآمدند تا آنجا که "ایبی سین"[46] درحدود سال۲۰۲۰ ق م با ازسرگرفتن سیاستی مبتنی براتحاد ، مجبور به مداخله درهوهنور شد . با اینحال پادشاهی او متلاشی وسوکالِ او درشوش بنام "ایر- نانا"[47] ، کنترل مرز شرقی پادشاهی را از دست داد . ایبی سین برای انقیاد شوش وآوان به عیلام بازگشت واین درحالی بود که پادشاهی او متلاشی شده و با جدائی شهر" ایسین"[48] تحت رهبری "ایشبی اِرا" تجزیه وتقسیم گردیده بود . پادشاهی سیماشکی ، تحت رهبری حاکم خود ( احتمالا "هوتران- تمتی"[49] ) از این موقعیت برای تصرف کامل عیلام وشوش بهره برد . بنظر می رسد که عیلامی ها برای تحقیرشهر اور، درابتد ا از شوش حمایت کردند . درسال ۲۰۰۷ ق م "کینداتو" شاهِ عیلام دراتحاد با ساکنین شمال میانرودان (سوبارتو)[50] وشوش به شورش جاری درجنوب حمله وآنرا سرکوب کرد ولی توسط "ایشبی اِرا" شاهِ ایسین به عقب رانده شد . این رقیبِ بحال خود رها شده سه سال بعد باردیگربه مقابله برخاسته و این بار هیچ چیزی نمی توانست پیشروی او را متوقف نماید . شهر اور تسخیر ومورد غارت قرارگرفت . عیلام با گنجهای بدست آمده از اور ثروتمند گردید ؛ "ایبی سین" شاهِ اوردستگیر وبه انشان تبعید شد ، شهری که قبلا توسط خودِ او ویران شده بود. "ایبی سین" پس از تبعید  به  انشان دیگر هیچگاه از آن بازنگشت  و تا  پایان عمرش همانجا در تبعید  بسر برد . با تسخیر شهر اور سلسله ی سوم اور پایان یافت وبدنبال آن سلطه ی تمدن سومر نیز در میانرودان  پایان پذیرفت . این واقعه خسارتی واقعی برای ساکنین میانرودان بود . اهانتی بزرگ از سوی عیلامی ها که نشانگر یک رسوائی عظیم وپرسروصدا بود . "کینداتو" از این  پیروزیها  برای تحمیل خود بر تمام عیلام وسوزیانا بهره برد و با استقرار مجدد نظم ، ساز وکارهای چندی درخصوص ایجاد مبادلات بین ایرانیها برقرارکرد . معذالک اونتوانست ازاین فرصتِ مغتنمِ ناشی از پیروزی اش برای استقرارسلطه ی خود درمیانرودان استفاده نماید . اکدی ها  از آشوب وهرج ومرج های بوجود آمده بهره برده وشاهانِ "ایسین" وسپس "لارسا"[51] میانرودان را بین خود تقسیم کردند و ازآن بدتر به عیلام یورش برده وآنرا شکست دادند .

سلسه ی سیماشکی پیشینه ی خود را به پادشاه بعدی یعنی "اینداتو- اینشوشیناک"[52] ، حاکم قدیمی شوش وجانشین او" تن رهوهاتیر"[53]دوم (معاصر شاهان ایسین یعنی "سو- ایلیشو"[54] و"ایدین دَگَن"[55] )  می رساند . این دوشاه درشهر شوش استقراریافتند . آنان با شاهزادگان میانرودان پیمان زناشوئی بسته که نشانه ی سازش وتوافق مناسب بین این دو سرزمین بود . دراین دوره عیلام دیگراز لحاظ فرهنگ اولیه ی خود توسعه ای نیافت . میانرودان از طریق پایتخت جدید خود ، بمثابه ی شهری که بین دو تمدن قرارگرفته تاثیرزیادی دراین سرزمین برجای گذاشت . هنرعیلامی دراین دوره به هنرمیانرودان شباهت یافت و این تاثیرات درتمام ایران کهن به چشم می خورد . عیلام متاثر از تحمیل فرهنگ میانرودان دیگر نتوانست فرهنگ اصلی و اولیه خود را نشروتوسعه دهد . دنیای خالص عیلامی ، سرزمین بالا ، سیماشکی وکمی آنسوتر انشان که ازلحاظ فرهنگی وابسته به شوش بودند ، شدید ا تحت تاثیر فرهنگ میانرودان قرارگرفته ودیگرازلحاظ سیاسی برکشور تسلطی ند اشته وتعادل موجود بین این دومنطقه ازبين رفت .

تقسیم و سقوط شیماشکی

پادشاه بعدی که درفهرست سلطنتی به آن اشاره شده ، "اِپَرت/ اِبَرت"[56] دوم است ( نخستین شاه خود را "زونکیکِ انشان شوشنکا"[57] ، " شاه انشان وشوش " می نامید عنوانی که از سوی جانشینان وی بلادرنگ  رها گردید) که درواقع بنیانگذارسلسله ی بعدی محسوب می گردد چنانچه "شیلهاها"[58] پسر وی را بنیانگذار این سلسله ند انیم . بنا براین آغاز سلسله ی "سوکَل ماه"[59] را دراین تاریخ  باید تعیین کرد . درحقیقت بنظر می رسد که آخرین پادشاهان سیماشکی یعنی "ایند اتو اینشوشیناک" دوم ، "اید اد "[60]دوم ، "اید ادو نا پیر"[61] و"اید ادو تمتی"[62] ( که فقط درفهرست به او اشاره شده ) دراطراف سیماشکی حکومت می کردند و هنگام به قدرت رسیدن نخستین شاهان اپرتی درانشان به مقابله با آنها برخاستند . سلسله ی سیماشکی زوال یافت ودرپایان قرن بیستم ق م هنگامی که "گونگو نوم"[63] شاهِ لارسا ، قبل ازاشغال شوش ، عیلام را مورد تاخت وتاز وغارت قرارداد  ، لطفی به این شهر کرد و به حاکمین اپرتی اجازه داد تا به تنهائی قدرت را درآن بدست گیرند . معذالک این دوره نیزآنچنانکه  باید مورد شناسائی درخوری قرارنگرفته است .

سلسله ی اپرتی ها (یا سلسله ی سوکَل ماه )

شروع دشوار

درحالیکه سلسله ی سیماشکی درطول قرن نوزدهم ق م درحال انحطاط وفروپاشی بود ، انشان قدرت سیاسی رادرعیلام بدست گرفت و بدینسان سرزمین بالا وساکنینش یعنی مردم عیلام با خاستگاهی قبیله ای ، با تمدن اکدی با مردمی یکجانشین درشوش درتقابل با هم قرارگرفتند . این موقعیت نشانگر چرخشی درتاریخ عیلام است چر كه  شوش بصورت یکی از مستملکات میانرودان ( پادشاهی لارسا) درآمد . با توجه به اینکه شیلهاها پسراپرتی/ ابرت دوم بوده بنظر می رسد که سلسله ی سوکَل ماه شاخه ای جانبی از سلسله ی شیماشکی باشد . او اولین کسی است که خود را سوکَل ماه " نائب السلطنه يا وزير بزرگ ( نامی اکدی بجای مانده از عنوان اورسوم که نام خود را به این دوره داده ) "  نامید .

نخستین حاکمینِ غالب این سلسله ، انشان را بازسازی کرده وآنرا پایتخت پادشاهی خود قراردادند . اما این دوره نیز دوره ای آشفته بود و شاهانِ انشان برای تثبیت وتحکیم قدرت خویش با موانع ومشکلات زیا دی مواجه بودند . شناخت مناسبی از نخستین شاهان این سلسله دردست نیست . بنظر می رسد که " اتاهوشو"[64] ، نهمین فرمانروای این پادشاهی درحدود سال۱۹۰۰ق م و پس از انحطاط سلسله ی سیماشکی بدنبال حملات کونگونوم پادشاه لارسا ، توانست با قدرت خویش به شکلی قطعی عیلام را متحد سازد . درواقع ممکن است او نسبتی با خاندان اپرتی نداشته و با آن بیگانه بوده و هیچوقت خود را با عنوان "سوکَل ماه" مورد خطاب قرارنداده باشد .

اجد اد سلسله ی اپرتی

عیلامی ها پس ازایجاد اتحاد بین خود به دخالت درامورهمسایگان درمنطقه ی میانرودان پرداختند . این منطقه درآغاز قرن۱۸ق م بین فرمانروایان آموری یعنی حکومت "ماری"[65] و قلمروهای پادشاهی شمال میانرودان ، " اِشنونا"[66] ، بابل به رهبری حمورابی ولارسا به فرمانروائی "ریم سین"[67] ، تقسیم شده بود . بنظر می رسد سوکَل ماه " شیروکتو"[68] ازموقعیت بالاترو برتری درمیان سایر حاکمین آموری برخوردار بود (دکترشارپن درمقاله ای بنام" امپراطوری عیلام" از این مسئله سخن گفته است ) . با این وجود این برتری صرفا درحرف بود و نه درعمل تا آنجا که عیلام هیچ دیدگاهی درمورد شرق نزدیک نداشت . " سیو- پَلَر- هوپک"[69] وارث این مرده ریگ به میانجیگری منازعه ای بین ماری و بابل درمورد شهر مرزی "هیت"[70] پرداخت . اما وی به این میزان خرسند نبوده و جاه طلبی های بیشتری درسر می پروراند . درسال۱۷۵۶ق م او با کمک  برادرخود" کودوزولوش"[71] که سوکَلِ شوش بود تهاجمی را علیه میانرودانِ سفلی ترتیب داد و شهر قدرتمندِ " اِشنونا" را اشغال کرد ودراین بین با کمک بابل وماری که با دقت زوال دشمنِ قوی خود را می نگریستند ، شاهِ اشنونا " ایبال- پی ال"[72] دوم را به قتل رساند . عیلامی ها مسیرخود را بدون توقف ادامه دادند . ارتش آنها که با برخورداری از دسته های نظامی اشنونا تقویت شده بود به مناطق بالای دجله حمله برد . حمورابی بابلی با بهره بردن از شکستِ اشنونا برای اشغال مرزهایی که قبلا به این پادشاهی تعلق داشتتند ، با سربازان " سیو- پَلَر- هوپک" که به آن حمله کرده بود ، به مقابله پرداخت . " زیمری-لیم"[73]  شاهِ ماری که بد نبال پیشروی عیلامی ها درمیانرودان علیا ( اشغالِ شهر" شوبات- انلیل"[74] توسط ژنرال عیلامی " کونام"[75]) خود را مورد تهدید می دید ، معاهده ی اتحادی با شاه حمورابی منعقد کرد . درسال۱۷۶۴ق م عیلامی ها "هیریتوم"[76] را که آخرین منزل تا شهر بابل بود بعنوان مقرخود قرار دادند . با اینحال متحدین آموری اشغالگران را پراکنده کردند . عیلامی ها دربرابر قدرت متحدینِ مخالفِ خود مجبور به ترک میانرودان علیا وسپس اشنونا شدند . از آنجا که عیلامی ها درمنطقه ی خود مورد تهدید نبودند بنا براین بدور از امور میانرودان مشاهده کردند که چگونه درنهایت حمورابی بابلی اکثر رقبای خود ( لارسا، اشنونا ، ماری ) را شکست داده و به یک پادشاهی بزرگ ونیرومند تبدیل گردید . اما علیرغم چنین وضعیتی هیچ چیز نشانگر ضعف پادشاهی عیلام نبود . برعکسِ عیلام ، پادشاهی بابل پس ازمرگ حمورابی به ضعف گرائید . بازی قدرت در بابل بین فرزندان دو پادشاه پیشین جریان یافت . درزمان حکومت پسر حمورابی ، " سمسو- ایلونا "[77] ، پادشاهی بابل درحالت شورش نیمه دائم بود معذالک دولت درمقابل این شورشها مقاومت می کرد . دراین موقع " کوتیرناحونته" اول حاکم عیلام با بهره برداری از عواقب شورشی که در"اروک " بطرزمهیبی ازسوی بابل سرکوب شده بود ، باحمله ای قاطع به اشغال شهر ثروتمند بابل دست یازید . شهرغارت شد ، تندیس الهه ی " ایشتار"[78] به عیلام منتقل گردید و به مدت بیش از هزارسال در آنجا باقی ماند تا زمانی که آشور بانیپال دوباره آنرا به بابل باز گرداند . کوتیر ناحونته اول از این پیروزی اعتبارزیادی بدست آورد که بصورت خاطره ای بزرگ برای عیلامی ها باقی ماند . اما عیلام پس از این اقدام درخشان ، باردیگر درتاریکی قرار گرفت . نخستین سلسله ی بابلی یک قرن بعد براثرحملات " هیتی" ها مضمحل گردید ، چند سالی قبل از سلسله ی اپرتی که درپایان قرن شانزدهم ق م ودرزمان سلطه ی شاه کوتیرناحونته دوم نابود شده بود . بنابراین عیلام درانشان نیز بحران بزرگی را پشت سر گذاشت وبدنبال تاخت و تازهای آموری هایِ میانرودان بطور قابل ملاحظه ای به ضعف وسستی گرائید . شاهان اپرتی یادگارهائی ازخود درعیلام برجای گذاشتند. سرزمین بالا نشانه هایی از این حاکمین را برخود دارد ، آنچنانکه اماکن سرباز پرستش آسمان درمناطق دورترنظیر" کورانگون" ونقش رستم درفارس کنونی شاهدی براین مدعاست . عیلامی ها دراین اماکن خدای اصلی خود " نپریشه"[79] را که سوار برماری بزرگ و نماد آبهای اولیه ومرده ریگ خدایان کهن وباستانی محل بود ، مورد پرستش قرارمی دادند . سوزیانا از لحاظ فرهنگی تحت نفوذ وتاثیر میانرودان باقی ماند ونشانه های کمی از پادشاهی های خود حفظ نمود . عیلام درعین حال ازتنها مناطقی بود که دچار بحران باقی ماند بحرانی که نشانگر پایان سلسله ی اپرتی وعیلام کهن بود و نشان دهنده ی موقعیت محوری ئی که عیلام دراین مجموعه چه از لحاظ جغرافیایی و چه ازلحاظ فرهنگی دارا بوده است . انشان به مدت زیادی تحت تاثیر تحولات سیاسی قرارداشت و ساکنین آن پراکنده ومنطقه دوباره محل سکونت چادرنشینان و قبایل گردید . سایر تمدنهای ایرانی متاثر از سقوط تمدن " ایندوس" درشرق ، با رهایی نمایندگی های عیلامی خود که درزمان عیلام اولیه بنا نهاده شده بود ، به انحطاط و نابودی گرائیدند . عیلام به مدت دو سده درسکوت خود غوطه ورگردید ودرانزوا باقی ماند .

طریقه ی جانشینی شا ها ن

بنظر می رسد دراین دوره شاهان سیماشکی عنوان امپراطوری " اورِ" سوم را به مثابه ی مدل سیاسی قبول کردند . بدین ترتیب ایند اتو- اینشوشیناک خود را " ایشاکو"[80]ی شوش و" شاکانکوم"[81] عیلام نامید و جانشینان وی نیز به همین کار پرداختند . بنظر می رسد که عنوان ایشاکویِ شوش به شاهِ آینده اطلاق می گردید البته قبل از آنکه قدرت سیاسی رادرکشوربدست آورد . درزمان سلطه ی اپرتی ها این موقعیت تغییر یافت . دراین دوره ودرسلسله مراتب قدرتِ عیلام سوکَل ماه ، نائب السلطنه ، مقام بسیار بالائی را اشغال می کرد ، مقامی که از سلسله مراتب قدرت سومین سلسله ی اور به یادگار مانده بود . سوکال ماه برتمامی شاهزاده های دیگر عیلامی تفوق یافت . تاج وتخت عیلام درخانواده ی حاکم تا زمان خلع توسط دیگری ، باقی می ماند . نحوه جانشینی شاه درعیلام شکلی خاص و ویژه داشت . این نظام با یک عنوان اختصاصی ، بویژه اصطلاح " روهو – سک"[82] (پسرِخواهر) مشخص و به دو صورت مختلف تعبیرشده است . بنظر می رسد کسی که سوکَل ماهِ شوش بود وارث تخت وتاج نیز درنظرگرفته می شد . این شیوه ی جانشینی مسئله ای است که مورد بحث عیلام شناسان است . ازدیدگاه مدافعین نگرش سنتی این عنوان منسوب به خواهرِ شاهِ پیشین است درنتیجه عنوانِ پسرِخواهر به معنی این است که وی پسرِخواهرِ شاه از ازدواج با مرد دیگری است . دراین مورد فقط نیاکان زنانه هستند که مقام اول را دارا می باشند . براساس فرض دیگری که از سوی ف والات[83] پیشنهادگردیده شاهانِ عیلامی عمدتا با محارم خویش ازدواج می کردند . شاه با خواهر خود ازدواج می کرد وپسرِخواهر ، پسری است که حاصل ازدواج شاه با خواهر خویش بود . انتقال پادشاهی همواره با جایگاه ویژه ی زنان درارتباط بوده هرچند مردان نیز نقش مهمی در آن داشته اند . براساس این نظریه " روهو- سک" تقدم پسرانی درجانشینی برتخت شاهی است که ازازدواج شاه ویکی ازملکه های خانواده شاهی (سک) بدنیا می آمدند . بنا براین ازدواج  با محارم ( زنای با محارم) درنزد عیلامی ها تضمینی برای پاکی وطهارت بود . بلطف ازدواج  با محارم ، خون خاندان شاهی حفظ می گردید (سنتی که درسایر تمدنها نیزدیده شده است ) . ف والات این نظر را درمورد خاندان سلطنتی " شوتروکی"[84] ها نیز صادق می داند .

دوره ی عیلامی میانه (قرن پانزدهم – قرن یازدهم ق م )

سلسله ی کیدی نوئی ها

پس از بحرانی که انشان را دربرگرفت ، کشوربین قلمروهای پادشاهی دوگانه تقسیم گردید که درطول قرن پانزدهم ق م روابط خصمانه ای با یکدیگر داشتند . شوش بمنزله ی شهری موفق وپیشرفته همواره روابط خود را با میانرودان حفظ کرد اگرچه همچنان درتسلط قبایل عیلامی قرارداشت .

سلسله ی " کیدی نوئی"[85] ها نام خود را ازبنیان گذارش " کیدینو"[86] گرفته است که درآغاز قرن پانزدهم ق م ( درزمان آخرین سوکَل ماه  ، " کو- ناشور"[87] سوم ) حکومت می کرد . او خود را شاهِ شوش و انزان ( شکل جدید انشان ) می خواند . تنها یکی ازچهار تن جانشینان وی بنام " تپی- آهار"[88] کاملا شناخته شده است . او شهر " کبناک"[89] ( درهفت تپه کنونی ) در ده کیلومتری جنوب شوش را بنا نهاد که پایتخت وی محسوب می گردید . او در زمینه ی ایجاد بناهای مختلف بسیار فعال بود . " کیرواشیر"[90] یکی از خدایان عیلامی که چندان شناخته شده نیست مورد پرستش وی قرارداشت . هنرِکبناک نشانه ای از تاثیر شدید هنر و معماری میانرودان ، " کاسی" ها ( مردمانی که بعدا بابل را تسخیر وبرآن تسلط یافتند ) وحتی "هوری" ها ( مستقر درغرب زاگرس ) دراین منطقه می باشد . بدینسان می توان گفت عیلام سرزمینی بود متشکل از مرد مان ساکن  زاگرس بویژه هوری ها که بتازگی درمنطقه مستقرشده بودند ونیز کاسی ها ، گوتی ها و" سوبارین"[91] ها . این سلسله دوران کوتاهی داشت ودرتاریخ عیلام بهیچوجه دوره ی مهمی به شمارنمی آید. با اینحال سلسله ی کیدی نوئی ها نشانه ی آغاز تاثیر شدید عیلام برشوش است و شهر کنباک شاهدی براین ادعا .

سلسله ی ایگه هالکی

نخستین شا ها ن

درزمان سلطه ی سلسله ی " ایگه هالکی"[92] ( شاید اصلا از منطقه ی ما لمیر) که توسط شاه ایگی هالکی درآغاز قرن چهاردهم ق م بنیان نهاده شد ؛ عیلام بصورت یک سرزمین متحد درآمد . چند ویژگی مربوط به هوری ها دراین سلسله دیده می شود نظیر نامها ( ترکیب هالکی احتمالا هوری است ) ومراسم تدفین آنان ( با مرگ " اونتاش ناپیریشه"[93] براساس یک رسم هوری جسد اورا سوزانده وخاکستر کردند ) . شاید بتوان " پهیر- ایششان"[94] پسر و جانشین ایگی هالکی را بعنوان بنیانگذار واقعی این سلسله درنظرگرفت زیرا وی نخستین کسی بود که با ذکر اعمال نظامی اش کتیبه هایی را از خود به یادگار گذاشت . او بادخترِشاهِ بابل " کوریگالزو"[95] اول ازدواج کرد که نشانگرتوافق بین این دو پادشاه بود. پس از پهیر- ایششان برادرش " آتارکیتا "[96] جانشین وی شد وتوانست نهایتا شوش را بازپس گیرد واز این طریق خود را شاه شوش وانشان بنامد . سپس دو پسرش " اونپهش- نپریشه"[97] و" کیتن هوتران"[98] اول یکی پس از دیگری به سلطنت رسیدند . پس از این پنج شاهی که به سرعت ودرکمتر از نیم قرن بطور متوالی حکومت کردند ، " هومبان نومنا "[99] که دراواسط قرن چهاردهم درانزان حکومت می کرد فتوحات خود را گسترش داده وامپراطوری خود را بطور قابل ملاحظه ای وسعت بخشید . او خود را با عنوان کسی که باعث بزرگ شدن امپراطوری شده ، معرفی کرده است . هومبان نومنا ، معاصرِ " بورنا بوریاش"[100] دوم پادشاه کاسی ها بود .

اونتاش – ناپیریشه وجانشینان وی

سلسله ی ایگی هالکی قبل از هرچیز بواسطه ی سلطنت پسرايگي هالكي يعني " اونتاش ناپیریشه" شاهِ شوش وانشان مشخص شده است . او به بابل حمله کرد وشکست سختی را بر" کاداشمن – انلیل"[101] شاهِ بابل تحمیل کرد ومنظقه ی اشنونا را همانند نیاکان سلسله ی اپرتی خود موردغارت قرارداد ؛ عملی که نشان می داد عیلام آماده ی حمله به میانرودان است . اونتاش ناپیریشه  با بنای شهر" ال – اونتاش"[102] (چغازنبیل) درچند کیلومتری شهر شوش براعقابِ خود برتری يافت . چغازنبیل مرکز آئینی ومذهبی وقف شده برای " اینشوشیناک" خدای شوش و همتای انشانی آن " نپریشه" بود که بنای اصلی آن " سیان- کوک"[103] بمعنی "جایگاه مقدس" مرکز آئین های شهر وقف شده به خدایان اصلی عیلام ، زیگورات با شکوهی بود که پس ازآن بقیه زیگورات ها را نیزدراین مکان برپا می کردند . این شهر که به امیدِ اتحادِ عیلام بنا شده بود چندان دوام نیافت . بااین وجود " ال- اونتاش" (چغازنبیل ) شاهدی است براراده ی عیلامی کردن شهر شوش ، خواستی که قبلا دردوره ی پیشین درشهر"کبناک" نیزدیده می شد . یکی از ویژگی های اصلی دوره ی عیلامیِ میانه تاثیر شدید عیلام برشوش است . درمورد دو حاکم بعد از " اونتاش نپیریشه" یعنی دو پسر وی باسامی " کیتن هوتران" دوم و" نپیریشه- اونتاش" اطلاعات درستی دردست نیست . بنظر می رسد که " توکولتی نینورتا "[104] ی آشوری درشمال عیلام دست به تخریب وویرانی وحشتناکی زده باشد .  " کیتن هورتان" دوم حاکم بعدی عیلام درزمان حکومت "انلیل- نادین- شومی"[105] و " ابد- شوما – ایدینا"[106] دردو مرحله به نابودی بابل دست یازید و با این کارموجبات تضعیف کاسی ها را که درنبرد نیمه دائم با آشوری ها بودند ، فراهم آورد . درمورد این دوره اطلاعات اندکی وجود دارد دوره ای که درآن شاهد استحاله ی " ایگه هالکی" ها و"شوتروکی" ها هستیم . ضمنا ممکن است این دو سلسله درواقع یک سلسله بیشتر نباشند زیرا درجایگزینی این دو با هم هیچ گسست ووقفه ای دیده نشده است .

سلسله ی شوتروکی ها

دومین مرحله از دوره ی عیلامیِ میانه درپایان قرن سیزدهم ق م و با سلسله ی "شوتروکی" ها آغاز می گردد . امپراطوری آشور پس از مرگ " توکولتی نینورتا " به شکل قابل ملاحظه ای ضعیف وناتوان گردید و کاسی ها نیزدربابل درست همین وضعیت را دارا بودند واین موقعیت به "هلوتوش- اینشوشیناک"[107] نخستین شاه سلسله ی شوتروکی امکان داد تا وی پس از سپری کردن دوره ی کوتاه نبردهای مربوط برسرجانشینی ، قدرت خود را مجددا تحکیم بخشد .

نبردهای نظامی

عیلامی ها درزمان "شوتروک- ناحونته"[108] (۱۱۵۵-۱۱۸۵) جانشین "هلوتوش اینشوشیناک" یکی از بهترین دوره های خود را تجربه کردند . شوش بصورت مرکزِ فاتحینِ خستگی ناپذیر سلسله ی جدید درآمد . شوتروک ناحونته درسالهای اولیه ی سلطنت خود به شهرهای واقع دردره ی دیاله ، منطقه ی اشنونا که درهمه ی دورانها بهترین وبرترین هدف حاکمین عیلامی بود ، حمله کرد . این منطقه با توجه به موقعیت خود منطقه ی مقابله با بابل وآشور نیز بود . شوتروک ناحونته بهمراهی پسر خود " کوتیر ناحونته"[109] توانست درمقابل دشمنان خويش که بواسطه ی سالها جنگ بایکدیگر ضعیف شده بودند ، قد برافرازد . درخشانترین پیروزی این شاه درحدود سال۱۱۶۰ق م بدست آمد . زماني كه امپراطوری آشور بواسطه ی نزاع های موجود برسرجانشینی بر اریکه ی قدرت درحالت ضعف وفتور به سر می برد ، ارتش قوي شوتروك ناحونته  به  سمت  بابل بحركت درآمد . " زببا- شوما- ایدینا "[110] حاکمِ ناتوانِ کاسی نتوانست مدت زیادی مقاومت کند وکشته شد . کشورش مورد تاخت وتاز قرار گرفت وشهر غارت شد وآثار مشهوری نظیر استوانه ی قانون حمورابی و مجسمه ی مردوک خدای ملی بابل به شوش منتقل گردید . شوتروک ناحونته پسر کوچک خودکوتیرناحونته را بعنوان حاکم " کَردونیاش"[111] (بابل) تعیین کرد . اما پس از مدتی کوتیرناحونته بابل را برای حکومت برعیلام ترک نمود . یکی از آخرین شاهانِ کاسی " اِنلیل- نادین- اَهِه"[112] موفق شد درسال۱۱۵۷ق م تاج وتخت بابل را بازپس گرفته و به مدت سه سال آنرا حفظ نماید اما شاهِ عیلام بازگشته و باردیگر بابل را فتح وتاج وتخت را بازپس گرفته و او را خلع كرد . این شاهِ عیلامی درسال۱۱۵۰ق م ناگهان مرده و شاید هم به قتل رسید وبرادرش "شیلهاک اینشوشیناک"[113] (۱۱۲۰-۱۱۵۰ق م ) جانشین وی گردید . پادشاهِ جدید اعمال پدرخود را ادامه داده وعیلام بصورت یک امپراطوری نظامی قوی وحریص برای فتوحات بیشتر باقی ماند . عیلام تبار خود را تحت سلطنت این حاکم بسیار فعال می شناسد که عملیات نظامی متعددی را رهبری کرد . اوبعنوان رئیس بخشی از میانرودانِ سفلی حملات خود را بویژه به سمت شمال جائیکه آشور به ضعف گرائیده بود متوجه کرد .دامنه های زاگرسِ غربی سالهای زیادی زیر سلطه ی وی قرار داشت . وي با قبایل سامی ، هوری ها وکاسی ها مقابله کرد . او به انجام چنین عملیاتی نیازداشت تا منطقه ی مزبور را زیرنظر داشته باشد جا ئیکه در آن ، مقاومت رام نشدنی و غیرقابل کنترل بود . سپس ارتش عیلام به دجله رسید و تا شهرهای " آراپها"[114] و" نوزی"[115] پیشروی کرد وآنها را فتح نمود . با اینحال ارتش عیلام نتوانست به فتوحات خود تا دروازه های آشور ادامه دهد . درواقع شیلهاک اینشوشیناک در طول سالهای ی پیروزی خود از بابل غفلت کرده بود و به همین دلیل شورش دراین منطقه بالا گرفته وفزونی یافت بنابراین لازم بود تا به بابل برگشته وشورشها را سرکوب نماید . دراین زمان حاکمِ شهرِ مستقل مانده ی " ایسین" بنام " نینورتا- نادین- شومی"[116] واقع درجنوب بابل تصمیم گرفت به بابل حمله نماید . درواقع دومین سلسه ی ایسین برای تدارک حمله به عیلام به مدت چند سال درتلاش بود ودراین زمان خود را باندازه ی کافی قوی احساس می کرد وحضورشیلهاک اینشوشیناک نیزدرمنطقه فرصت رویارویی جهت نا بودی وشکست وی را به این سلسله داد . این واقعه درسال۱۱۳۰ق م بوقوع پیوست . عیلامی ها شکست زود هنگامی راپذیرا شده ولاجرم به سرزمین خود بازگشتند . این شکست موجب بروز بحرانی جدی درعیلام گردید وشیلهاک اینشوشیناک همه ی فتوحاتی را که بدست آورده بود یکی پس از دیگری از دست داد و سرزمینهای فتح شده مجددا استقلال خود را بازپس گرفتند . بهنگام مرگ شیلهاک اینشوشیناک درسال۱۱۲۰ق م تنها سایه ای ازعیلام برجای مانده بود .

ازدواج با محارم درسلسله ی شوتروکی ها

این دوره را نمی توان بدون اشاره به نقش ملکه " ناهونته- اوتو"[117] درنظرگرفت . غالبا درکتیبه های منسوب به شیلهاک اینشوشیناک به این ملکه  اشاره شده  است . نظریه ی ازدواج  با محارم در خاند ان سلطنتی عیلام که  از سوی ف .والات مطرح شده ، نقش بسیار مهمی را درسلسله شوتروکی ها به این ملکه می دهد . دخترشوتروک ناحونته ابتدا با پدرخود ازدواج می نماید وپسری بنام "هوتِ لوتوش اینشوشیناک"[118] ودختری بنام " ایشمه-کاراب- هوهون"[119] بدنیا می آورد . بامرگِ پدر ، ملکه به ازدواجِ برادرش " کوتیک اینشوشیناک"[120] در می آید ودو یا سه فرزند برای او بدنیا می آورد اما کوتیک اینشوشیناک تنها پنج سال پس از حکومت می میرد ؛ سپس ملکه به ازدواجِ شاهِ جدید یعنی برادردیگرش شیلهاک اینشوشیناک در می آید . از ازدواج این دو ، چهار یا پنج فرزند بد نیا می آید . سپس ملکه با پسرش هوتِ لوتوش اینشوشیناک درزمان پادشاهی وی ازدواج می کند وبرای او دختری بنام "مِلیرناحونته"[121] به دنیا می آورد . ضمنا همین شاه با خواهرش " ایشمه کاراب هوهون " ازدواج می کند . بدین ترتیب " ناهونته- اوتو" همزمان ودرعین حال دختر و زنِ شاه ، خواهر و زنِ دو شاه دیگر و مادر و زنِ شاهِ چهارم می شود . درحاليكه براساس نظريه ي غالب ومعمول ، اورا باید بسادگی همسر کوتیرناحونته دانست كه پس از مرگ وی به همسری برادر و جانشین وی یعنی شیلهاک اینشوشیناک در آمده واگر اینگونه باشد با یک مورد عملِ ازدواج با زنِ برادر مواجه هستیم ودراین حال هوتِ لوتوش- اینشوشیناک پسر کوتیر ناحونته خواهد بود .

پایان سلسله ی شوتروکی

شاهان ایسین تمایل داشتند بگونه ای عمل نمایند تا عیلام دیگر بصورت یک خطر احتمالی برای آنان نباشد . پس از مرگ شیلهاک اینشو شیناک کشوردچار جنگ داخلی گردید . شاهِ بابل" نبوکد نصر"[122] اول مصمم گردید به عیلام حمله نماید . حمله ی او بادفاع مناسبی از سوی شاهِ جدید عیلام هوتِ لوتوش اینشوشیناک مواجه گردید . تهاجم بابلی ها دفع وآنها مجبور به عقب نشینی گردیدند . نبوکد نصر اول علیرغم این شکست یکبار دیگر درساحل رودخانه ی کارون به مقابله با عیلامی ها برخاسته واین بار با استفاده از خیانت یکی از روسای عیلام موفق به شکست ونابودی ارتش عیلام گردید . هوتِ لوتوش اینشو شیناک اجبارا به انشان گریخت وسرزمین او مورد تهاجم وغارت قرار گرفت . بابل انتقام خود را گرفته وشهر شوش درمعرض تاخت وتاز وغارت قرار گرفت . مجسمه ی مردوک به معبدش در" اِساجیل" [123]دربابل باز گردانده شد . ساکنین میانرودان ، بابلی ها وحتی آشوری ها که اشغال استانهای غربی خود را توسط عیلامی ها دیده بودند دراین لحظه ی مناسب دیگر هیچ ترس و واهمه ای از عیلامی ها به خود راه نمی دادند . از آخرین شاهِ این سلسله یعنی " شیلکینا- همرو- لَکَمَر"[124] تنها دریکی از فهرست های سلطنتی نام برده شده است .

دوره ی عیلامی نو ( قرن یازدهم –  قرن دهم  ق م )

دوران آشفته ی آغاز هزاره ی اول ق م

درپایان هزاره ی اول ق م ایران تغییرات نژادی بزرگی را شاهد بود . دراین دوره مردمانی موسوم به هند واروپایی از آسیای میانه به فلات ایران وارد شدند . مادها ، پارسها وپارتها مشهورترین قبایل دربین این تازه واردان بودند . البته پارتها دراین دوره از اهمیت کمتری برخوردارند . دراین دوره قبایل هند و اروپایی درشمال غربی ایران پیرامون دریاچه ی ارومیه مستقرگردیدند . مادها کم کم مردمان دیگر را زیر سلطه ی خود در آورده  و با توسعه ی قدرت خود امپراطوری جدیدی را بنا نهادند و برای پادشاهی های میانرودان ودروهله ی نخست برای آشور ی های قدرتمند بصورت تهدید بزرگی درآمدند . کمی بعد یعنی حدود قرن هشتم وهفتم ق م پارس ها درجنوب وپیرامون انشان مستقرگشته وسعی کردند اندک اندک این منطقه را باعقب راندن عیلامی ها به سمت شوش به اشغال خود در آورند . شوش بعد ها بعنوان مرکز عیلام درآمد شهری که درطول چندین هزاره بعنوان مرز موجود با میانرودان گردید . دراین دوره یعنی از زمان حمله ی نبوکد نصر یکم به عیلام ونابودی سلسله ی شوتروکی ، عیلام درسستی و خمودی سیاسی غوطه ور وتنها سایه ای از عیلام گذشته بود تا آنجا که دیگر هرگز نتوانست اعتبار گذشته ی خود را بدست آورد . با اینحال وعلیرغم همه ی اینها عیلام نمی توانست به مدت بسیار طولانی دراین سستی وفتور قرار گیرد . درواقع همسایگان هند واروپایی عیلام یعنی مادها وپارس ها بتدریج از اهمیت بالایی برخوردارگشته وبصورت تهدیدی در منطقه در آمدند . معذالک برای عیلام باز هم پادشاهی های میانرودان بعنوان خطر واقعی محسوب می شدند . دراین دوره امپراطوری آشور بشكلي مهيب وخونریز بزرگترین قدرت منطقه بود وکسی یارای مقابله وایستادن درمقابل آنرا نداشت . بنظرتوسعه ی مرزهای آشور پایان ناپذیر می رسید واین به  تعبیری به معنای آن بود که نهایتا عیلام روزی برای حفظ بقای خود می بایست درتقابل با این قدرت قرارگیرد . دراین زمان بابل درموقعیت مشابهی بسر می برد وبدون هیچ امیدی دست به تعرضاتی علیه آشور می زد . عیلامی ها علیرغم ضعف خود به بهره برداری ازاین موقعیت پرداختند .

تقابلات عیلام وآشور

شرق میانه از آغاز هزاره ی اول ق م تحت تسلط آشوری های ترسناک ومهیب قرارداشت ، جنگحویان بیرحمی که جز با گسترش مرزهای خود متوقف نمی شدند . اورارتو رقیب سرسخت آشور همسایه ی ثروتمند عیلام بود . بین این دو منطقه روابط تجاری برقرارگردید ، روابطی که به یک اتحادیه نظامی منتهی شد آنهم زمانی که آشوری ها ، شمال غربی ایران را تسخیر کرده بودند یعنی منطقه ای که در آن راه های مواصلاتی عیلام و اورارتو قرارداشت . دراین زمان که عیلام اندک اندک به تدارک خود پرداخته بود توانست مقداری از قدرت گذشته اش را بدست آورد و زمانی که اورارتو شکستهایی تا حد سقوط درمقابله با آشور تحمل کرد ؛ حاکمین عیلامی بنوبه ی خود وارد جنگ ونبرد با آشور شدند . درپایان قرن هشتم موقعیت به نفع آشوری ها تغییر یافت . " تیگلات پیلسر"[125] سوم (۷۴۵-۷۲۷ق م ) باردیگر با شکست دادن رقبای خود و با ضمیمه کردن دشتهای اورارتو ،که  شکست  سنگینی را بهمراه متحدانش تحمل کرده بودند ، پادشاهی خود را رونق بخشید . جانشین وی " شلمنصر"[126] پنحم (۷۲۲-۷۲۷ق م ) درمدت سلطنت کوتاه خود ، پادشاهی اسرائیل را ویران کرد .  بدینسان همسایگان آشور تهدید بزرگی را پیرامون خود احساس می کردند وجز نبرد با آن هیچ گزینه ی دیگری درمقابل خود نداشتند . با اینحال شکست اورارتو نشان داده بود که مقابله با ارتش آشور نوعی خودکشی بحساب می آمد . درمقابله با این موقعیت ، رقبای آشور دست به اقدام واحدی زده وشورشهایی را در سراسرامپراطوری آشور دامن زدند . عیلام ، مصر و اورارتو سه رقیب بزرگ سلسله ی سارگن که با به کرسی نشستن سارگن دوم آغازشده بود به حمایت از هریک از حاکمین دست نشانده ی آشور درمناطق مجاورخود پرداختند . اولین شاه عیلامی این دوره که مورد شناسایی قرارگرفته " هومبان تبرا "[127] اول است که درنیمه ی قرن هشتم ق م حکومت می کرد . دو پسر او جانشین  وی گردیدند . اولین پسر بنام " هومبان اومنا"[128] ی دوم کمتر شناخته شده است . پسردوم "هومبان نیکَش"[129] (۷۱۷-۷۴۳) به جنگ علیه آشور پرداخت . اودشمنان قدیمی کشور خود یعنی بابلی ها را مورد حمایت قرارداد که از سوی " مروداخ- بالادان" آشوب طلب كه موفق به رهائي از يوغ آموري ها شده بود ، همراهی می گردیدند . " مروداخ – بالادان " درسال۷۱۰ق م  از بابل طرد و به عیلام نزد شوتروک ناحونته دوم (۷۱۷-۶۹۹) پسرهومبان اومنای دوم پناهنده گردید . عیلامی ها به رهبری شاه خود درسال۷۰۳ق م به یاری کلدانی ها برای بازپس گرفتن شهرخود پرداختند . اما "سناخریب"[130] شاه آشور شورش را سرکوب کرد ومروداخ - بالادان پس از فرار به حنوبِ میانرودان برای همیشه ازصحنه ناپدید گردید . پس از این عیلام مورد حمله ی آشوری ها قرارگرفت که البته مراکز اصلی عیلام از این حمله مصون ماند . " هلوشو- اینشوشیناک" [131]برادرخود شوتروک ناحونته دوم را به قتل رسانده وخود بجای وی قدرت را دردست گرفت . او بابل را تسخیرکرد و" آشور- نادین- شومی"[132] پسرکوچکترسناخریب را که توسط پدرش به حکومت شهر رسیده بود به قتل رساند . اما آشوری ها موفق شدند بابل را بازپس گیرند . هلوشو- اینشوشیناک بنوبه ی خود توسط یکی از" کودور"[133] ها به قتل رسید اما وی به نفع هومبان- اومنا سوم ازقدرت کناره گیری کرد (۶۹۳-۶۸۷) . درسال۶۹۱ق م هومبان اومنا سوم به حمایت ازشورش جدیدی درجنوب میانرودان پرداخت ودرکل شکستی را در" هَلولِه"[134] برسناخریب تحمیل کرد اما سناخریب  باز آمده و بابل را مورد تاخت وتاز قرارداد بابلی که دربقیه ی سلطنت وی خارج از تنازعات  بعدي قرارگرفت . عیلام درمیانرودان ديگر پشتیبانی نداشت ومی بایست مدت زمانی در انزوا قرارگیرد . حتی بنظر می رسد که روابطِ با بابل نيز بخاطر این شکست بصورتي تحریک آمیز ونامناسب درآمد . درزمان پادشاهی " هومبان-هالتاش" اول (۶۸۸-۶۸۱) سناخریب تصمیم گرفت تا به کمک رعایای فنیقی خود وبرای تنبیه شاهزادگان بوشهر دست به یک اقدام جسورانه دریایی بزند . معذالک این اقدام علیرغم میل واشتیاق شدید شاهِ آشور ، به شکست خفیفی انجامید . درسال۶۷۵ق م شاه هومبان هالتاش دوم (۶۷۵-۶۸۰) وارد بابل شد اما از سوی بابلی ها طرد گردید زیرا جراحات بجای مانده بواسطه ی حملات سناخریب هرچند که وی مرده بود ، هنوز باز وتازه بودند . از آنجا که عیلام دراین زمان بخاطر جنگهای داخلی دچار ضعف وبحران شده بود تنها كاري كه مي توانست انجام دهد ایجاد شورش وآشوب در امپراطوري آشور بود . هومبان هالتاش دوم توسط شیلهاک اینشوشیناک به قتل رسید اما وی نیز بلافاصله توسط " اورتاکی"[135] (۶۶۴-۶۷۴) سرنگون گردید . شاه جدید اجازه داد که " اَسَرحَدون"[136] درکشورهای همسایه ، بویژه نزد "گامبولو"[137] ها ی ساکن حدود لرستان ، شاهانی را بگمارد که  به او وفادار بودند . وی حتی مجسمه های ربوده شده توسط شاهانِ پیشین را به میانرودان برگرداند . اوحتی با فرستادن سفیری دائم به نینوا خود را متحد آشور نمایاند . اسرحدون نیز " اورتاكي " را به هنگام بروزقحطی درعیلام با فرستادن گندم ومايحتاج عمومي مورد حمایت خود قرارداد . رفتار اورتاکی برای سایرشاهزادگان عیلامی غیرقابل قبول بود ویکی از آنان بنام " تی- اومان"[138](۶۵۳-۶۶۴) درحدود سال ۶۶۴ وی را به قتل رساند . پسرانِ شاهِ قدیم طبیعتا به دربار شاه جدید آشور یعنی آشوربانیپال پناهنده شدند ؛ شاه جدید عیلام خواستار استرداد آنان گردید اما آشوربانیپال پیشنهاد وی را نپذیرفت وبدنبال آن تی- اومان شورش جدیدی را پی ریخت که حاکمین دست نشانده ی اسرحدون ومتحدین مخالف آشور را در بر می گرفت . آشوربانیپال با اطلاع از این تحرک به مقابله پرداخته وبا ایجاد اتحادیه ای ، موفق به شکست عیلامی ها در ساحل رودخانه ی " اولای"[139] (کا رون کنونی) گردید . تی- اومان بهمراه پسرش کشته و سربریده ی او به نینوا برده شد . پس از این واقعه عیلام بین دوپسر اورتاکی تقسیم گردید . " هومبن نیکش" دوم در" ماداکتو"[140] مستقر شده وعیلام غربی را دردست گرفت  و" تامریتو"[141] در" هیدالو"[142] بخش شرقی پادشاهی عیلام را رهبری نمود . بدین ترتیب شوش از قدرت بي نصيب گردید . توافق وسازش بین این دو قلمرو شاهی چندان بطول نیانجامید . حدود سال ۶۵۳ تامریتو دوم (پسرتا مریتو) عموی خود هومبان نیکش دوم راشکست داده وبا نابودی او، عیلام را باردیگر بصورت یکپارچه درآورد . تامریتو دوم (۶۵۳-۶۴۸) کمترازپدرش به آشوری ها وفاداربود وبه حمايت از شورش شاهِ بابل "شَمَش شوما- اوکین"[143] برعليه برادرش آشوربانيپال پرداخت ، شورشي كه به کمک گامبولا ها ، نَبو- بِل- شوماتی پسرمروداخ بالادان وحاکم سرزمین مصر برپا شده بود . اما تامریتو نتوانست مدت زیادی برسرقدرت بماند زیرا درسال۶۴۹ق م توسط ژنرال خود " ایندابیگاش"[144] خلع گردید . تامریتو بجای اینکه نزد متحد خود شمش شوما- اوکین  پناهنده گردد به نینوا جا ئیکه دشمن قدیم  وی آشوربانیپال منتظر پذیرائی از او بود ، روانه گردید . شاید این انتخابِ عجیب را بتوان با توجه به این حقیقت توجیه نمود که درآن زمان آشوربانیپال درنبرد با برادر خود ازبرتری بیشتری برخوردار بود. معذالک ایندابیگاش برای بابل چندان مناسب نبود زیرا وی به آشوربانیپال بیشترنزدیک بود واسرای عیلامی ر ا دراختیار اوگذاشت . ایندابیگاش نیز مدت زیادی برسرقدرت باقی نماند و درسال۶۴۸ق م پس ازیکسال فرمانروائی توسط هومبان هالتاش سوم سرنگون گرديد . درطی این مدت آشوربانیپال اوضاع  بابل را سامان داده وتحکیم بخشید ونبو- بل- شوماتی را که دربابل نزد " ایندابی بی"[145] پناهنده بود ، مجبور به تسلیم نمود . هومبان هالتاش سوم که درموضع ضعف قرارداشت پیشنهاد آشوربانیپال را پذیرفت اما نبو- بل- شوماتی قبل از آن كه خود را تسليم آشوربانيپال نمايد ، دست بخودکشی زد . موافقت با تسلیم نبو- بل – شوماتی از سوی هومبان هالتاش سوم برای شاه آشور کافی نبود . آشوربانیپال به بهانه ی آنكه تامریتو را ( که هنوز درقصرش درنینوا پناهنده بود) برسرقدرت بازگرداند ، به عیلام حمله کرد . اما در واقع  هدف شاهِ آشور از بین بردن تهدید عیلامی ها بود . تامریتو درسال۶۴۸ ق م دراتحاد با مناطق مرزی عیلام ، پادشاهی کوچک " بیت- ایمبی"[146] را اشغال کرده وعیلام غارت شده را به تسخیرخود در آورد . هومبان هالتاش زمان لازم را برای گریختن داشت ولی این مانعی برای به قدرت رسیدن دوباره تامریتو نگردید . با این وجود بمحض اینکه آشوربانیپال ، تامریتو را ترک کرد ؛ تغییر وتحولی درقصر شاهی باعث مرگ تامریتو و با زگشت دوباره ی هومبان هالتاش به قدرت گردید . آشوربانیپال خشمگین وعصبانی ازاین واقعه تصمیم به آغاز جنگی بی رحمانه علیه عیلام گرفت . اوسرزمین بیت ایمبی ، " رَشی"[147] و"هَمَنو"[148] را ویران کرد اما توسط عیلامی هایی که برروی ساحل رودخانه ی کرخه موضع گرفته بودند ، متوقف گردید . با اینحال آشوری ها موفق شدند خطوط مخالفین را عقب رانده و وارد سرزمین عیلام شوند وبه سرعت آنجا را تسخیر نمایند . شهرهای بزرگ کشور تسخیر ، غارت و از بیخ وبن  ویران گردیدند . شوش کاملا تخریب شد و ارتش پیروز آشور حتی به معابد شهر مقدس نیز نفوذ کرده وبه غارت آنها پرداختند . عیلام بطورکلی خراب و ویران گردید .

پایان عیلام

عیلام پس از این شکست ، دیگر تهدیدی برای آشور محسوب نمی گردید . پس ازسال۶۴۶ق م سلطنت به شوتور- ناحونته پسرهومبان هالتاش سوم رسید . دو شاه بعدی عبارتند از"هلوتاش- اینشوشیناک" و " اتا- همیتی – اینشوشیناک"[149] . بین این سه شاه هیچگونه رابطه ی خانوادگی وجود نداشت . دیگر شاهزادگان عیلامی از ضعف قدرت سلطنتی بهره برده وبه كسب استقلال خود پرداختند وبدينسان درآغاز قرن ششم ق م عيلام به دو قلمرو پادشاهی تقسيم گردید . درشوش سه شاه از پدر به پسر متوالیا جانشین هم گردیده وحکومت کردند که عبارت بودند از" اومانونو"[150] ، " شیلهاک اینشوشیناک" و " تپتی- هومبان – اینشوشیناک"[151] .

شوتور- ناحونته پسرایندابیگاش درمالمیر حکومت می کرد . هومبان- شوتوروک نیز بطورقطع در" گیزَت"[152] حاکم بود ونیز نام " پَهوری"[153] نیز شناخته شده که در" زامین"[154] حکومت می کرد . شاهان دیگر در" ساماتی"[155] درلرستان ودر" زَری"[156] حاکم بودند . منطقه ی انشان از قرن هفتم ق م یعنی از زمان استقرار پارسها درآن ، درانقیاد شاهان پارس(سلسله ی هخامنشی) قرارگرفت . امپراطوری آشور تنها مدت اندکی پس از عیلام به حیات خود ادامه داد . پس از مرگ آشوربانیپال امپراطوری آشور دچار ضعف وفتور گردید واین امر امکان داد تا عیلام استقلال خود را بدست آورد . درسال۶۱۲ق م بابلی ها و مادها ، نینوا مرکز آشور را اشغال وآنرا ویران کردند . آخرین مقاومتها ی آموری ها نیز توسط مادها و بابلی ها سرکوب وبدینسان امپراطوری آشور تجزیه گردید . چنین سرنوشتی درانتظار عیلام نیز بود . سوزیانا از لحاظ نظری وابسته به بابل بود اما مستقل باقی ماند . پارسها درکوران قرن ششم ق م به بزرگترین قدرت درایران بدل گردیدند . آنان میراث عیلام را دردست گرفتند میراثی که به آنها امکان می داد از تجربیات این تمدن کهن بهره برند ، میراثی که دربقدرت رسیدن پارس ها کمک قابل ملاحظه ای به آنان بود . پارس ها درزمان پادشاهی کورش بزرگ (دوم) ماد و بابل را برانداخته وکنترل تمام شرق میانه را بدست گرفتند . واقعیت این است که پارس تقریبا درمکان قدیم انشان قرارداشت که دراین ناحیه به آن پویائی لازم را می داد . شاهان هخامنشی نیزخود را شاه انشان می خواندند که نشانگر تاثیرشدید تمدن عیلام برروی تمدن پارس هاست . زبان عیلامی یکی از زبانهای اصلی امپراطوری پارس بود . کتیبه ی بیستون که توسط داریوش نقرگردیده دارای یک نسخه به زبان عیلامی است . درزمان داریوش بزرگ شوش بهمراه تخت جمشید و سارد بصورت یکی از سه پایتخت  امپراطوری درآمد و راه شاهی از این هرسه پایتخت عبور می کرد . شوش هنوز هم مانند گذشته دارای اعتبار واهمیت ونيزمحل وقوع داستان " کتاب استر"[157] است .فرهنگ عیلام همراه با مردمانش درامپراطوری پارس به حیات وبقای خود ادامه داد ، امپراطوري ئي كه درحدود سال ۳۲۳ ق م بدنبال حمله ی اسکندر نابود گردید . زبان عیلامی تا قرن چهارم ق م درمتون اداری باقی ماند .درچندين متن عربی مربوط به هزاره ی اول میلادی روایت شده است که دربعضی ازمناطق عیلام هنوز به لهجه هایی سخن گفته مي شود كه آنرا اشتقاقی از زبان عیلامی مي دانستند . این آخرین نشانه واشاره به بقای فرهنگ عیلامی است ، فرهنگی که ديگراز آن زمان درامپراطوري پارس ادغام وکاملا ناپدید گردید .

 

 

 [1]  انتخاب وترجمه شده است  .www.AngelFire.fr متن حاضرازسايت   

[2] Al Ubaid

[3] Uruk

[4] منطقه ی انشان

[5] Jemdat-Nasr ازپادشاهان سومری

[6] تمدن هند که درکنارآبراه ایندوس قرارداشت

[7] Aratta

[8] Avan

[9] Simashki

[10]Melluha

[11] Marhashi

[12] Warakhshe

[13] Barakhshe

[14] Parashum

[15] Tukrish

[16] Ishbi-Erra

[17] Kindattu

[18] Bashime

[19] Zabshali

[20] Arawa

[21] Sherihum

[22] Huhnur

[23] Zunki

[24] Sukkal

[25] Kish

[26] Enmeberagasi

[27] Peli

[28] Luhhishan

[29] Rimush

[30] Hishep-ratep

[31] Abalgamash

[32] Manishtusu

[33] Puzur-Inshushinak

[34] Kutik-Inshushinak

[35] Zaban

[36] Simurrum

[37] Guti

[38] Khita

[39] Gir-Namme

[40] Ur-Nammu

[41] Shulgi

[42] Shakkanakum

[43] Lugal

[44] Ur

[45] Amar-Sin

[46] Ibbi-Sin

[47] Ir-Nanna

[48] Isin

[49] Hutran-temti

[50] Subartu

[51] Larsa

[52] Indattu-Inshushinak

[53] Tan-Ruhuhatir

[54] SU-ilishu

[55] Iddin-Dagan

[56] Eparti/Ebarat

[57] Zunkik Anshan Shushunka

[58] Shilhaha

[59] Sukkalmah

[60] Idaddu

[61] Idaddu-napir

[62] Idaddu-temti

[63] Gungunnum

[64] Atta-hushu

[65] Mari

[66] Eshnunna

[67] Rim-Sin

[68] Shiruktuh

[69] Siwe-palar-huhpak

[70] Hit

[71] Kuduzulush

[72] Ibal-pi-el

[73] Zimri-Lim

[74] Shubat-Enlil

[75] Kunnam

[76] Hiritum

[77] Samsu-iluna

[78] Ishtar

[79] Naparisha

[80] ishakku

[81] Shallanakkum

[82] Ruhu-sak

[83] F.Vallat

[84] Shutrukid

[85] Kidinuide

[86] kidinu

[87] Kuk-nashur

[88] Tepti-ahar

[89] Kebnak

[90] Kirwashir

[91] Subareen

[92] Igehalkid

[93] Untash-Naparisha

[94] Pahir-Ishshan

[95] Kurigalzu

[96] Attar-kittah

[97] Unpahash-Naparisha

[98] Kiten-Hutran

[99] Humban-numena

[100] Burnaburiash

[101] Kadashman-Enlil

[102] Al-Untash

[103] Siyan-Kuk

[104] Tukulti-Ninurta

[105] Enlil-nadin-shumi

[106] Adad-shuma-idinna

[107] Hallutush-Inshushinak

[108] Shutruk-nahhunte

[109] Kutir-Nahhunte

[110] Zababa-Shuma-iddina

[111] Karduniash

[112] Enlil-nadin-ahhe

[113] Shilhak-Inshushinak

[114] Arrapha

[115] Nuzi

[116] Ninurta-nadin-shumi

[117] Nahhunte-utu

[118] Hutelutush-Inshushinak

[119] Ishmlkarab-huhun

[120] Kutik-Inshshinak

[121] Melir-nahunte

[122] Nabuchodonosor

[123] Esagil

[124] Shilkina-hamru-lakamar

[125] Teglat-Phalasar

[126] Salmanazar

[127] Humban-tabra

[128] Humban-Umena

[129] Humban-nikash

[130] Sennacherib

[131] Hullushu-Inshushinak

[132] Assur-nadin-shumi

[133] Kudur

[134] Halule

[135] Urtaki

[136] Assarhaddon

[137] Gambulu

[138] Te-Umman

[139] Ulai

[140] Madaktu

[141] Tammaritu

[142] Hidalu

[143] Shamash-shuma-ukin

[144] Indabigash

[145] Indabibi

[146] Bit-Imbi

[147] Rashi

[148] Hamanu

[149] Atta-hamiti-Inshushinak

[150] Ummanunu

[151] Tepti-Humban-Inshushinak

[152] Gisat

[153] Pahuri

[154] Zamin

[155] Samati

[156] Zari

[157] Livre d,Esther


نويسنده : cyrus sangari - ساعت 12:35 روز دوشنبه نهم تیر 1393
  عيلامي نو

دوره ي عيلامي نو ( حدود 1100 – 539 ق م ) ازآنجا كه به لحاظ صورتبندي وبازسازي داراي پيچيدگي است معمولا به سه بخش تقسيم كرده اند : 1) عيلامي نو اول ( حدود 1100 تا 743 ق م ) 2) عيلامي نو دوم ( حدود 743 تا 646 ق م ) 3) عيلامي نو سوم ( حدود 646 تا 539 ق م ) دركتيبه هاي برجاي مانده ، از بخش نخست ذكري به ميان نيامده است ومستندي درباره ي آن وجود ندارد . از بخش دوم اطلاعات بهتري دردست است اما اين اطلاعات مأخوذ از منابع ومآخذ آشوري است يعني از كساني كه درنبرد و كشمكش دائم با عيلام واز دشمنان هميشگي آن بوده واز اينروروايتي است كه باصطلاح از سوي فاتحان درمورد شكست خوردگان نوشته شده و چه بسا رعايت انصاف درآن صورت نگرفته وآلوده به اغراق هائي باشد . بخش سوم نيز به زماني اختصاص دارد كه قلمروهاي پادشاهي عيلامي بطورمستقل وجود داشته وهنوز درامپراطوري پارس ها ( هخامنشيان ) هضم وجذب نشده بودند .

دوره ي اول عيلامي نو

اين دوره به دوره ي اغتشاش نامبردار است كه بازه اي زماني درحدود 350 سال را دربرمي گيرد واطلاعات اندكي از آن موجود است . هيچيك از شاهان عيلامي اين دوره شناخته شده نيستند . اين دوره با ورود مادها درصفحات شمال غرب ايران ( اطراف درياچه ي اروميه وهمدان ) ونيز پارس ها ( درفارس كنوني واَنشان ) همراه است . اين اقوام تازه وارد موفق به برپائي چندين قلمرو پادشاهي كوچك درمناطق تحت نفوذ خود شده واندك اندك به توسعه آنها پرداخته وبا قدرتهاي آن دوره نظير آشور وعيلام مجاورگرديدند . حضورپارس ها در" اَنشان" كه از مراكز اصلي سكونت عيلامي ها بوده ، نشاندهنده ي كاسته شدن قدرت عيلام وبه انقياد درآمدن بخشي از عيلام كهن ودرعين حال نشانگر تغييري اساسي درمنطقه ي جنوب غرب ايران است . عيلام دراين دوره به ايجاد اتحادي با بابل درمقابل قدرت رو به تزايد آشور دست يا زيد . براساس يكي از متون وقايع نگاري بابلي درسال 984 – 978 ق م شاهِ بابل يكي از جنگ سالاران عيلامي بنام " مار- بيتي - اَپلا- اُزور" بود كه هفتمين سلسله ي پادشاهي بابل را تاسيس كرد اگرچه اين سلسله پس از او دوام چنداني نيافت . همچنين درسال 819 – 813 ق م عيلامي ها دركنار شاهِ بابل " مردوك - با لاتسو – ايكبي " به مقابله با " شمشي اَداد " پنجم ( 824 – 800 ق م ) امپراطور آشور پرداختند . عيلامي ها درنبرد با آشور شكست خورده و" شمشي اَداد " پنجم پس از اين پيروزي حمله ي تازه اي را عليه بابل طرح ريخت . درآغاز قرن هشتم ق م امپراطوري آشور پس از جنگهاي بزرگ توانست بابل وحتي بخشي از مناطق زاگرس رابه انقياد خود درآورد . با اين پيروزي ها عيلام نيزمورد تهديد آشوري ها قرارگرفت . دراين دوره عيلام بصورت پادشاهي هاي كوچك ومجزي درآمده بود . شوش همچنان بعنوان يكي از مهمترين شهرهاي عيلام باقي ماند اما ساير شهرها نيز بصورت مراكز وپايتخت پادشاهي هاي مختلف عيلام درآمدند ؛ شهر هائي نظير "هيدالو" و" ماداكتو" . درواقع پس از دوره اي كه عيلام درمحاق قرارگرفته بود ، حدود اواسط قرن هشتم ق م باري ديگر واين بار از شوش ، گام درروشنائي تاريخ مي گذارد .

دوره ي دوم عيلامي نو

دراين دوره شاهد تقريبا يك قرن جنگ ونبرد با امپراطوري آشورمي باشيم . اين دوره درعين حال مصادف است با مهاجرت گسترده ي اقوام ايراني يا با صطلاح آريائي وجايگزين شدنشان درفلات ايران واز جمله درمنطقه ي جنوب غربي . درحدود سال 800 ق م به نام ما دها ي قدرتمند درمنابع آشوري برمي خوريم كه هم شامل مادها ي ساكن درغرب ايران وهم مادهاي دوردست است ، همانهائي كه بعدها با نامهاي مشخص تري نظير "پارت "ها ، "ساگارتي" ها ، "باختري" ها ، "سغدي" ها و . . . درتاريخ نامبردارگرديده اند . درميان اين اقوام قبيله ي پارس كه قبلا درساحل جنوب شرق درياچه ي اروميه ساكن بود ، درپايان همين دوره درمنطقه ي جنوب غرب ايران ودرمنطقه ي اَنشان سكني گزيده وبا تثبيت خود مقارن سال 844ق م وفزوني يافتن از عيلامي ها ، كمي بعد موفق به تاسيس امپراطوري هخامنشي گرديدند . نخستين شاه شناخته شده ي اين دوره ي عيلامي نو ، " هومبان تارا " اول ( 760 ؟ ق م ) است . ازاو وجانشينش يعني " هومبان نيكش " اول ( 743-717ق م يا همان " اومَنيگَش " درمنابع آشوري ) اطلاعات بيشتري دردست است . براي مثال او از شورشي كه درجنوب ميانرودان درگرفته بود حمايت كرد . همچنين به دفاع از شاه بابل " مردوك اَپلا ايدينا " دوم ( يا " مِروداخ با لادان " 722-710ق م ) درمقابل " سارگن " دوم امپراطور آشور پرداخت . "سارگن " دوم موفق به شكستن اين اتحاد شده درنتيجه " هومبان نيكش " اول مجبور به عقب نشيني وشاه بابل نيز مجبور به فرارگرديد . شاه بعدي عيلام " شوتروك ناهونته " دوم (717-699 ق م ) است كه درمتون آشوري وبابلي ونيز كتيبه هاي موجود درشوش ازاو سخن رفته است . متون شوش حكايت از اشتغال وي به ساخت معابد مختلف درشهردارد . او نيز همانند اسلاف خويش وبنابردلايل استراتژيك ازبابل درمقابل آشور حمايت مي كرد . اوبهمراه شاه بابل شهر " دور- اَتَرا " را تسخيركرده وتعداد زيا دي از ساكنين آنرا اسير وتبعيد مي نمايد سپس شهرهاي " سَم اونا " و" باب دوري " را تسخير ونهايتا شهر "بيت ايمبي " را مقرخودقرارداده ومنطقه ي فرات رانيز جهت دنبال كردن اهداف ديگرخود ضميمه ي فتوحاتش مي كند . همچنين هنگامي كه " مردوك اپلا ايدينا " دوم از بابل رانده وبه عيلام پناهنده مي شود " شوتروك ناهونته " دوم درسال 703 ق م با فرستادن هشتادهزارتيرانداز وسواره نظام اورا دربازپس گرفتن بابل ياري مي رساند . باروي كارآمدن " سناخريب " ( 705-689 ق م ) درآشور ، بابل بارديگر توسط آشوري ها اشغال و" مردوك اپلا ايدينا " دوم مجبور به ترك تاج وتخت خويش مي شود . " سناخريب " ابتدا " بل ايبني " بابلي راكه درآشور بزرگ شده وتربيت يافته بود بعنوان حاكم بابل منصوب مي كند ." مردوك اپلا ايدينا " دوم درسال 700ق م يكبار ديگر وتحت حمايت " شوتروك ناهونته " دوم به بابل حمله برده ولي با مداخله ي مجدد " سناخريب " مجبور به عقب نشيني مي گردد . سناخريب پسركوچك خود " آشور نادين شومي " (700 – 693 ق م ) رابعنوان حاكم بابل منصوب كرده وسپس به عيلام مي تازد . " شوتروك ناهونته " دوم اندك زماني پس ازاين واقعه توسط برادرش "كالوتوش اينشوشيناك " دوم به قتل مي رسد ." شوتروك ناهونته " دوم آخرين پادشاه عيلامي بود كه خود را با عنوان قديمي " شاهِ اَنشان وشوش " مي ناميد . "كالوتوش اينشوشيناك " دوم ( 693 – 699 ق م ) درسال 699 ق م بقدرت رسيد . اوشمال بابل را به اشغال خود درآورد وبنظر مي رسد شهرهاي منطقه راچند صباحي دراختيار داشته است . " آشور نادين شومي " بمدت طولاني دربابل باقي ماند ودرسال693ق م توسط بابلي ها سرنگون وبه شاه عيلام تسليم گرديد . "كا لوتوش اينشوشيناك " دوم اورابا خود به عيلام برد ومورد آذاروشكنجه قرارداد . اين مسئله باعث شد تا " سناخريب " حمله ي شديدي را عليه عيلام آغاز نمايد ودرهمين زمان بود كه "كا لوتوش " توسط "كوتيرناهونته " چهارم (693 – 692 ق م ) به قتل رسيد . آشوري ها درحملات متعدد خود موفق به تسخير"ماداكتو" شدند شهري كه بنظر مي رسد مركز عيلام بوده است . دوره ي سلطنت "كوتيرناهونته " چهارم بسياركوتاه بود وبه نفع "هومبان اومنا " سوم (692 – 689 ق م ) قدرت رارهاكرد . "هومبان اومنا " سوم براي مقابله با آشور دست به ايجاد اتحاديه اي با سايرشاهان جنوبِ غرب ايران مانند اَنشان ، " اليپي " و" پارسوا " زد . وي درسال 691 ق م با ارتش جديدي كه حاصل اتحاديه ي فوق بود به حمايت شورش بابلي ها درساحل رود دجله ودرجنوب ميانرودان پرداخت . نتيجه ي اين جنگ معلوم نيست زيراهردو طرف درسالنامه هايي كه تنظيم كرده اند مدعي پيروزي بررقيب خود شده اند . اما چنين بنظرمي رسد كه " هومبان اومنا" سوم شكست قاطعي را برارتش آشور تحميل كرده باشد زيرا " سناخريب " خشمگين از مقاومت بابلي ها ونيز مرگ پسركوچك خود مصمم گرديد تا ضربه اي مهلك وكشنده به بابل وعيلام وارد آورد . اويكبار ديگر به بابل حمله كرد وپس از تسخير شهر آنرا مورد غارت وتاراج قررارداد وساكنين آنرا تبعيد نمود وخود را بعنوان شاه بابل تحميل نمود . پس از اين شكست بار ديگر عيلام درميانرودان بدون حامي ومتحد باقي ماند ومدت زماني دراز تنها ومنزوي درمنطقه بسر برد . با به قدرت رسيدن " هومبان هلتش " اول ( 689 – 680 ق م ) درعيلام بارديگربابل ازدست آشوري ها باز پس گرفته شد . با اينحال "هومبان هلتش " اول مقبول با بلي ها قرار نگرفته وطرد گرديد . درحالي كه عيلام ناتوان از درگيري با آشور وحتي ايجاد اختلاف واغتشاش در امپراطوري آشور بود ، " سناخريب " توسط يكي از پسرانش بنام " اَرَد موليسو " درجريان شورشي دريكي از معابد به قتل رسيد . روابط عيلام وبابل عليرغم تسخيرشهر" سيپار " به وخامت گرائيد . از آنجا كه درجنوب بابل يك حاكم عيلامي بنام " نبو – زر- كيتي – ليشير" شورش كرده وشهر " اور" را تسخير ودرآن مستقر شده بود ، " اسرحدون " معاهده اي با مادها جهت مبارزه عليه عيلام امضا كرده وبدنبال اين معاهده ، حاكم عيلامي توانائي مقابله با ارتش آشور راعملا ازدست داده وبه عيلام مي گريزد . " هومبان هلتش " دوم ( 680 – 675 ق م ) جانشين پدرش درعيلام گرديد . درزمان حكومت وي عيلام دچار جنگ داخلي شد وبراي اوچاره اي جز اين نماند تا حكومت را با " شيلهاك اينشوشيناك " دوم و" اورتاكي " تقسيم نمايد .پس از مرگ " هومبان هلتش " دوم بدست "شيلهاك اينشوشيناك " دوم ، " اورتاكي " توانست با تبعيد وي قدرت رابراي مدتي دردست گرفته وروابط مناسبي با امپراطور جديد آشور يعني " آشوربانيپال " برقرارمي كند تا آنجا كه پس از بروز قحطي درعيلام امپراطور آشور مواد غذائي نظيرگندم به شوش ارسال نمود . حدود سال 664ق م " اورتاكي " به بابل حمله كرد . آشوري ها برغم آنكه درجنگ با مصري ها بودند به بابل كمك كرده ودرنتيجه عيلامي ها درمقابل نيروهاي آشور عقب نشيني كردند ." اورتاكي " براي تحكيم موقعيت خود وپرهيز ازحمله ي آشور با فرستادن سفيري دائمي به " نينوا " پايتخت آشور خود را به عنوان متحد آشور معرفي كرد . ساير شاهان عيلامي رفتار" اورتاكي " را مردود دانسته ويكي از آنان بنام " تپ هومبان اينشوشيناك " ( 663 – 653 ق م ) يا " تي اومان " اوراخلع وتاج وتخت سلطنتي اش را از او گرفت . " اورتاكي " به دربارآشور ونزد " آشوربانيپال " پناهنده شد ." تپ هومبان اينشوشيناك " ( يا تي اومان ) درخواست استرداد ويرا از شاه آشوركرده اما درخواست وي رد گرديد . " تپ هومبان اينشوشيناك " ناراحت وناراضي از رد درخواستش توسط " آشوربانيپال" شورش بزرگي را دامن مي زند اما " آشوربانيپال " موفق به سركوب شورش مي گردد . درسال 653 ق م " تپ هومبان اينشوشيناك " درنبرد ساحل رودخانه ي " اولاي " ( كرخه يا كارون درشوش فعلي ) كشته مي شود وشوش به اشغال آشوري ها در مي آيد . اين واقعه برروي نقش برجسته اي دريكي از سالنهاي قصر " نينوا " به يادگار نقر گرديد . پسر" تپ هومبان اينشوشيناك " يعني " اَتا – هومبان – اينشوشيناك " ( 648-653 ق م ) جانشين وي گرديد . ازاين شاه عيلامي اطلاعات چنداني بدست نيامده است . مقارن شكست عيلامي ها درساحل رودخانه ي " اولاي" ، درشمال غرب ايران دولت ماد به اشغال "سكا " ها در آمد . اين امر منجر شد تا قبيله ي " پارسوا " به منطقه ي " اَنشان" نقل مكان كند هرچند كه شاه آنان " تس پس " اول ( 640 =675 ق م ) اسيرسكاها شده بود . برغم جايگزيني پارس ها در" اَنشان " معذالك شاهان عيلامي همچنان از عنوانِ " شاه اَنشان وشوش " استفاده مي كردند . " آشوربانيپال " پس از اشغال شوش به بازسازي دولت آن پرداخت . اودوتن از پسران " اورتاكي " را به حكمراني دوقلمرو پادشاهي عيلام منسوب كرد : "‌هومبان نيكش " دوم ( 652 – 653 ق م ) را در" ماداكتو" و" تامريتو" اول ( 651 – 648 ق م ) را در"هيدالو" . بدينسان عيلام تحت انقياد آشور قرارگرفته ويكي از دست نشاندگان آشور گرديد . درسال 651 ق م " تامريتو " اول با كمك آشوري ها توانست " هومبان نيكش " دوم راشكست داده ونابود كند وبه عنوان تنها حكمران وشاه عيلام درآيد . اوپس از يك دوره حكومت كوتاه مدت جايش را به پسرش " تامريتو " دوم ( 648 – 647 ق م ) داد . " تامريتو" دوم مانند پدرش به آشور وفادار نبود . اودرسال 652ق م از شاه بابل " شمش – شوما اوكين " ( 668 – 648 ق م ) ، برادر آشوربانيپال ، وقتي كه وي به شورش عليه آشور پرداخته بود ، حمايت كرد . " تامريتو" دوم نتوانست مدت زيادي بعنوان شاه عيلام درراس قدرت بماند وتوسط ژنرال خود " ايندَبيگاش " ( 647 – 649 ق م ) سرنگون گرديد . "تامريتو" دوم به " نينوا " ونزد آشوربانيپال پناه برد ." ايندبيگاش " نيزمدت چنداني قدرت رادردست نداشت زيراتوسط " هومبان هلتش " سوم ( 647 – 642 ق م ) درسال 647 خلع گرديد . درطول اين مدت " آشوربانيپال " پس ازمدت دوسال اقامت دربابل اين شهررابازسازي وسروسامان بخشيد . " آشوربانيپال " كه هنوز عيلام رابصورت تهديدي براي خود مي ديد به بهانه ي بازگرداندن " تامريتو " دوم كه درقصر وي پناهنده بود ، به عيلام حمله كرده وآنرا اشغال نمود ." هومبان هلتش " سوم مجبور به فرارگرديد و" تامريتو" دوم به قدرت رسيد اما خيلي زود با شورشي كه درقصروي رخ داد كشته شد ومجددا " هومبان هلتش " سوم قدرت رادردست گرفت . " آشور بانيپال " ناراحت وخشمگين ازاين واقعه جنگي سهمگين راعليه عيلام ترتيب داد . اومناطق " بيت ايمبي " ، " رشي " و" همنور" رانابود كرد و وارد سرزمين عيلام شد وبه سرعت آنرا تسخير نمود . شهرهاي بزرگ عيلام بدست آشوري ها افتاد ومورد غارت ونابودي قرارگرفتند . "هيدالو" ، "ماداكتو" و" شوش " درسال 646 نابود شدند . عيلام به كلي تخريب گرديد ونتوانست ازاين شكست مهيب جان بدر برد وكاملا دركنترل واختيار آشوري ها قرارگرفت . درسنگ نبشته اي كه درسال 1845 كشف گرديد " آشوربانيپال " از آنچه كه درعيلام كرده به خود مي بالد : شوش ، شهر بزرگ مقدس ؛ جايگاه خدايان ومقر اسرارعيلامي ها رافتح كردم . من وارد قصر آن شدم وگنجهاي آنرا گشودم ، جائي كه نقره و طلا ، اشياي قيمتي وثروتهاي انباشته شده قرارداشت . من زيگورات شوش رانابود كردم ومعابد عيلام راباخاك يكسان كردم . خدايان والهه هاي آنانرا دربادها پخش كردم ، قلمروشاهان قديمي وجديدشان رانابود كردم واستخوانهايشان رابه سرزمين آشور حمل كردم . من سرزمينهاي عيلام رانابود كردم وبرروي خاك آنها نمك پاشيدم .

دوره ي سوم عيلامي نو

از سومين قسمت ازدوره ي عيلامي نو ( 646 – 539 ق م ) اطلاعاتي كلي دردست است . پس ازتسخيرعيلام توسط آشوري ها درزمان " آشوربانيپال " عيلام بصورت چندين منطقه ي شاهي كوچك نظير" مالمير" ، شوش ، "سماتي" ، "زامين " و. . . درآمد . تجزيه عيلام به شاه نشينهاي كوچك موجب شد كه آنان نتوانند عليرغم سقوط امپراطوري آشور درسال 609 ق م جاي خالي آنراگرفته وقدرت رادرمنطقه بدست آورند ؛ زيرادراين زمان هرچند آشور بواسطه ي اتحاديه ي ماد وسكاها نابود شده بود اما درمنطقه ي عيلام شاهان پارسي " اَنشان " دروهله ي نخست وسپس شاهان هخامنشي موفق به ايجاد يك قدرت بزرگ وپيشرونده شده بودند كه اتفاقا براي پي ريزي قدرت شاهنشاهي خود ازميراث عيلامي ها استفاده كرده واز اين لحاظ به آنان شبيه بودند . درزمان "كوروش " دوم يا "كوروش بزرگ " ( 550 – 529 ق م ) قلمروهاي پادشاهي عيلام يكي پس از ديگري به تسخير وي درآمد وبا تسخير ساير مناطق نظير ماد ، ليدي وبابل پايه هاي امپراطوري بزرگي موسوم به امپراطوري هخامنشي بنيان نهاده شد . درواقع سقوط بابل درسال 539 ق م وفتح آن توسط كوروش بزرگ آخرين سرزمين عيلامي نيزبه امپراطوري هخامنشي پيوست . حاكمين بسيار معروف پادشاهي ها يا قلمروهاي پادشاهي عيلام درزمان ظهور قدرت پارس ها عبارتند بودند از " اومانونو" درشرق ، " شوتورناهونته " درمالمير( ايذه كنوني درخوزستان) ، " هومبان شوتروك " در"گيزت" ، " پاهوري " در" زامين " ، " شيلهاك اينشوشيناك " و" تپتي – هومبان اينشوشيناك " ، شاهان " سَمَتي " ، " زري" ، " پارسَ " و" اَنشان " . باتجزيه ي عيلام به پادشاهي هاي فوق بديهي است كه آنان قدرت وتوان مقابله بانيروهاي تازه اي كه درمنطقه پيدا شده وكمي بعد قدرت وسلطه ي خود را برهمه ي دولت شهرهاي مجاور تحميل كردند را نداشتند . درواقع جنگهاي متعددآنان با آشوري ها تنها نتيجه اي كه دربرداشت قدرت گرفتن مادها درابتدا ونابودي آشوروسپس ظهور پارس ها ونابودي خود عيلامي ها بود . شايد اين راهم بايد امري طبيعي درتاريخ دانست ! جائي كه شاهد ظهور وافول هاي متعدد وپي درپي اقوام وتمدنهاي مختلفي هستيم كه زماني آمدند وفتوحاتي كردند وبعد توسط نيروي تازه وارد وجوان تري با آرمانها وخواسته هاي تحريك شده ازميدان بيرون رانده شدند .

ازديدگاه تاريخي بقدرت رسيدن مادها وپارس ها درگوشه اي ازفلات ايران مي تواند نقطه ي عطفي بنظرآيد زيراگروههاي مهاجري كه از سده ها قبل درجاي جاي فلات ايران جاي گرفته بودند نهايتا درجريان تضادها واتحادهايي كه با مردمان محلي وبومي داشتند توانستند وارث سرزميني گردند كه از آن آنان نبوده ، هرچند چنين ديدگاهي براي آن دوره نمي تواند چندان معناي محصلي داشته باشد . نكته ي قابل توجه اما اين حقيقت تاريخي است كه تمدني درجنوب غرب ايران براي هزاره ها تداوم داشته وعليرغم شكستهاي متعدد همواره توانسته بود بارديگر برخيزدوقدرت خودرا درمنطقه به رخ همسايگان هميشه مهاجم خود بكشد . با اين وجود درزمان پارس ها اين نيروها چنان به تحليل رفته بودند كه ديگرهيچگاه شاهد برخاستن مجدد عيلام نيستيم والبته اين واقعيت رانيزنبايد فراموش كرد كه تمامي جنبشهاي استقلال طلبانه ي بعدي درمنطقه به شديدترين وجهي توسط پارس ها سركوب گرديد . سركوبي با ابعادي بسياربزرگ وفجيع كه براي هميشه خاك سكوت وفراموشي بر صفحاتي از سرزمين ايران پاشاند تاجائي كه هيچگاه ديگر صدائي از آن برنيامد . سركوبي همه جانبه وتماميت خواه كه بعنوان راه كاري هميشگي براي تمامي خودكا مگاني قرارگرفت كه تا امروز نيزآنرا بهترين راه حل تثبيت وتدام خودكا مگي خود مي دانند وبكار مي گيرند .

با وجود نابودي واضمحلال همه ي پادشاهي هاي كوچك عيلامي توسط كوروش بزرگ وضميمه شدن عيلام به امپراطوري هخامنشي ، اگرچه قدرت پارس ها مورد تعرض هيچ پادشاهي از عيلام قرارنگرفت ولي توده هاي مردم هرجا كه توانستند نارضايتي خودرا ازاين تازه به قدرت رسيدگان ابرازكردند تا آنجاكه داريوش اول يا همان داريوش بزرگ (516-486 ق م ) مجبورگرديد با چندين شورش برخاسته عليه وي درعيلام به مقابله بپردازد درست مانند شورشهايي كه درسايرقلمرو سلطنت وي عليه او صورت گرفته بود . كتيبه ي بيستون درواقع شرح اين شورشها ونيز چگونگي سركوب اين شورشها ومجازاتهاي سران اين شورشها ست وتنها پس از سركوب شورش هاي درگرفته درعيلام بود كه عيلامي ها سرخورده وناچار از پذيرش قدرت وي جذب امپراطوري پارس ها شده وبويژه به اموراداري ومالي آنها پرداختند . لوحه هاي كشف شده درتخت جمشيد نشانه اي ازحضوركاتبان عيلامي دردستگاه اداري داريوش بزرگ است . اين لوحه ها به خط عيلامي نگاشته شده وبيشترمربوط به مسائل اداري ومالي است واين نيز شايد از شگفتي هاي تاريخ است كه پارس ها حتي خطي ازخود نداشتند وهنوز به آن مرحله از تمدن وفرهنگ دست نيافته بودند وازاينرومي توان پنداشت كه نيرويي بودند جنگجو كه با تدبيرسرداربزرگشان توانستند تمدنهاي دوران خود را پي درپي فتح نمايند . آنان حتي نحوه ي زمامداري وكشورداري را نيزازبابل وآشوراخذ نمودند والبته با بهره برداري از آن مواريث وپس از مدتي توانستند امپراطوري خودراوسعت داده واداره نمايند . درهرحال ظهور پارس ها وقدرت گيري آنها عملا مصادف بود با اضمحلال هميشگي عيلام اما اين اضمحلال رابابد بگونه اي ديگر دانست زيرا چنانكه گفتيم آشوربانيپال آنگونه كه دركتيبه ي خود آورده درواقع عيلام راباخاك يكسان كرده بود معذالك بازشاهد شكل گيري قلمروهاي شاهي كوچك عيلامي درتمام سرزمين موسوم به عيلام هستيم ولي با روي كارآمدن پارس ها ديگرازعيلام هيچ اثري بجزهمان لوحه ها باقي نماند كه آنهم ناشي ازنيازواحتياج پارس ها به خط عيلامي بود . بنابراين يا بايد بگوئيم پارس ها كه ازمدتها قبل درمنطقه ي اَنشان ساكن شده بودند درطول زمان با عيلامي ها پيوند خورده وبين آنان چنان آميزه اي صورت گرفته بود كه بين خود چندان تفاوتي احساس نمي كردند وخود را درتقابل با پارس ها نمي ديدند وبهمين سان قدرت گرفتن پارس ها براي عيلامي ها نيزدرواقع بمنزله ي قدرت گرفتن قومي بيگانه ومتجاوز نبوده وشورشهاي بعدي عليه داريوش را درراستاي كودتا شمردن عمل داريوش درقتل برديا پسركوروش بزرگ وغصب حكومت وي دانست ؛ هم ازاين روشايد فتح آسان وبدون خشونت بابل توسط كوروش بزرگ را، آنچنانكه نقل شده ، ناشي ازاين واقعيت دانست كه بابل تا سده ها بصورت يكي از شهرهاي عيلامي شناخته مي شد وهمواره بين آشور وعيلام دست بدست مي گشت ، بارها به تسخيرعيلامي ها درآمده بود وشاهان عيلامي سده ها براين شهرحكم مي راندند وبهيمن دليل كوروش بزرگ راكه از منطقه ي اَنشان عيلام برخاسته بود بعنوان يك عيلامي وحتي ناجي آنان از دست آشوري هاي متجاوز درنظرگرفته وفتح بابل رابنوعي بازپس گرفتن شهري عيلامي از فا تحين آشوري توسط نيروهاي عيلامي مي دانستند ،كه البته چنين برداشتهائي بيشتر به مذ اق مورخ ايراني مي نشيند ؛ يا سكوت عيلامي ها وجذب شدنشان درقوم پارس را ناشي ازهمان سركوب شديد وفجيعي بدانيم كه پارس ها نه تنها درمقابل عيلامي ها كه درمقابل همه ي اقوام ديگرساكن درفلات ايران وحتي ساير تمدنهاي آن دوره درآورده اند ؟ ويا مي توان حتي پارس ها را بمانند ناجياني براي منطقه ي ميانرودان دانست منطقه اي كه درطول سده ها قبل از ظهور آنان درآتش جنگ وخونريزي مداوم وبي امان قرارداشته وتنها درزمان داريوش بزرگ بود كه توانستند حداقل دو سده اي را درآرامش وصلح بسر برند ؟ بهرحال آنچه كه مسلم است طومارحيات عيلام وعيلامي ها با ظهور پارس ها براي هميشه درهم پيچيده شد وديگراز آنها درتاريخ خبري نيامد . اشاراتي هم كه بعدها درزمان سايرپادشاهان هخامنشي وسلوكي ها وپارتها وحتي مورخين وجغرافي دانان وسياحان عرب پس از اسلام ، از مردمان وساكنين جنوب غربي ايران واهواز ولرستان به ميان آمده ، درواقع تنها اشاراتي است به مردماني كه گمان مي رود بازمانده ي قومي باشند كه قرنها قبل از آن چنان تمدني را درآن مناطق بوجود آورده وچنان قدرتي داشتند كه با بزرگترين امپراطوري دنياي كهن ( آشوري ها ) بارها جنگيده وحتي به پيروزيهاي درخشان وبزرگي نيز نائل شده بودند ، مردماني كه بزرگي وعظمت هنر وتمدنشان از پس هزاره ها همچنان فريبنده وشگفت انگيز وتحيرآوراست ونمي توان آنان را دربررسي تاريخ ايران صرفا بدان دليل كه آريائي نيستند از نظردورداشت وسهمشان را درتكوين فرهنگ وهنر وتمدن وهويت ايران وايراني درنظرنگرفت . ادامه دارد


نويسنده : cyrus sangari - ساعت 13:46 روز جمعه دوم خرداد 1393

 دوره ي عيلامي ميانه[1]

با اضمحلال سلسله ي اِپَرتي ( يا سوكل ما ه) دوره ي معروف به عيلامي كهن درحدود1500ق م پايان مي يابد . هرچند در اين دوره از لحاظ منابع باستانشناختي ونيزكتيبه اي شاهد گسستي با دوره ي بعدي هستيم معذالك مرحله ي معروف به عيلامي ميانه (1500 – 1100ق م) با به قدرت رسيدن سلسله اي ازانشان درحدود سال1500ق م آغاز مي گردد .

ويژگي اصلي اين دوره حركتي است كه از آن به " عيلامي كردن " نام مي برند كه نشانه هاي آن ، عيلامي شدن شهرشوش كه همواره متاثرازفرهنگ تمدنهاي ميانرودان بوده و نيز عدم استعمال عنوان " سوكل " و بكاربردن عنوان " شا هِ انشان وشوش " مي باشد .

 دراين دوره شاهد روي كارآمدن سه سلسله ازپادشاهان عيلامي هستيم كه به ترتيب ظهورشان عبارتند از كيدي نوئي ها[2] ، ايگي ها لكي ها[3] وشوتروكي ها[4] . اگرچه كيدي نوئي ها به كاربرد زبان اَكَدي دركتيبه هاي خود پرداختند با اينحال شاهان بعدي سلسله هاي ايگي هالكي وشوتروكي نه تنها زبان اكدي را كنار گذاشته  وبه زبان عيلامي روي آوردند بلكه به رواج فرهنگ عيلامي علي الخصوص درشهر شوش كه ازمراكز مهم عيلامي ها بود ، كمك بسياري كردند .

سلسله ي كيدي نوئي (حدود 1400-1455ق م )

اين سلسله ي پادشاهي درشهرانشان شكل گرفت . بنيانگذ ار آن فردي بنام كيد ونو[5] ( ياكيد ينو 1445-1455ق م ) بود وبهمين دليل به سلسله ي كيد ي نوئي نامبردارگرديد . اين سلسله داراي پنج شاه بود كه با توجه به داده هاي موجود از اعضاي يك خاندان سلطنتي نبودند زيرا هيچ دليلي دردست نيست كه چهارتن شاه بعدي از اعقاب كيد ونو بوده اند  مضافا  اينكه نحوه ي جانشيني آنان نيز مشخص و معلوم نيست .آنان خودرا "خد متگذ ار كيرواشير[6]" يكي ازخد ايان عيلامي مي دانستند وبهمين دليل معابد متعد دي براي خد ايان مختلف عيلامي درشوش برپا كردند .

شناخت ما ازشاهان اين دوره نيز چند ان زيا د نيست با اينحا ل شناخته ترين شاه اين دوره آخرين پادشاه اين سلسله يعني " تپتي- اَهَر"[7] (1400ق م) است . منابع ومتون اين دوره به شاه ديگري همزمان با " تپتي – اَهَر" درشهري بنام " هوهنور"[8] اشاره مي كند شهري عيلامي درشرق شوش . اين مطلب نشان مي دهد كه عيلام دراين دوره از لحاظ سياسي به مراكز پادشاهي متعددي تقسيم شده بود .

كاوشهاي انجام گرفته وجود " تپتي-اَهَر" را تائيد مي نمايند و محققين براساس همين كاوشها ، مركز حكومت وي را شهر" كَبناك "[9] (هفت تپه درخوزستان فعلي) واقع درنزديك شوش مي دانند . اودراين شهر مجموعه اي از آرامگاهها وبناهاي مهم راتاسيس نمود .كاوشهاي انجام گرفته درسال هاي1960و1970 ميلادي ، به كشف مجموعه اي شامل معبد ي با چندين اسكلت وآلات وادوات مربوط به آئين هاي تدفين ونيزبناهاي اداري وكارگاههاي پيشه وري انجا ميد . دراين مجموعه همچنين استوانه ها ولوحه هاي زيا د وگوناگوني كشف شدند كه بعضي از آنها مربوط به آئين هاي تدفين وسايرامورمذهبي بودند .اين كشفيات را عموما مربوط به زمان حكومت " تپتي – اَهَر" ولي درعين حال قسمتي از آنرا به يكي از شاهان قبلي بنام " اينشوشيناك – زونكير – نَپي پير"[10] مي دانند .

 پس از اكتشافات صورت گرفته واشياء بدست آمده درمورد اينكه آيا شهركبناك بعنوان مركز وپايتخت پادشاهي " تپتي- اَهَر" بوده بين محققين اختلاف نظربوجودآمد .

درنظربعضي ازپژوهشگران "كبناك " نه مركز سياسي بلكه شهري براي برپايي آئين هاي مذهبي بوده است همانند تخت جمشيد پارس ها كه هنوز درمورد اينكه يكي از پايتخت هاي هخا منشيان بوده يا معبدي براي انجام مراسم ديني دربين محققين اختلاف نظروجود د ارد . با اينحا ل بدست آمدن مهرهايي از " تپتي- اَهَر" كه درآن خود را خدمتگذار خداي " كيرواشير و اينشوشيناك " مي نامد اين گمان رابرانگيخته كه شهركبناك بيشترشهري براي انجام آئين هاي مذهبي بوده است . اينشوشيناك خداي اصلي شهرشوش است . همچنين " تپتي- اَهَر"براساس چندين لوح گلي بجاي مانده بناهاي متعددي درداخل شهركبناك احداث كرده بود .

 بنظرمي رسد كه قلمرو پادشاهي وي چندان گسترده نبوده وتمام عيلام را دربرنمي گرفته است . متوني كه اززمان حكومت وي يافت شده بيشتر مربوط به بايگاني هاي اداري است .

حكومت " تپتي- اَهَر" بدنبال نبردي با پادشاه بابل " كوريگا لزو"[11] اول (1388-1401ق م) كه منجربه تسخير شهركبناك وشوش از سوي بابلي هاگرديد ، خاتمه يافت . با سقوط " تپتي- اَهَر" پادشاه بابل شخصي بنام " ايگي ها لكي "[12] رابرتخت حكومت عيلام نشاند وبدينسان سلسله ي جديدي درعيلام مستقر گرديد .

سلسله ي ايگي هالكي (حدود1400-1312ق م )

درحدود سال1400ق م سلسله جديدي درعيلام بقدرت رسيد كه دست نشانده ي بابل بود . اولين پادشاه اين سلسله ايگي ها لكي (1400-1385ق م) نام داشت . اين سلسله داراي ده پادشاه بود كه همگي عنوان " شاه انشان وشوش " را براي خود برگزيده بودند . شاهان اين سلسله ازروي فهرستي كه درزمان سلسله ي بعدي يعني شوتروكي ها تنظيم گرديده قابل شناسائي اند .

درزمان اين سلسله روابط سياسي خوب ومسالمت آميزي با حاكمين سومين سلسله ي كاسي بابل برقرارگرديد تا آنجا كه بعضي از شاهان سلسله ي ايگي هالكي با شاهزادگان كاسي بابل ازدواج كردند . براي نمونه يكي از شاهان ايگي ها لكي بنام " پهير- ايش شان "[13] اول (حدود1375-1385ق م) با يكي از دختران (خواهران) " كوريگالزو" اول شاه بابل ازدواج كرد .

 مهمترين واصلي ترين شاهان اين دوره عبارتند از " هومبان اومِنا "[14] اول كه ازخود آثاري برجاي گذاشته ومرزهاي پادشاهي خود را بطور قابل ملاحظه اي وسعت داده بود ونيز پسر وجانشين او" اونتاش نپيريشه "[15] يا " اونتاش گال "[16] كه مادرش يكي ازشاهزاده خانمهاي كاسي بود . نام اصلي واوليه ي وي " اونتاش كومبان "[17] بود اما بعدا آنرا به نپيريشه كه بمعني خداي بزرگ است تغيير داد . شهرت وي بيشتر بخاطرآن است كه درچند كيلومتري شهرشوش مبادرت به ساخت شهر" دوراونتاش "[18] (چغازنبيل) نمود كه بعنوان معبد ومركزي آئيني وقف شده به " اينشوشيناك" خداي شوش وهمتاي انشاني آن " نپيريشه " بود . دوراونتاش " (چغازنبيل) بدنبال هجوم " آشوربانيپال "[19] (669-631ق م ) پادشاه مقتدرآشوردرسال640ق م اشغال ونابود گرديد .

بعضي ازمحققين بواسطه ي وجود معابد بسيار زياد ومحرابهاي متعدد در" دوراونتاش " (چغازنيبل) براين با ورند كه " اونتاش نپيريشه " درصدد بود تا براي ايجاد اتحاد بين عيلامي ها مركز مذهبي جديد ي بنا نهاده وبا گردآوردن خدايان مختلف عيلامي آنراجايگزين شهرشوش نمايد .

" اونتاش نپيريشه " معابدي درشوش وسايرشهرها نيزبنا نمود . يك اثرهنري بسيارنفيس ازدوره ي وي بجاي مانده كه مجسمه ي برنزي همسرش " نَپير- اَسو"[20] مي باشد واينك درموزه ي لورپاريس قراردارد . اين مجسمه با ظرافتهاي هنري بكاررفته درآن نشانگر غنا ومهارت فني سازندگان آن است . حكومت " اونتاش نپيريشه " ازلحاظ سياسي چندان شناخته شده نيست . بنظر روابط خوبي با شاهان بابل داشته تا آنجا كه با دختر " بورنابورياش "[21] دوم ( يكي از شاهان بابلي ) ازدواج مي نمايد .

درزمان وي بجاي خط اَكَدي ازخط عيلامي براي نوشتن كتيبه ها ولوح ها استفاده گرديد . جانشين وي شخصي بنام "كيدين هوتران "[22] دوم (1305-1275ق م ) بودكه ازدوره ي وي و شاهان بعد ي نيز اطلاعات بسياراندكي دردست است .

شاه بعدي " نپيريشه- اونتاش "[23] (حدود1275-1245ق م ) به بابل حمله برد وبا تسخير وتاراج  شهر " اِشنونا "[24] شكست سختي رابرشاه بابل "كَدَ شمَن- اِنليل "[25] دوم وارد آورد .

 حدود سال130ق م "كيدين هوتران " سوم ( حدود1245-1215ق م ) حملات يكي از شاهان كاسي بابل يعني " كَشتيلياش " [26]چهارم را دفع نمود ولي نتوانست درمقابل امپراطورآشور" توكولتي- نينورتا "[27] اول درشما ل مقاومت نمايد . كمي بعد اوبه بهانه ي انتقام شكست خود به بابل حمله وشاهان كاسي را نابود كرد و چندين شهربزرگ مانند " نيپور"[28] و" ايسين "[29] را درمعرض غارت وتاراج قرارداد . دردوره ي سلسله ي ايگي ها لكي كتيبه هاي نوشته شده بخط اَكَد ي بسيارنا درند وخداياني كه مورد ستايش كوه نشينان عيلامي بود درشهرشوش استقراريافتند .

سلسه ي شوتروكي ( حدود 1100-1215ق م)

دردوران شاهان اين سلسله عيلام به اوج قدرت وشكوه خود رسيد . نخستين شاه اين سلسله " كا لوتوش- اينشوشيناك "[30] اول(حدود1215-1185ق م ) بود . گروهي سلسله ي ايگي هالكي و شوتروكي را درواقع  يك سلسله مي دانند .

درزمان " كا لوتوش –  اينشوشيناك " اول امپراطوري آشور همانند كاسي هاي بابل بطور قابل ملاحظه اي تضعيف شده بود وتصور مي شود كه وي از اين خلاء قدرت بوجود آمده توانست استفاده كرده وسلطه ي خود را با تاسيس يك سلسله ي جديد درعيلام تحكيم بخشد .جانشين وي نيزبا استفاده از ضعف اين دو رقيب يكي از مهمترين وبزرگترين فتوحات اين سلسله رارقم زد .

" شوتروك ناهونته "[31] اول ( حدود1185 – 1155 ق م ) با سلطه ي دراز مدت خود باعث شد تا عيلامي ها يكي از بهترين دوره هاي خود را تجربه نمايند . شوش بصورت پايتختي ثروتمند درآمد . او عنوان "شاه انشان وشوش " رابراي خود برگزيد و خودرا دركتيبه هاي مختلف ومتعدد فرزند "كالوتوش – اينشوشيناك " اول ناميد امري كه درهيچ منبع ديگري به آن اشاره نشده است .

ازاو وپسران وجانشينانش كتيبه هاي متعددي برجاي مانده است كه درآن به ساخت معابد وبناهاي مختلف درشهر شوش تصريح شده است . دوران حكومت اين پادشاهان بواسطه ي آثارهنري متعددي كه از سايرشهرهاي عيلام وبويژه از غارتهاي منظم بابل درشهر شوش گردآوري شده بود كاملا بصورت مستند باقي مانده است .

" شوتروك ناهونته " اول به منطقه ي " اِشنونا " وشهرهاي واقع دردره ي ديا له حمله كرد . پيروزي درخشان وي درحدود سال 1160 ق م بود زماني كه ارتش قدرتمند وي توانست درتقابل با شاه كاسي بابل " زَبوبا – شوما – ايدينا "[32] به پيروزي دست يابد . شاه بابل كشته شد وشهر نيز غارت گرديد . آثار مشهوري نظير استوانه ي قانون "حمورابي"[33] ، مجسمه ي "مردوك"[34] خداي بابل ، ستون "مانيشتوسو"[35] يا استوانه ي پيروزي " نارام – سين "[36] اكدي ونيز بسياري از اشياي ديگر به غنيمت گرفته شد .

كتيبه هاي مختلفي از " شوتروك ناهونته " اول بجاي مانده كه درهمه ي آنها  وي خود را با القاب زيرمي نامد : " شوتروك ناهونته پسر هلوتوش اينشوشيناك ، خدمتگذاردوست داشتني اينشوشيناك ، شاه انشان وشوش وگسترنده ي امپراطوري وشاهنشاهي ، حامي عيلام ، شاهزاده ي عيلام " .

دربعضي از اين كتيبه ها بدنبال عناوين فوق به ذكر پاره اي از اعما ل وي نيز پرداخته شده است . " شوتروك ناهونته" اول با " ملي سيپا "[37] دختر شاه بابل ازدواج نمود كه سه پسر حاصل اين ازدواج بود . اوپسركوچك خود " كوتيرناهونته "[38] سوم رابعنوان حاكم بابل منصوب كرد وتا زمان حيات خود توانست قلمروي راكه بدست آورده بود حفظ نمايد .

" كوتيرناهونته " سوم كه كوچكترين پسر" شوتروك ناهونته " اول بود دراواخر حكومت پدرش اورا درنبردهاي واقع درميانرودان همراهي وياري مي كرد . اوكه بعنوان حاكم بابل منصوب شده بود پس ازمرگ پدرش بابل را ترك تا جانشين وي درعيلام گردد .

 درزمان غيبت وي " انليل – نادين اهه "[39] از فرصت استفاده وخود را پادشاه بابل عنوان كرد . اين امر موجب گرديد تا بابل درسال 1155ق م يكبارديگر واين بار تحت رهبري "كوتيرناهونته " سوم به تسخير عيلامي ها درآيد . " انليل – نادين اهه " اسير و به عيلام گسيل ودرآنجا كشته شد . با اين شكست سومين سلسله ي كاسي هاي بابل كه چهارسده دوام يافته بود ، بطور قطع نابود گرديد .

 پس از فتح بابل مجسمه ي مردوك خداي بزرگ بابل به عيلام منتقل گرديد . وجود همين مجسمه درعيلام باعث شد تا بابليها به فكر باز پس گرفتن آن بيافتند . "كوتيرناهونته " سوم نيز بناهاي متعددي را پي افكند . درشوش محرابي براي اينشوشيناك خداي بزرگ شوش  ودروازه ي بزرگي براي معبد الهه " لاگمار" [40]( لاگمال) وقف نمود ودربوشهر معبد بزرگي رابازسازي كرد .

"كوتيرناهونته " سوم پس از يك سلطنت كوتاه درسال 1150ق م ازدنيا رفت وبرادرش " شيلهاك اينشوشيناك "[41] اول ( 1150 -1120 ق م ) جانشين وي گرديد . اودومين فرزند " شوتروك ناهونته " اول بود .بعضي از محققين اورا حاصل ازدواج پدرش با دختر خود " ناخونته – اوتو"[42] وبعضي ديگر "ناخونته – اوتو" راخواهر وهمسر " شيلهاك اينشوشيناك " اول مي دانند كه نه تا فرزند براي وي بدنيا آورد ازجمله " كوتولوتش اينشوشيناك "[43] كه بعدا جانشين وي گرديد .

"شيلهاك اينشوشيناك "اول اقدامات پدرخود را ادامه داد وعيلام درزمان وي نيز بصورت يك قدرت نظامي بزرگ باقي ماند . اوكه برميانرودان سفلي نيزسلطه يافته بود بدنبال ضعف آشور تصميم گرفت تا به شمال ميانرودان نيز حمله كند . اومناطق واقع درزاگرس غربي را تحت انقياد خود درآورد ودولت شهرهاي مختلف با شاهك هاي آنان را به رعاياي خود افزود سپس به دجله دست يافت وشهر" اَرَپَه "[44]را كه جزء مستملكات آشور بود مورد غارت قرارداد . دراين زمان امپراطوري عيلام دراوج گسترش مرزهاي خود قرارداشت وبصورت تهديدي جدي براي تمامي ميانرودان درآمد .

" شيلهاك اينشوشيناك " عليرغم فتوحات متعدد بدست آورده هيچگاه به بابل توجهي نشان نداده بود تا اينكه درگرفتن شورشي بزرگ دربابل ، وي رابرآن داشت تا به دفع آن بپردازد .

شاه "نينورتا – نادين – شومي "[45] (1131  - 1125 ق م ) كه درشهر " ايسين "[46] استقلال خود راحفظ كرده بود درسال 1130ق م حمله ي سختي عليه عيلامي ها ترتيب داد . عيلامي ها شكست بزرگي رامتحمل شده ومجبور گرديدند تابه منطقه ي خود عقب نشيني نمايند . با اين شكست عيلام دچاربحران بزرگي گرديد وتمامي فتوحاتي راكه بدست آورده بود يكي پس ازديگري ازدست داد .

" شيلهاك اينشوشيناك " اول تنها يك جنگجو وجنگ سالار نظامي نبود . اوبا الهام از نحوه ي اداره دولت شهرهاي ميانرودان تغييراتي را دراداره ي دولت خود اعمال كرد . درزمان وي قلمرو او به 22ايا لت تقسيم شده بود . كتيبه هاي بجاي مانده از او نشاندهنده ي آن است كه وي علاوه برنبوغ نظامي وفتوحاتي كه بدست آورد مردي پارسا ومذهبي نيز بوده ومعابد متعددي رابازسازي كرده است ازجمله درشهر شوش ، معبد خداي بزرگ يعني اينشوشيناك ومعبد "نينورساگ "[47]را بازسازي نمود . بسياري از كتيبه هايي كه مربوط به ساخت بناهاي مختلف هستند به اوتعلق دارند . يكي از اين كتيبه ها كه درمعبد اينشوشيناك يافت شده ازاهميت بسيار با لايي برخورداراست زيرا درمتن آن به حاكمين قبل از وي اشاره شده است .درشهرها ئي نظيرانشان وچغازنبيل نيز آثار وابنيه ي ساخته شده ي منسوب به وي ديده شده است .

پس از" شيلهاك اينشوشيناك " فردي بنام " كوتولوتوش اينشوشيناك " ( يا هوتولوتوش اينشوشيناك 1120 – 1110 ق م ) جانشين وي گرديد كه دوره ي حكمراني بسيار كوتاهي داشت . اودرنبردي با شاه " ايسين " وبابل يعني " نبوكد نصر"[48] اول به پيروزي تقريبا آساني دست يافت وتوانست اورا درساحل رود كارون شكست داده وفراري نمايد معذالك نبوكد نصر اول بدنبال خيانت يكي از روساي عيلام توانست ارتش "كوتولوتوش "را منهدم واورامجبور به فرار نمايد . "كوتولوتوش " به اَنشان پناهنده شد . قلمرو وي مورد تاخت وتاز بابلي ها قرارگرفت و شوش پس از غارت وتاراج ، ويران گرديد . مجسمه ي مردوك خداي بزرگ بابلي ها كه سالها قبل از بابل به عيلام منتقل شده بود با زپس گرفته شد ومجددا به بابل ومعبد خود منتقل گرديد . اين شكست پاياني بود برامپراطوري شكوهمند عيلام .

"كوتولوتوش " پس از مدتي به شوش بازگشت وپس از وي برادرش "شيلهَنَ – هَمرو – لاگَمَر"[49] ( 1110 -1100 ق م ) جانشين وي شد . " شيلهَنَ "  آخرين شاه سلسله ي شوتروكي بود . عيلام پس از اين پادشاه به قهقرا وخاموشي تاريخ افتاد معذالك اين پايان كار عيلام نبود .

                                                                                  ادامه دارد[1] - Medio Elamite

[2] - Kidinuide

[3] - Igehalkide

[4] - Shutrukide

[5] - Kidunu

[6] - Kirwashir

[7] - Tepti-Ahar

[8] - Huhnur

[9] - Kabnak

[10] - Inshushinak-Zunkir-Napipir

[11] - Kurigalzu

[12] - Ige-Halki

[13] - Pahir-Ishshan

[14] - Humban-Umena

[15] - Untash-Napirisha

[16] - Untash-Gal

[17] - Untash-Khumban

[18] - Dur-Untash

[19] - Assurbanipal

[20] - Napir-Asu

[21] - Burna buriash

[22] - Kiddin-Hutran

[23] - Napirisha-Untash

[24] - Eshnunna

[25] - Kadashman-Enlil

[26] - Kashtiliash

[27] - Toukoulti=Ninourta

[28] - Nippur

[29] - Isin

[30] - Khallutush-Inshushinak

[31] - Shutruk-Nahhunte

[32] - Zabuba- Shuma- Iddina

[33] - Hammourabi

[34] - Marduk

[35] - Manishtusu

[36] - Naram-Sin

[37] - Melisipah

[38] - Kutir-Nahhunte

[39] - Enlil – Nadin - Ahhe

[40] - Lagmar/Lagmal

[41] - Shilhak - Inshushinak

[42] - Nakhkhunte - Utu

[43] - Khutelutush - Inshushinak

[44] - Arrapha

[45] - Ninurta- Nadin- Shumi

[46] - Isin

[47] - Ninhursag

[48] - Nabuchodonosor

[49] - Shilhana - Hamru- Lagamar


نويسنده : cyrus sangari - ساعت 12:42 روز جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393


Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
پادشاهان ایرانی 5 / عيلام 4
دوره ي عيلامي اوليه[1]
سلسله ی اَوان[2]
دوره ی عیلامی کهن به با ور برخی از پژوهشگران با دوره ی عیلامی اولیه یکی بوده ونمی توان آن دو را از یکدیگر جدا نمود و درواقع یک دوره را تشکیل می دهند .
ازدوره ی عیلامی اولیه بواسطه ی کمبود منابع نوشتاری چندان اطلاعی دردست نیست وتنها اطلاعات محدودی بدست مارسیده است اما می دانیم که محدوده ی جغرافیایی آنان درشرق دجله وفرات ودشتهای رسوبی آن وجنوب غرب ایران درخوزستان تا نزديكي هاي شيراز وارتفاعات زاگرس بوده است . درواقع منطقه ی زیرنفوذ عیلامی های اولیه شامل زمینهای جلگه ای ودشتهای رسوبی دردشت شوش و مناطق کوهستانی ومرتفع درشما ل آن بوده است .
درمتون میانرودانی ، عیلام را بعنوان " سرزمین بالا " می خواندند و این مسئله باعث اختلاف نظربین محققین برسرموقعیت جغرافیایی آن شده است وبهمین دلیل گروهی شوش ودشت سوزیانا راکه جزء اراضی جلگه ای محسوب می گردد عیلام واقعی نمی دانند وارتفاعات زاگرس واطراف شيراز ویا حتی دورتریعنی کرمان را موضع واقعی عیلام بحساب می آورند .
 دردوره ی عیلامی اولیه سه دولت یا سه شهر باهم مجتمع ومتحد شدند که عبارت بودند از اَوان ، اَنشان[3] وسیما شکی[4] . با توجه به منابع ومتون برجای مانده ، پیشینه ی شهر اَوان عموما کهن تر از شهر اَنشان است وبه با ورگروهی از پژوهشگران این دو دولت دردورانهای مختلف بریک سرزمین ومنطقه حکمرانی می کردند . درعین حال بعضی از سکونتگاهای عیلامی اولیه درخارج ازاین منطقه وعمدتا درداخل فلات ایران مانند وَرَخش[5] ، سیلک وجیرفت دراستان کرمان نيزمشاهده شده اند.
 مداخلات وتجاوزات مداوم پادشاهان میانرودانی وبخصوص دراین دوره پادشاهان سومری را شايد بتوان بعنوان یکی ازدلایل شکل گیری اين اتحادیه بین سه دولت شهر مذكوربحساب آورد .
همانطورکه قبلا گفته شد دوره ی عیلامی اولیه با روی کار آمدن سلسله ی اَوان پایان یافت که استقرار این سلسله را مصادف با دوره ی عیلامی کهن درحدود سا ل۲۷۰۰ – ۲۲۱۰ ق م می دانند .دراین دوره عیلام بصورت یک قدرت سیاسی قابل توجه درآمده وبه مقابله با دولتهای میانرودانی می پردازد .
نخستین سلسله ی پادشاهی شناخته شده ي عیلامی ، مربوط به شهراَوان است . اگرچه جایگاه قطعی ویقینی این شهرتا کنون مشخص نشده است اما بطورمعمول براین با ورند که این شهردرتَل مَلیان نزدیک شیراز فعلی قرارداشته است .
حاکمین این سلسله توانستند سایرمناطق وقلمروهای پادشاهی عیلام را زیرسلطه ی خود درآورند . نخستین شاهی که به وی اشاره وبنای شهر اَوان نیزبه اونسبت داده شده ، پِلی[6] ( ۲۴۵۰ -۲۴۰۰ ق م ) نام دارد . اما طبیعی است که این فرد اولین شاه یا حاکم عیلامی نباشد چراکه قبل از آن دوره ی عیلامی اولیه بوده وجنگهایی که بین آنان وپادشاهان میانرودان صورت پذیرفته وبدلیل عدم وجود نوشتار ذکری از اسامی آنان به میان نیامده است . برای نمونه فهرست پادشاهی سومری خاطرنشان می کند که " اِنمِن بَرَگسی"[7] شاهِ دولت شهرکیش[8] موفق به شکست یکی از شاهان عیلامی شده که این واقعه مربوط به حدود ۱۵۰ سال پیش ازحکومت وحکمرانی پِلی بود . همچنین براساس همین فهرست سومری بدست می آید که شاهِ دولت شهرِ لاگاش[9] بنام " اِ- آنا – توم "[10] ( ۲۴۵۵- ۲۴۲۵ ق م ) با چند اتحادیه ي عیلامی به مقابله برخاسته بود وحتی این فهرست اشاره می کند که حاکمین اَوان درزمانی موفق به تسخیر میانرودان سفلی شده بودند .
بنابراین آشکاراست که عیلامی ها درزمانهایی بسیاردورتر چندین باربه جنگ ونبرد برعیله پادشاهان سومر واَکَد پرداخته بودند . دریکی ازاین فهرستهای یادشده بنام ۱۲تن از پادشاهان عیلامی سلسله ی اَوان اشاره شده است که بدلیل قلت منابع نمی توان همه ی نامهای ذکر شده را دقیقا درست دانست . دراین دوره عیلام مبادلات تجاری زیا دی با شهرهای میانرودان نظیرلاگاش برقرارکرد وبه مبادله ي محصولات غذائی ، چهارپایان ، پشم ، نقره وحتی برده مي پرداخت . همچنین عیلام ازمنابع معدنی بویژه سنگهای قیمتی برخورداربود ویکی از تجارت اصلی آنان با میانرودان ونیز تمدنهای داخل فلات ایران صادرات سنگهای تزئینی بود .  شهرشوش دراین زمان به یکی از شهرهای مهم تجاری منطقه بَدَ ل گرديد . شاید یکی از دلایل تجاوزات ومداخلات میانرودانی ها به سرزمین عیلام موقعیت اقتصادی آن بود.
 متون باقیمانده مربوط به این دوران روایتگر نبردهای متعدد شاهان سومر ، اَکَد ، بابل وآشورعلیه عیلام وفلات ایران است . درواقع یکی ازدلایل نبرد عیلامی ها با سومر واَکَد ظاهرا هجوم سومریها به قلمرو پادشاهی وَرَهش ( وَرَخش ) ازمتحدین مهم عیلام درشرق فلات ایران بود . محدوه ی جغرافیایی وَرَهش یا وَرَخش هنوز بدرستی معلوم نشده است . درنبردهای اولیه بین شاهان اَکَدی وعیلامی این عیلامی ها بودند که شکست را پذیرا شدند . یکی از نخستین شاهان اکدی که به عیلام حمله کرد سارگن ( ۲۲۷۹ – ۲۳۳۴ ) نام داشت که توانست شاه عیلامی اَوان " لوهی – ایش شان "[11] ( یا لوه – ایشان یا لوهیش شان حدود۲۳۲۰ ق م ) رامغلوب نماید . ازاین زمان به بعد است که درمنابع ومآخذ میانرودانی ازعیلام بسیاریاد می گردد . دلیل این تهاجم سارگن را نیز می بایست از نوع اقتصادی دانست زیرا همانطور که گفتیم گسترش مبادلات تجاری ووجود اقلامی نظیرسنگهای قیمتی ، چوب وفلز وتبدیل شدن شهرشوش به یک مرکز مهم تجاری و وجود بازرگانان متعدد وتجارت سودبخش درشوش همگی توجه ی همسایگان عیلام را بخود جلب می نمود .
 پس ازتهاجم سارگن وشکست عیلام وبعد از روی کارآمدن " کیتا "[12] ( هیتا ۲۲۵۰-۲۲۸۰ ق م ) عیلامی ها به رهبری وی وبا کمک وحمایت "سید گا ئو"[13] شاه وَرَخش به شورش علیه " ریموش " [14]( یا اورموش ۲۲۷۰- ۲۲۷۹ ق م ) پسرسارگن برخاستند .
 بعضی ازعیلام شناسان این شاهِ عیلام را نه " کیتا " بلکه "هیشِب راتِپ "[15]می دانند . براساس منابع بجای مانده ، "ریموش"حدود ۱۶۲۱۲نفر از عیلامی ها راکشته و۴۲۱۶نفر را نیز زندانی واسیرکرد ؛ با اینحال اَوان توانست استقلال خود راحفظ نماید وحتي تا دوره ی پادشاهی " نارام سین " ( ۲۲۱۸ – ۲۲۵۵ ق م ) بصورت تهدیدی علیه اَکَدی ها باقي بمانَد .
درحدود سال ۲۲۵۰ ق م "نارام سین" معاهده ی صلحی با "کیتا " منعقد نمود كه بدنبال آن ، اَوان بصورت یکی از دست نشاندگان اَکَد درآمد . این معاهده ، قدیمی ترین سند نوشته شده به خط عیلامی است که تاکنون یافت شده است . اگرچه سلسله ی اَوان شکست رادرمقابل اَکَدی ها پذیراشد اما عیلام همچنان به حیات خود ادامه داد وبهیچوجه درتمدن میانرودان هضم نگرديد ، ضمن اینکه مرکز این سلسله یعنی شهراَنشان که درقسمت کوهستانی قرارداشت یعنی درمناطق مرتفع ترازشهر شوش هرگز به تسخیراَکَدی ها درنیامد وبه آن دسترسی حاصل نشد وعلاوه براین همواره برای اَکَدی ها تا سقوطشان بدست " گوتی" ها بعنوان تهدیدی بالفعل وبالقوه محسوب مي گرديد .
 پس از " نارام سین " جانشین وی بنام "شار – کالی – شاری "[16] ( ۲۱۹۵ – ۲۲۱۸ ق م ) نتوانست امپراطوری ئی را که به ارث برده بود حفظ نماید . " لولوبی" ها و"گوتی" ها مردمانی که درناحیه ي زاگرس ایران سکنی داشتند با تهاجما ت پی درپی خود موجبات ضعف امپراطوری اورا دامن زدند وبرغم نبردهای چند ی كه وي برعلیه عیلامی ها ومتحدین آنان صورت داد معذالک نتوانست کنترل خود رابر شهرشوش حفظ نماید وناچار به عقب نشینی و وانهادن شوش گردید و شوش درمدت کوتاهی تحت سلطه ی سلسله ی سوم " اور" ونیز اَکَد قرارگرفت که جنوب عیلام را تحت اداره وکنترل خود داشتند .
 با سقوط امپراطوری اَکَد بدنبال تهاجم گوتی ها ، " پوزوراینشوشیناک "[17] شاه جدید اَوان از موقعیت بوجود آمده استفاده کرد وتوانست یک دولت قوی را درشوش بنا نهاده وشوش رابعنوان پایتخت خود برگزیند . قبل ازاین و درحدود سال۲۲۵۰ ق م " نارام سین" وی را بعنوان حاکم شوش منصوب کرده بود مشروط براینکه از سرزمین وی درمقابل گوتی ها دفاع نماید . اما پس ازمرگ نارام سین ، پوزوراینشوشیناک آزادی خود رابدست آورد وضمن قراردادن شوش بعنوان مرکز پادشاهی خود ، سایرقلمروهای پادشاهی عیلام را تحت سلطه ی خويش درآورد و شهرهای مجاور" سیماش "[18] و"هورتوم" [19]راکه برعلیه وی به شورش برخاسته بودند تخریب ونابود کرد . سپس تهاجماتی رابه سمت میانرودان ترتیب داد وشهرمهم " اِشنونا "[20] را به تسخیر خود درآورد . حتی براساس کتیبه ای از شاهِ اور بنام " اور- نمو"[21] ( ۲۱۱۲ - ۲۰۹۵)  وی موفق به تسخیر چندین شهر در دره ی دیا له گرديد .
پوزوراینشوشیناک  پس از فتوحات متعد دي كه  بدست آورد ، خود را "شاه قدرتمندِ اَوان" و"حاکم چهارمنطقه " ناميد ؛ عنوانی که قبل از وی به نارام سین تعلق داشت .
درفهرست سلطنتی عیلامی بجای مانده ب از او عنوان دوازدهمین وآخرین شاه سلسله ی اَوان نام برده شده است . دریکی ازکتیبه های وی به فتوحات چندی که درفلات ایران بدست آورده بود اشاره شده است .
پوزوراینشوشیناک تنها یک جنگ سالار وفاتح نظامی نبود وهمه ی نبوغ خود راصرف جنگ وکارزار نکرد بلکه درکنارفتوحات خود به بازسازی عیلام نیز پرداخت . درکنار متونی که به زبان اَکَدی برشته تحریردرآوَرد ، درزمان حکومت خود یک شکل جدید نوشتاری براسا س زبان عیلامی بوجود آورد هرچند كه پس از وی ادامه نيافت درست مانند خط میخی پارسي باستان که بدستور داریوش ابداع گردید ولی پس از اودوامی پیدا نکرد .
 اکثر کتیبه ها ي باقي مانده به زبان عیلامی خطی مربوط به دوره ی حکومت وی است . دردوره ی پادشاهی او شهرشوش با ساخت معابد وبناهای بزرگ وباشکوه درآن ، بَدَل به مهمترین شهرعیلام گردید. با اینحال دوران حکومت ونیزاوج پادشاهی وی چندان دوامی نداشت . تهاجم گوتی ها به عیلام نه تنها به دوره ی پادشاهی وی پایان داد بلکه باعث نابودی سلسله ی اَوان نیزگردید .
درمورد سقوط سلسله ی اَوان وپادشاهی پوزوراینشوشیناک بعضی از پژوهشگران نظریه ي دیگری دارند ومعتقدند که قدرت گرفتن شوش وفتوحات متعدد پوزوراینشوشیناک درمیانرودان سفلی ، بطورطبیعی وی را درمقابله با مقاصد گسترش طلبانه ی حاکمین نوسومری یعنی شاهِ لاگاش وشاهِ اور بنام " اورنامو" قرارداد که هردو ی آنها معتقد بودند که می بایست باهم متحد وعلیه عیلام وارد نبرد شوند . اتحاد این دو نهایتا منجربه فروپاشی عیلام وشوش درزمان حکومت پسرِ پوزوراینشوشیناک یعنی " شولگی "[22] ( ۲۰۴۷ – ۲۰۹۴ ق م ) گردید . پس ازفتح شوش وروی کارآمدن یک دولت سومری در آن ، شولگی به حملاتی علیه انشان وشوش كه بصورت دولتهای وابسته درآمده بودند ، دست يا زيد . بدینسان پادشاهی پوزوراینشوشیناک که زمانی شامل چندین شهر درمیانرودان سفلی نیز می گردید درحمله ویورش حاکمین سومر و اور نابود شد . پس از مرگ پوزوراینشوشیناک عیلام توسط گوتی ها تسخیرگردید وچند تن ازاعقاب وبازماندگان وی که بعدها ظهورکردند شناخته شده نیستند . از پوزوراینشوشیناک درمحموع ۱۲کتیبه برجای مانده است . متن اصلی این کتیبه ها عموما درمورد ستایش خدایان مختلف است اما در یکی از آنها به تسخیر۸۱ شهر توسط وی دریکی ازحملات نظامی وهمچنین دریکی ديگربه کندن کانالی اشاره شده است .
 پادشاهان عيلامي دراین متون مختلف القاب متفاوتی نظیر اِنسی شوش ، حاکم ، لوگا ل وشاه داشتند . با توسعه ی سلسله ی سوم اور، غربِ عیلام باردیگر زیرسلطه ی یک سلسله ی میانرودانی قرارگرفت ولي درشرق ، جوهر سیاسی عیلام مستقل ودست نخورده باقی ماند . تاریخ این منطقه دراین دوره با سلسله ی سیما شکی ادامه می یابد . شاهان سیما شکی موفق به تسخیر سایر پادشاهی های عیلامی شده وسپس درسقوط پادشاهی اور نیز شرکت نمودند .  
سلسله ي سيما شكي  2030- 1900ق م
خاستگاه اين سلسله شهر ( يا منطقه ي ) سيماشكي ( يا سيماش ) واقع درلرستان ياكرمان بود وبه همين نام يعني سلسله ي سيماشكي نامبردار گرديد . جايگاه ومحل اين شهر هيچگاه بصورت دقيق ومطمئن شناسائي نشده است اما غالبا آنرا درحوالي كرمان دانسته اند . فهرستي از اين سلسله برجاي مانده كه متشكل از12شاه است .
سلسله ي سيماشكي توسط گير – نام [23]( حدود2300ق م ) بنا نهاده شد كه مصادف بود با شكوفائي سلسله ي سوم اور . سيماشكي تحت قيادت ورهبري گير – نام درهمان زمانهاي اوليه توانست برساير قلمروهاي شاهي عيلام برتري يابد وسپس بصورت رقيبي جدي درمقابل شاهان اور قرار گيرد .
پادشاهان اور چنين مي پنداشتند كه سيماشكي خود را از قيموميت وتبعيت آنها رهانده ويا درحا ل رهاندن است . بخش غربي عيلام شامل شوش همچنان زيرنفوذ شاهان اور قرارداشت . آنان توانسته بودند تا شاهان انشان ، ورهش ( يامرهشي ) وزابشالي[24] رابه انقياد خود درآورند و از آنجا كه زابشالي را تهديدي براي خود مي دانستند به دفعات مختلف آنرا مورد تهاجم قراردادند .
 اين جنگها احتمالا باعث تحكيم قدرت سيماشكي شد وآنان چندين جنگ راعليه سلطه ي اور باحمايت سايرشاهان عيلامي ترتيب دادند .
درخلال نخستين سالهاي پادشاهي سيماشكي ، عيلام بطور متناوب از سوي گوتي ها وميانروداني ها مورد حمله قرار گرفت كه همراه با مذاكرات سياسي وصلح نيز بود . درهمين راستا براي نمونه "شوسين"[25] شاهِ اور دختر خود را به ازدواج يكي از شاهزادگان اَنشان درآورد . معذالك با روي كار آمدن شاهِ بعدي يعني " ايبي سين " [26]امپراطوري اور وارد جنگهاي بي وقفه اي گرديد كه نهايتا منجر به ضعف وفتور آن گرديد .
حاكمين سيماشكي به علت عدم مد اومت شاهان درحكومت خود نتوانستند ازچنين وضعيتي استفاده كنند . درواقع درطول 25سال چهارتن از شاهان متناوبا جايگزين هم گرديدند كه اين به معناي ضعيف شدن قدرت شاهي بود كه درراس حكومت قرارداشت درحاليكه وجود تداوم شاهي وتوافق برروي يكي از آنها ومتحد كردن همه ي قوا بهترين فرصت براي سيماشكي بود تا خود را از سيطره ونفوذ اور رهايي دهد . چراكه غلبه وبرتري سومري ها دراين زمان امكان افزايش نداشته و رو به كاهش بود .
" ايبي سين " بيشتر درگير مبارزه عليه پادشاهان هوري وميتاني بود كه بيش ازپيش قدرت گرفته وتهديدي براي مرزهاي امپراطوري اور درآمده بودند . با اينحال با ضعف دولت اور ، دولت شهرهاي ديگر مانند اِشنونا ، شوش ، لاگاش واومّا  استقلال خود را با زپس گرفته ومستقل مي شوند. درهمين دوره آموري ها سومر رااشغال مي كنند .
 در شهر " ايسين "[27]، " ايشبي اِرا "[28] درسال2017ق م با دفع اشغالگران آموري موفق به كسب استقلال سرزمين خود مي شود . سپس شهرهاي نيپور[29] ، كيش و اشنونا را اشغال وبه كمك عيلامي ها دولتهاي مجاور را نيزفتح مي نمايد . درسا ل 2009ق م " ايبي سين " درشهر" اور" و" ايشبي اِرا " درشهر" ايسين " ، ميانرودان رابه اشغال خود درمي آورند .
 حدود سال 2007ق م " كينداتو"[30] پسر " اِبَرت " [31]اول بعنوان شاهِ جديد سيماشكي انتخاب مي گردد . او از ضعف " ايبي سين " بهره برده نخست شهرخود را آزاد وسپس به " ايبي سين " يورش مي برد . درسال 2007- 2006ق م وارد شوش شده وپس از عبور ازدجله به شهر" اور" جائيكه " ايبي سين " به آن پناه برده بود ، حمله مي كند .
" ايشبي اِرا " با درك خطر عيلامي ها به حمايت از " ايبي سين " آمده وشهر را از اشغال عيلامي ها درمي آورد . اما اين اتحاد باعث گرديد تا عيلامي ها يكبارديگر واين بار با شدت بيستري به تدارك حمله بپردازند ودرنهايت درسال2004ق م شهر" اور" به تسخير "كينداتو" درآمده وشهرمورد تاخت وتاز وغارت قرارگرفت وكساني كه موفق به فرار نشده بودند بي محابا ازدم تيغ گذرانده شدند ." ايبي سين "اسير وبه انشان تبعيد گرديد . غنائم بسياري بدست آمد كه موجب ثروت عيلامي ها گرديد .
 با تسخير " اور" از سوي عيلام سلسله سوم اور نيز پايان يافت . كينداتو پس ازاين پيروزي درخشان تمامي سرزمين عيلام را به سلطه ي خود درآورد . اونظام تازه اي را پي افكند وتحرك نويني به تجارت وبازرگاني بخشيد . با اينحال كينداتو نتوانست سلطه ي خود را برميانرودان سفلي كه بين پادشاهان " ايسين " و " لارسا " تقسيم شده بود ، حاكم گرداند . دراين دوره برغم قدرت وسلطه ي شهر سيماشكي ، شهرهاي شوش وانشان نيز ازجايگاه بالائي برخورداربودند . زبان اَكَدي كه همواره مورد استفاده قرارمي گرفت دراين زمان بتدريج كنارگذاشته شد وزبان عيلامي با خطي كه برگرفته از خط ميخي ميانرودان بود جايگزين آن گرديد .
با اينحال بنظر مي رسد كه سلسله ي سيماشكي بيشتر بخش شرقي عيلام را زير سلطه ي خود داشته است . اوج اين سلسله به زمان پادشاهي " اينداتو – اينشوشيناك " [32]اول (1960-1980ق م ) برمي گردد .او پسركينداتو بود وپس ازوي جانشين پدرش گرديد .
 " تن رهوراتير"[33] (1960-1950ق م ) پس ازاينداتو جانشين وي گرديد وبا جنگها وعقد پيمانهاي متعدد سياست خارجي جاه طلبانه اي را درسرمي پروراند . دراين زمان روابط با ميانرودان كه به چندين قلمروپادشاهي مستقل تقسيم شده بود ، آرام وصلح طلبانه بود . براي نمونه تن رهوراتير با " مِكوبي " [34]يكي از دختران " بيلالاما "[35] شاهِ اشنونا ازدواج كرد ويا يكي از شاهان ديگر كه اسمش معلوم نيست شايد " ابرت " دوم با يكي ازدختران " ايدين دَگَن "[36] شاهِ ايسين ازدواج كرد . اين آرامش البته چندان بطول نيانجاميد .
شاهان آموري ايسين ، لارسا ، سومر واَكَد شكستهاي متعددي رابر" تن رهوراتير"  تحميل كردند . شاهِ لارسا بنام "گونگونوم " [37]عيلام را مورد تاخت وتاز قرارداد واندكي بعد نيزشهرهاي بَشيم [38]، اَنشان وشوش به تسخيرآنان درآمد واين پاياني بود برسلسله ي سيماشكي وروابط دوستانه بين عيلام وميانرودان .
سلسله ي اِ پَرتي ( سوكل ماه )[39] حدود1500-1850ق م
درزماني كه آخرين پادشاهان سلسله ي سيماشكي درنبرد با پادشاهان ميانرودان شكست خورده ونابود گرديدند ، سلسه ي جديدي دراَنشان شكل گرفت كه بنام سلسله ي اِپَرتي معروف ونا مبردارگرديد . نام اين سلسله ازنام بنيانگذ ار آن يعني " اپرتي " اول ( يا اپرتي دوم ) اخذ گرديده است . پاره اي ازمحققين بنيانگذ ار آنرا پدر اپرتي يعني " شيلكاكا " يا " شيلهاها "[40]مي دانند .همچنين گروهي از پادشاهان اين سلسله خود را سوكل ماه ( عنوان سومري بمعني وزير بزرگ يا نائب السلطنه اول ) مي ناميدند وبهمين دليل اين سلسله بنام سلسله ي سوكل ماه نيز شهرت دارد .
 به باور بعضي از پژوهشگران نخستين شاهان اين سلسله برهمان منطقه اي حكم مي راندند كه آخرين حاكمين سيماشكي درآنجا حكومت داشتند وسپس قدرت خود را بتدريج برساير نقاط عيلام گسترش دادند .
 اپرتي اول پس از آنكه تمام قلمروهاي پادشاهي عيلام را بدنبال فتوحات درخشانش تحت فرمان خويش درآورد خود را شاه " اَنشان وشوش " ناميد . از آنجا كه اَنشان وشوش از مراكز مهم عيلام محسوب مي شدند چنين عنواني نشان دهنده ي سلطه ي وي برمناطق بسيارمهم وكليدي عيلام بود .
 پسراو "شيلهاها "[41](1840-1835ق م ) دنباله ي كارهاي پدرخودراگرفت معذالك وي عنواني راكه پدرش براي خود انتخاب كرده بود را كنار گذاشت وعنوان سومري " سوكَل ماه " را انتخاب كرد كه بمعني وزيربزرگ بود . اين مسئله مي تواند نشانگر آن باشد كه وي تحت نفوذ وسلطه ي سومين سلسله ي اور قرارداشت وبهمين دليل خود را نه شاه بلكه جانشين شاه يا همان وزيربزرگ يا نائب السلطنه مي دانست عنواني كه البته از سوي شاهان بعدي نيز مورد استفاده قرارگرفت . سايرحاكمين اين سلسله نيزعناويني ديگرر امورد استفاده قراردادند كه ازبين اين عناوين مي توان به عنوان " شبان مردم شوش " و" شبان خداي اينشوشيناك " اشاره كرد .
نخستين حاكمان اين سلسله اَنشان را بازسازي كرده وآنرا بعنوان مركز و پايتخت پادشاهي خود انتخاب كردند . عيلام تحت رهبري آنان قدرت زيادي بدست آورد . يكي از حاكمين قدرتمند اين سلسله " شيروكدو "[42](1792-1773ق م ) بود . معاصرين وي از اوبعنوان حاكمي برتر يادكرده اند . شاهان آموري بابل ، اشنونا ، لارسا يا ماري همديگر را برادرخطاب مي كردند درحاليكه اورا بعنوان پدرموردخطاب قرارمي دادند .
" شيموت- وارتاش " [43]پسر شيروكدوه مدت كوتاهي حكمراني كرد . درعوض جانشين وي" سيو- پلر- هوپك " [44](01770-1745ق م ) پادشاهي مقتد ربود وبنوعي برشاهان ميانرودان برتري وحاكميت داشت تا آنجا كه وي را با عنوان پدر وگاهگاهي نيز "شاه بزرگ " مورد خطاب قرارمي دادند . اوحتي درسال 1765-1766بعنوان ميانجي به حكميت درمورد اختلاف بين حمورابي شاهِ بابل و" زيمري – ليم "[45] شاهِ "ماري "[46] درشهر"هيت "[47] انتخاب گرديد .
"سيو- پلر- هوپك " حمله اي رابراي تسخيرشهراشنونا درميانرودان سفلي ترتيب داد .پادشاهان بابل وماري نيز كه بعنوان رعاياي وي محسوب مي شدند اورا دراين حمله ياري كردند ؛ هرچند كه بابل وماري نبرد مزبور را بعنوان وسيله اي براي آزادي از دشمني بزرگ كه درمقابل دروازه هاي شهرشان قرارگرفته بود ، ارزيابي مي كردند .
اِشنونا درمقابل اين اتحاد سه گانه بلافاصله شكست خورد وتسخيرگرديد . شاه اشنونا به قتل رسيد وحاكمي از سوي فاتحين براي اشنونا تعيين شد . ارتش عيلام درشهر مستقر گرديد واز آنجا به فتح منطقه ي دجله ي عليا وسپس " كابور" يا "خابور"[48] پرداخت .
" سيو – پلر- هوپك " سپس ارتش خود را به دوقسمت تقسيم كرد . يك بخش ازارتش را تحت فرماندهي ژنرالي عيلامي بنام "كونام " [49]ويك آموري بنام " اَتامروم " [50]درشمال مشرف برشهر" اِكَلَتِه " [51]( يا اكلتوم ) گمارد . اين شهرداراي قلعه اي بود وبرمنطقه ي شرق دجله حكومت داشت ومركز يكي از پادشاهي هاي جديد آشور بود كه توسط "شمشي اداد"[52] اول (1814-1775ق م ) بنا نهاده شده بود . شمشي اداد زودتر از آنچه كه فكرش رابكنند مي ميرد وقلمرو او بصورت لقمه ي آساني درمي آيد ؛ شهر همانند شهر "شكنا "[53] ( شوبات اِنليل[54] ) بسرعت تسخيرومورد غارت قرارگرفت .
بخش دوم ارتش وي به سمت جنوب وبطرف بابل يعني عليه متحدين سابق خود به حركت درآمد . بابل با غافلگير شدن حمورابي و زيمري – ليم تسخير شد . شاهِ ماري كه با اين پيشروي مستقيما درمعرض تهاجم عيلامي ها قرار مي گرفت وارد اتحادي با شاهِ بابل وچندين شاه آموري ديگر نظير شاهِ " اَلِپ "[55] ، " سومو- اِ پوك " [56] گرديد ودرتقابل با عيلام قرارگرفت .
 درسال 1764 اين اتحاديه دردوجبهه موفق به جلوگيري از تهاجمات عيلام گرديد . حمورابي ارتش عيلام را زماني كه آماده رفتن بطرف بابل بود متوقف كرد . زيمري- ليم نيز درمنطقه ي خابور با نيروهاي نظامي ارسا ل شده توسط حمورابي در"هِريتوم"[57] با "سيو- پلر- هوپك "به مقابله برخاست . " اَتا مروم " آموري باخيانت به سيو- پلر- هوپك به زيمري –ليم پيوسته وعيلامي ها براحتي شكست را پذيرا شدند .
 ارتش عيلام به اشنونا بازگشت . سيو- پلر-هوپك هدايت ارتش عيلام رابه پسرخود ( يابرادرش ) " كودو زولوش " [58] اول وبه ژنرالهايش سپرد . با اين شكست عيلام درميانرودان حاميان خود را ازدست داد اما نه به آن اندازه كه بابلي ها بتوانند عيلام را مورد تهاجم قراردهند .
 كودوزولوش اول جانشين پدرش گرديد ودرتمام طول سلطنت خويش به كاربا زسازي وسا زماندهي مجدد عيلام پرداخت . اودراين كار به موفقيت بسياري دست يافت وبراي پسرش " كوتير- ناهونته " [59]اول (1730-1700ق م ) يك پادشاهي قدرتمند برجاي گذاشت . كوتير-ناهونته اول از شورشهاي بوجود آمده درشهر" اروك "[60] استفاده برده وبه تسخيرآن نائل آمد وآنرا مورد تاراج قرارداد . سپس موفق به شكست خيلي آسان شاهِ بابل " سَمسو- ايلونا " [61]گرديد معذالك پس از اين آخرين فتح درخشان ، عيلام درسراشيبي سقوط وتاريكي فرو غلطيد .
 درمورد سالهاي پاياني اين سلسله اطلاعات بسياراندكي دردست است . منابع ومآخذ پراكنده اي ازاين دوره وجود دارد كه متعلق به دوره ي سلطنت شاهانِ كاسي سومين سلسله ي بابل است . براساس اين منابع چنين دانسته مي شود كه بدنبال حكومت كوتير- ناهونته اول هفده تن بعنوان شاه بقدرت رسيدند ودرزمان سلطنت كوتير- ناهونته دوم (1500-1505ق م ) كه آخرينِ اين شاهان بود ، سلسله ي اِپَرتي نابود گرديد . عيلام دچار بحران بزرگي مي گردد كه آميخته با تهاجمات آموري ها ي ميانرودان است . دوره ي بعدي كه به عيلامي ميانه معروف است با بقدرت رسيدن سلسله اي از اَنشان درحدود سال 1500ق م آغاز مي گردد .
                                                                                                              ادامه دارد
 
[1] Proto-Elamite
[2] Awan
[3] Anshan
[4] Simashki
[5] warahsh(waraksh)
[6] peli
[7] Enmen-Baragesi
[8] Kish
[9] Lagash
[10] E-Anna-Tum
[11] Luhi-Ishshan
[12] Khita
[13] Sidgau
[14] Rimush
[15] Hishep- RateP
[16] Shar-kali-sharri
[17] Puzur-Inshushinak
[18] Simash
[19] Hurtum
[20] Eshnunna
[21] Our-Nammou
[22] Shulgi
[23] Gir-namme
[24] Zabshali
[25] Shu-Sin
[26] Ibbi-Sin
[27] Isin
[28] Ishbi-Erra
[29] Nippur
[30] Kindattu
[31] Ebarat
[32] Indattu-Inshushinak
[33] Tan-Ruhuratir
[34] Mekubi
[35] Bilalama
[36] Iddin - Dagan
[37] Gungunum
[38] Bashime
[39] Sukkalmah
[40] Shilkaka
[41] Shilkhakha/Shilhaha
[42] Shirukduh
[43] Shimut-wartash
[44] Siwe-Palar-Khuppak
[45] Zimri-Lim
[46] Mari
[47] Hit
[48] Khabur
[49] Kunnam
[50] Atamrum
[51] Ekallate
[52] Shamshi-Adad
[53] Shekhna
[54] Shubat-Enlil
[55] Alep
[56] Sumu-Epukh
[57] Hiritum
[58] Kuduzulush
[59] Kutir-Nahunte
[60] Ourouk
[61] Samsu -Iluna
نويسنده : cyrus sangari - ساعت 12:37 روز جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

پادشاهان ایرانی ۴

عیلام ۳

دوره ی عیلامی اولیه چنانکه گفته شد با استقرار سلسله ی اَوان درشوش پایان می یابد . می توان چنین پنداشت که پویشهای بسیار زیادی ازلحاظ سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی وقومی لازم است تا نهایتا مردمی به درجه وحدی از تمدن وفرهنگ دست یابند وبتوانند یک نظام اجتماعی متمرکز بهمراه یک دولت برقرارنمایند . بدلیل فقدان آگاهی وهمچنین قلت منابع  ومستندات درمورد دوره ی عیلامی اولیه ، اطلاعات چندانی از این دوره دردست نیست وتنها ازروی حدس وگمان والبته اشاراتی برگرفته از قرارگاه های باستانی می توان به حقائقی هرچند نامطمئن دست یافت .

این مسئله درمورد دورانهای بعدی تفاوت دارد زیرا درمتون وسنگ نبشته های باقی مانده ازتمدنهای میانرودان اشارات مستقیمی به عیلامی ها شده است . شاید به یک معنی سرزمین عیلام راباید بعنوان کانون نخستین تمدن شهری درایران دانست .

داستانها واسطوره های ایرانی قدمت شهرنشینی و تمدن درفلات ایران رابه گذشته هایی بسیاردور و به اعماق تاریخ می رسانند . از طرف دیگر با شناسائی تازه ازقرارگاه های تمدن درفلات مرکزی ایران که چه بسا بدون طرح وبرنا مه ی قبلی و از روی اتفاق صورت گرفته و اطلاعات تازه ی بدست آمده ، پیشینه ی تمدن درایران به هزاره هائی بسیار دورتر می رسد . برای مثال سایت تاریخی جیرفت  بزعم  پژوهشگران به ده هزارسال قبل برمی گردد که با توجه به اشیاء کشف شده درآن وهنربکاررفته دربقایای باستانشناختی آن ، مسلم است که مردمانی با آن مایه ازهنر نمی توانستند بناگاه درتاریخ ظهوریابند بلکه مستلزم طی کردن راهی بسیاردورو دراز بوده است .

اطلاعات ما درخصوص تمدنهای پیشاهخا منشی وماد بسیاراندک بوده وتوجهی هم به آن تمدنها نمی شود گویی که بین مورخین ومحققین یک تفاهم ازپیشی دراین مورد وجود دارد که ملت سا زی وگردهم آوردن اقوامِ مختلفِ ساکن درایران که با فرهنگ ها وآداب ورسوم متفاوت خود دورهم جمع شده اند تنها با وجود یک امپراطوری قابل توجیه می باشد ؛ زیرا دریک نظام سیاسی موسوم به امپراطوری است که می توان قائل به یک قدرت مرکزی مقتدرگردید وسپس اقوام مختلف را باحفظ تفاوتهايشان درآن جای داد تا بتوان ملتی راهرچند بزرگ اما متفاوت ظاهرکرد و لابد به همین دلیل سایرتمدنها که برمنطقه ی جغرافیایی کوچک یا بزرگی ازفلات ایران حاکم بودند نمی توانستند چنین آرمانی را تحقق بخشند .

همچنین عدم اطلاع ما از تمدنها ی پیشا هخامنشی وماد وفاصله ی دور زمانی آنها با ما ونیزعدم دریافت ارتباطی بین آنان ومیراثهای فرهنگی و دینی شان با تمدنهای بعدی مانع ازآن شده است که بتوانیم به آن تمدنها توجهی نشان دهیم . منابع بسیارکهن تاریخی ما نیزدرسیربررسی خود ازتاریخ ایران هیچ اشاره ای به این تمدنها نکرده اند . درداستانهای اساطیری ما نیزآنچنانکه دیدیم میراثِ شرق ایران بعنوان تاریخی واقعی برای همه ی ایران درنظرگرفته شد وکسانی که بعدها به دریافتی ازتاریخ واقعی ایران براساس یافته های باستانشناختی رسیده اند برای پرکردن چنین خلائی  دست به تفسیر وتعبیر زده ومعتقد شده اند که خاطره ی همه ی این تاریخِ گسترده درفلات ایران به اشکالی دیگرگونه درهمان داستانهای اساطیری ونیمه افسانه ای ما آمده است .

بقایای باستان شناسی ، حضورعیلامی ها را درمنطقه ی جنوب غرب ایران تا سال۶۰۰۰ق م تائید وتصدیق می نمایند . این بقایا مانند انواع گورستانها ونوع تدفین مردگان وابزاروآلات مختلف ، نشان می دهد که این منطقه  از ایران جایگاه مردمانی ازقوم ونژاد مختلف بوده است . همچنین ازاین بقایا می توان به این نکته پی برد که درمنطقه ی عیلام ازبرنز و مس توسط هنرمندان استفاده می شده است . عیلامی ها ازلحاظ هنری نیز توسعه یافته وبویژه درهنرمجسمه سازی به پیشرفتهای بسیاری دست یافتند .

 مرکزعمده ی تمدن عیلامی دردوره ی عیلامی اولیه که ازحدود۳۲۰۰ تا حدود۲۷۰۰ق م را دربرمی گیرد دراطراف دو شهرعمده یعنی شوش واَنشان شکل گرفته بود .

شهرشوش درحدود چهارهزارق م بنا نهاده شد و می توان گفت که قدیمی ترین شهر پا برجای جهان است . این شهر از زمان تاسیس خود همواره بین شاهان میانرودان وعیلام دست بدست می گشت  .

درمورد جایگاه شهر اَنشان نیز اگرچه هنوزتوافقی بین محققین صورت نگرفته ولی معمولا آنرا درمحل کنونی تَل مَلیان درنزدیکی شیراز می دانند .

رابطه ی این دومرکز تمدنی با تپه ی سیلک ( حومه ی کاشان ) وتپه یحیی ( درمنطقه ی جیرفت کرمان ) پس ازکاوشهای انجام شده اثبات گردیده است . این سکونت گاهها زمینه های باستانشناختی بسیارنزدیک ومشابهی با هم دارند واین نشان دهنده ی آن است که دراین دوره ، تمدنهای مذکور مجموعه ی فرهنگی یکنواخت ومشابهی راشکل می دادند وبدین ترتیب می توان پیشینه ی تاریخی عیلام را حتی تا ده هزارسال به عقب راند .

 دوره ی عیلامی اولیه شدید ا ازفرهنگ تمدنهای میانرودان متاثربوده است . درمورد این ادعای محققین نیزباید اندکی درنگ نمود زیرا براساس یک توافق نا نوشته گویی همه اذعان و اقراردارند که میانرودان وتمدنهای شکل گرفته درآن از لحاظ زمانی واز لحاظ فرهنگی برسایرتمدنها ی منطقه تقدم ولذا برتری دارد ؛ البته شاید بتوان این قضاوت را از آنجا که اطلاعات ومنابع ومستندات ومآخذ ما ازمیانرودان به مراتب بیشترازداخل ایران است ، بنوعی قبول کرد اما با توجه به کشفیات جدید درسایرمناطق فلات ایران وعدم پیگیری درانجام کاوشهای باستانشناختی دراین مناطق ، بواقع نمی توان چندان به برتری تمدنهای میانرودان با ورداشت ؛ برای نمونه چگونه می توان هنرمند مارلیکی یا جیرفتی ویا سیلکی ویا زیوه ای و... را ازلحاظ دانش فنی  ، مهارت وغنای فرهنگی کمترازهنرمند میانرودانی دانست ؟

شاید یکی از چیستانهای حل نشده درمورد تمدنهای کهنِ فلاتِ ایران عدم وجود خط ونوشتاراست . این مسئله نیزبا توجه به داستان طهمورثِ دیوبند وغلبه ی وی بردیوان ویاد گرفتن سی گونه خط ازآنان واینکه طهمورث ازشاهان پیشدادی بوده که نشانی از پیشینه ی بسیارکهن آن است ، نیازمند درنگ بیشتری است ؛ بویژه آنکه درسایتِ تاریخی جیرفت خطوطی یافت شده که معروف به خط هندسی بوده ولی هنوزرمزگشائی نشده است .

 بطورمعمول اختراع خط راهمواره به میانرودانی ها منتسب کرده اند . خط عیلامی معروف به پروتوعیلامی یا همان عیلامی اولیه نیزبرگرفته ازخط مرسوم درمیانرودان و الهام گرفته  از آن بوده است والبته همانطور که گفتیم تفاوتهایی نیزبا آن داشته تا آنجاکه علیرغم خوانش متون میانرودانی هنوزموفق به رمزگشایی کامل خط عیلامی نشده اند . درکنارتمدنهای میانرودانی نظیرسومر ، اَکَد ، بابل و آشور ، تمدنهای داخل فلات ایران نیزشکل گرفته ورشد یافتند هرچند اطلاعات ما از آنها اندک است .

سقوط تمدن اروک دراواخرهزاره ی چهارم ق م باعث گردید تا این فرهنگهای شکل گرفته درمنطقه ظهوروبروزی بیابند وبه بازسازی وتکمیل خود براساس بده بستانهای فرهنگی بپردازند .

 تَل مَلیان با وسعتی درحدود دویست هکتار دراستان فارس کنونی یکی ازمناطق مهم مربوط به تمدن عیلامی است . محققین براین نظرند که حدود ۱۳۰هکتارازاین محوطه دارای بنا ومسکونی بوده است . دیوارهای بجا مانده ازاین سایت مزین به نقاشی هایی با رنگهای سفید ، خاکستری وسرخ وبه شکل اجسام هندسی نظیرمثلث ودایره است .

چنین پنداشته می شود که تمدن عیلام ازاین منطقه توسعه ی خود را آ غاز و سپس به بخشهای وسیعتری تا میانرودان دست یافته است .

منطقه ی شوش قبل ازاین وحتی بعد از آن همواره درارتباط تنگاتنگ با میانرودان سفلی بوده است . شوش بدنبال هجوم کوه نشینان عیلامی موسوم به "سرزمین بالا " تسخیرودراختیار آنان قرارگرفت .

 بدنبال پیداشدن لوحه های نوشته شده به خط عیلامی ونیزکشفیات بدست آمده درچندین سایت تاریخی مانند شهرسوخته ی سیستان ، شوش ، تپه اُزبَکی درنزدیکی تهران ، تپه ی سیلک کاشان وتپه یحیی وغیره ، معلوم شد عیلامی ها روابط تجاری وبازرگانی گسترده ای با تمدنهای داخل فلات ایران ونیز با میانرودانی ها داشته اند وطبیعی است که دراین داد وستدهای تجاری شاهد بده بستانهای فرهنگی نیزباشیم .

توسعه ی شبکه های تجاری خود نشانگرپویایی اقتصادی آنان از یکسو ومیزان پیشرفت نهادهای اجتماعی وسیاسی آنان بود هرچند دراین زمینه ها اطلاعات بسیاراندکی بدست ما رسیده است .

چگونگی اداره ی سیاسی عیلام دراین دوره نیزچندان برای ما شناخته شده نیست وهمانطور که گفتیم نخستین اطلاعات تاریخی ما ازعیلام مربوط به منابع ومآخذ میانرودانی وازحدود۲۶۰۰ق م است یعنی اززمانی که این منطقه تحت سلطه ی سلسله ی اَوان قرارگرفت .

مدارک ومستندات نوشتاری موجود درمیانرودان اطلاعاتی درمورد موقعیت سیاسی جنوب غربی ایران درنیمه ی هزاره ی سوم ق م بدست می دهد وبه چندین جنگ وستیزبین پادشاهی های میانرودان ونیزحاکمین ایرانی اشاره دارد . هم ازاین دوره است که نامگذاری عیلام بر این منطقه صورت می گیرد . درمتون سومری بجای مانده از پایان هزاره ی چهارم ق م عیلام با علامت NIM  مشخص شده که بمعنی "سرزمین بالا " ست .

 نخستین اشاره ی روشن وصریح در منابع میانرودانی وبه تبع آن اطلاع درست ما ازعیلام مربوط به فهرست شاهنشاهی سومری ها ست که درحدود آخرهزاره ی سوم ق م نوشته شده ودرآن به نبردی بین عیلامی ها ویکی از پادشاهان دولت شهرِکیش یعنی " اِنمِن بَرَگسی " (حدود ۲۶۱۵-۲۵۸۵ق م ) اشاره شده است . این فهرست بویژه به شاهنشاهی اَوان اشاره دارد .

 عیلام چندین باروارد نبرد با شاهان میانرودان شده وفهرست مزبورروایت می کند که یکی از پادشاهان عیلامی موفق گردیده بود تا میانرودان سفلی را نیزتسخیرنماید . معذالک همانطورکه درابتد ا نیزگفته شد اطلاعات ما پیرامون این دوره  یعنی عیلامی اولیه که با ظهورسلسله ی اَوان پایان می پذیرد ، بسیاراندک وناچیز می باشد .  

 


نويسنده : cyrus sangari - ساعت 12:34 روز جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

پادشاهان ایرانی ۳

عیلام ۲

شناخت ما ازتاریخ عیلام وآنچه که آنان درطول چند هزاره ازحضورخویش برحای گذاشته ووقایع بسیاری که برآنها گذشته اعم ازروابط سیاسی ویا نبردهای نظامی آنان با تمدنهای داخل فلات ایران ونیزتمدنهای میانرودان ، چندان زیاد نیست وحتی درمقایسه با دوران طولانی ظهورو افول آنان بسیاراندک وناچیز است وهمانطورکه قبلا نیزگفته شد آگاهی ما ازعیلامی ها مرهون متون ومنابع بجای مانده ازدشمنان آنان یعنی تمدنهای آشور، بابل ، سومر و اَکَد است و اگرچه سنگ نگاره ها ولوحه هایی نیز از خود عیلامی ها  بجای مانده اما بدلیل عدم رمزگشائی کامل زبان عیلامی ، اطلاعات ما محدود به همان منابع گفته شده می باشد .

مطالعه ی مطالب این متون ومنابع موجود ، روشنائیهای اندکی براین دوره انداخته است . درکتابها ومقالات تحقیقی نه چندان زیادی که درمورد عیلامی ها به رشته ی تحریردرآمده با انبوهی ازاطلاعات مواجهیم که عموما به ذکروقایع بگونه ای پرداخته اند که بدست آوردن تصویری جامع وکلی ازخط سیراین تمدن اندکی مشکل بنظرمی رسد . ازآنجا که برای دریافت بهترهرمدخلی لازم است تا ابتد ا تصوری مرتبط وپیوسته ازموضوع بدست آورد ، به همین خاطرتلاش شده است تا با ایجاد نوعی نظم ، هرچند نه چندان محکم وپیوسته اما چونان رشته ای نگه دارنده ، نگاهی به تاریخ سیاسی عیلام انداخته تا نهایتا اطلاعات اندکِ مربوط به این دوره درقالبی منطقی به نمایش درآید وازپراکنده گوئی و درهم تنیدگی مطالب پرهیزگردد .

تعیین قدمت تاریخی برای این دوره ویا هردوره ی دیگری نمی تواند چندان دقیق وعلمی باشد .برای نمونه آشنائی وشناخت ما ازمادها ، براساس منابع ومآخذ آشوری ، به قرن هفتم ق م وبا پارس ها نیزاندکی به بعد از آن برمی گردد ؛ ولی آیا این سخن بمعنای آن است که این دو قوم قبل از آن وجودنداشته ویا درمنطقه ساکن نبوده ودارای نظم ونظاماتی نبوده اند ؟ اگر درکتیبه های آشوری وبابلی به عیلامی ها درهزاره ی دوم ق م اشاره شده وپيش از آن ذکری از آنها به میان نیامده دلیل آن است که عیلامی ها درمنطقه ی جنوبغربی ایران تا آنزمان حضورنداشته ویاصاحب تمدن نبوده اند ؟ اگرمعتقد به وجود تمدن اَرَتَه ویا جیرفت که بزعم  پژوهشگران قدمت آن به ده هزارِق م می رسد ، باشیم آیا نمی توان پنداشت که عیلامی ها بازمانده ی آن تمدنها بوده ویا حداقل با آنان در ارتباط بوده اند ؟ نباید فراموش کرد که درمورد خاستگاههاي اوليه ي عیلام وحتی ماد وپارس با قلت مدارک ومستندات مواجهیم وتمام آنچه که گفته می شود وقضاوتهائی که صورت می گیرد براساس همین شناخت اندک است واینکه بواقع اگرهمین بیگانگان نبودند چه دراعصارباستان وچه دردوران جدید ما خود ازتاریخ خویش چه می دانستیم و چه می دانیم ویا چه یافته ایم ؟ و ازهمه مهمتر اینکه هنوزنیزدرنوعی فترت وبی تفا وتی بسرمی بریم ودل سپرده ایم به واگوکردن سخنان همان کسانی که برایمان تاریخ نوشته اند . ازدیگرسومعلوم نیست علیرغم این همه بزرگ نمائی وگفتمانِ عظمت طلبیِ ایرانی واشاره به تمدنهای بسیارقدیمی ازطرف ایران دوستان چراهیچ اقدام عملی برای پیداکردن علائمی از آنها صورت نمی گیرد ؟ بعبارت دیگرادعای ما با آنچه که دردست داریم وآنچه که هستیم بنظرچندان مناسبتی ندارد؟

درهرحال براساس اطلاعات اندک ما ازعیلامی ها ، تاریخ سیاسی عیلام بطورسنتی به چهاردوره تقسیم می گردد هرچند گروهی دودوره ی اول را با هم یکی دانسته ومعتقد به سه دوره بیشتر نیستند که برروی هم بازه ی زمانی حدود بیش ازدوهزارسال را شامل می گردد . این تقسیم بندی برای شناخت بهترونیزتعیین سلسله های حاکم ووقایع تاریخی هردوره صورت گرفته تا شناخت بهترودنباله داری رابرایمان بدست دهد وازاینروما به تقسیم بندی چهاردوره ای آن اشاره می نمائیم :

۱) دوره ی عیلامی اولیه[1]

ازحدود ۳۲۰۰ تا حدود۲۷۰۰ ق م .این دوره با استقرارسلسله ی اوان[2] درشهرشوش پایان می یابد . بدیهی است که این تقسیم بندی همانطورکه ذکرگردید برای بدست دادن تاریخی سلسله وار ازعیلام است وگرنه استقرار سلسله ی اوان طبیعی است که خود نیازمند سده ها حضور پویا وفعال عیلامی ها درمنطقه بوده وعلی القاعده می بایست برای آن تاریخی به مراتب کهن تر درنظرگرفت .

۲) دوره ی عیلامی کهن[3]

ازحدود۲۷۰۰ تا۱۶۰۰ق م . این دوره از سلسله ی اوان تا سلسله ی اپرتی ها[4] را شامل می شود . براساس متون سومری قدیمی ترین اشاره به عیلام مربوط به شکست عیلامی ها ازاِ نمِن بَرَگسی[5] شاهِ دولت شهرِکیش[6] ( ۲۵۸۵-۲۶۱۵ ق م ) می باشد که منحربه فتح عیلام گردید با اینحال تاریخ واقعی عیلام را از آغاز امپراطوری اَکَد درحدود سال۲۳۳۰ ق م می دانند . عیلامی ها درحدود سال۲۰۰۰ق م شهر اور[7] راتسخیرکرده وبه سلطه ی گوتی ها درآنجا پایان داده وسپس درحدود سال۱۸۹۵ ق م درصد د سلطه برآموری های بابل وتسخیردولت شهر بابل برآمدند .

۳) عیلامی میانه[8]

ازحدود ۱۵۰۰تا حدود ۱۱۰۰ق م که پایان سلسله ی اپرتی ها وسلسله ی ایگی ها لکی[9] را دربرمی گیرد. عیلام درطی سده ها تحت سلطه ی کاسی ها ئي قرارداشت که بربابل حکمرانی می کردند . درقرن ۱۳ ق م و پس از سرنگونی شاهانِ کاسی حاکم بربابل ، عیلامی ها توانستند استقلال خود را بدست آورند . اوج قدرت عیلامی ها دراین دوره مربوط به دوران حکومت " اونتاش- نپیریشه "[10] (۱۳۴۵-۱۳۰۵ق م) می باشد  . همچنین درسال۱۱۶۸ق م "شوتروک ناهونته"[11] ی اول (۱۱۸۵-۱۱۵۳ ق م ) یکی دیگر از شاهان عیلامی به کمک آشوری ها به بابل حمله کرد و پس ازتسخیر شهر، سنگ نبشته ی معروف به قانون حمورابی را به شوش منتقل نمود .

۴) عیلامی نو [12]

ازحدود ۱۱۰۰تا ۵۳۹ ق م . مهمترین مشخصه ی این دوره روی کارآمدن پارس ها ( سلسله ی هخامنشی ) می باشد. بابلی ها درحدود سال۱۱۰۰ق م ضربات مهلک وکشنده ای برامپراطوری با شکوه عیلام که درقرون ۱۲و۱۳ ق م به موفقیتهای درخشانی نائل گردیده بود ولی درنبردهای متمادی با آشور متحمل شکستهای سنگینی شده بود ، وارد کردند  پس از آن عیلام به تسخیرنیروی تازه واردی که همان پارس ها باشد درآمد ودرزمان کوروش دوم ( کوروش کبیر) برای همیشه به امپراطوری هخامنشی منضم گردید .

 با قدرت گرفتن هخامنشیان که منحر به تسخیرتمامی دولت شهرهای میانرودان وسایرنقاط متمدن آن دوره گردید عیلام نیزبه قلمروهخامنشیان پیوست ودیگرهیچگاه نتوانست به استقلال خود دست یابد . دربخشهای بعدی خواهیم دید که عیلامی ها درحد ال ونبردهای مداوم با همسایگان میانرودانی خود چگونه پس از هربارتحمل شکستهای سنگین ودرست زمانی که بنظرمی رسید به خاموشی کامل گرائیده اند ناگهان با حرقه ای درگوشه ای ازسرزمین خود نیروهای خفته رابیدارکرده وبا بیرون راندن دشمن به ادامه ی حیات سیاسی خود باز می گشتند ؛ اما همچنانکه ضربه ی وارد شده از سوی هخامنشی ها باعث نابودی و زوال تمدنهای میانرودان با آن پیشینه ی شگفت وطولانی خودگردید تا آنجا که نه تنها دیگر نتوانستند هرگز به دوران شکوه وعظمت قبلی خود برگردند که حتی نامی از آنان نیزبرای بعد باقی نماند ، عیلام نیز ازاین قاعده مستثنی نگشته وبرای همیشه درخاموشی ومرگ فرورفت وآخرین مقاومتهای عیلامی ها ودیگرتمدنهای منطقه نیز درزمان داریوش بزرگ به شدیدترین وجهی سرکوب گردید . عیلام به اعماقِ تاریکِ تاریخ فرورفت وسرزمین آنها بدست پارس ها افتاد .

اما براستی با توجه به حوزه ی جغرافیایی عیلام که تا شیراز وخرم آباد وخوزستان فعلی را دربرمی گرفت و اینکه یکی ازمهمترین دولت شهرهای آن اَنشان ، هم مرکز عیلام وهم  قوم پارس بود تا آنجا که کوروش کبیر نيزبه تبعیت از شاهان عیلامی بعدها خود را شاهِ انشان وشوش می نامید ، نمی توان چنین نتیجه گرفت که بواقع خودِ این قوم پارس یا سلسله ی هخامنشی برآمده از آن ، دنباله ی منطقی وحتی تاریخی همین عیلام باشد ؟ فراموش نکنیم که اطلاعات ما دراین دوره بسیاراندک است وآنچه می دانیم براساس نوشته های مستشرقین است ؛ که بزعم آنان عیلامی ها اساسا درمنطقه ی جنوبغربی ایران تافته ای جد ابافته ازسایر اقوام اند !

 آیا براستی دراین نظر نمی توان خدشه ای وارد آورد ازآنروکه همین محققین خود اذعان دارند که عیلامی ها دراموردیوانی هخامنشیان همه کاره بودند ، از آنرو که هزاران لوحه ی گلی بزبان عیلامی درتخت جمشید پیداشده واز آنروکه پارس ها درست درمیان همین عیلامی ها ودرمحدوده ی جغرافیائی آنان ، سده ها زندگی کرده ولاجرم می بایست با آنان حشر ونشری داشته باشند ! معذالک چنین پنداشته می شود که گوئی پارس ها بناگا ه از تاریکی تاریخ سردرآورده وناگهان با ضربه ی چوبِ جادویی موفق به تسخیرتمامی تمدنهای کهن وقدرتمند آن زمان گردیده اند ؟

دربخشهای بعدی به هریک ازاین دوره های چهارگانه ی تاریخ عیلام بطورمختصروکوتاه خواهیم پرداخت .[1] Proto - Elamite

[2] Awan

[3] Paleo - Elamite

[4] Epartide

[5] Enmen-baragesi

[6] Kish

[7] Ur

[8] Medio - Elamite

[9] Ige halkide

[10] Untash-Napirisha

[11] Shutruk – Nahhunte

[12] Neo - Elamite


نويسنده : cyrus sangari - ساعت 21:14 روز چهارشنبه دوم بهمن 1392
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* /*]]>*/ /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

عیلام و عیلامی ها[1]

عیلامی ها ازهزاره ی سوم تاهزاره ی اول قبل ازمیلاد درفلات ایران ساکن بودند . درواقع شناخت ما از آنان مرهون اکتشافاتی است که درخاورِ نزدیکِ کهن صورت گرفته است . کتیبه های شاهان هخامنشی که به سه زبان نوشته ودراواسط قرن نوزدهم خوانده شدنددرکنارزبانهای بابلی وپارسی کهن به زبان عیلامی نیز نگارش یافته اند و اگرچه یک قرن ونیم از خوانش این کتیبه ها می گذرد با اینحال هنوزشناخت کافی ومناسبی ازعیلامی ها بدست نیامده است . دراین مقاله قسمت اعظم آنچه ازتاریخ عیلام به آن پرداخته می شود درواقع ازخلال نوشته ها و اطلاعاتی است که از تمدنهای همسایه و محاور عیلام قبل از حایگزینی متوالی آنان درمیانرودان بدست ما رسیده است و البته دراین خصوص نیزمشکلات فراوانی به چشم می خورد نظیراینکه وقایع نگاریها همواره بصورت دقیق ودرست صورت نگرفته واینکه هنوزتردیدهای زیادی درمورد حغرافیای تاریخی عیلام وحود دارد .

این وضعیت ناشی ازعوامل چندی است . نخست اینکه آگاهی ودانش ما از زبان عیلامی ، واژگان ، نحو و دستورزبان آن کماکان بسیار محدود و اندک است و لذا ترحمه وتفسیرمتون متعدد آن غیرقابل اطمینان می باشد ؛ دو دیگر آنکه چنین متونی هنوز هم بسیار قلیل و ناچیزهستند . برای مثال تاکنون هشتصد لغت عیلامی شناخته شده اند . علاوه براین ، علیرغم اینکه انشان / انزان درطول سده ها به عنوان پایتخت عیلام درتل مَلیان فارس واقع بوده معذالک کاوشهای وسیعی درآن بعمل نیامده است درحالیکه شهرشوش درمقایسه با آن موردکاوش وشناسائی کامل تری قرارگرفته است . بخشی ازاین کاوشهای باستانی درانشان مربوط به ادوار اولیه است یعنی زمانی که هنوزروشهای کاوش کامل نبودند . شوش را به تنهائی نمی توان عیلام دانست . سوزیانا- خوزستان فعلی- دنباله وامتداد منطقه ی میانرودانِ حنوبی است . سوزیانا گاه ازتمدنهای میانرودان وزمانی ازتمدنهای موحود درفلات ایران تاثیر پذیرفته است . سومریها منطقه ی عیلام را"NIM " می نامیدند که درمعنای محدود آن به معنی (سرزمین )  "بالا"  است .

خط معروف به عیلامی اولیه(پروتو عیلامی)[2] همزمان است با شروع نوشتار و کاربرد خط میخی درحنوب عراق ؛ بنابراین می توان تاریخ پیدایش آنرا نیمه ی دوم هزاره ی چهارم قبل ازمیلاد دانست اما این خطِ مشخص را باید درعین حال یک ابداعِ مستقل نیز بحساب آورد . اصطلاح پروتوعیلامی می تواند فریبنده باشد . ما نمی دانیم که کاربران این خط آیا به همین زبان سخن می گفتند یا نه با اینحال می توان چنین نظری را مقرون به حقیقت دانست . بیشترین آثار بحای مانده ازخط عیلامی مربوط به متنهای حسابداری وصورتهای مالی است که خود نشانه های تمدنی هستند که کاوشهای صورت گرفته درتپه ی سیلک وتپه یحیی غنای آنرا آشکارکرده است . خط پروتوعیلامی به تدریح درتمام فلات ایران انتشاریافت وتا حدود سال۲۲۰۰ق م بکارمی رفت هرچند که در اواخر تنها در شوش کاربرد داشته است .

تعدادی ازپادشاهان "ماقبل سارگن"[3] درمنطقه ی میانرودان ازحمله وتاخت وتاز درفلات ایران به خود می بالیدند . این حمله ها درمتون افسانه ای مکشوفه نظیر" گیل گَمِش[4]" ، "اِنمِرکار[5]" یا " لوگال باندَ[6] " انعکاس یافته و نشانگرآن است که آنان تردیدی درحمله و نبرد با همسایگان مهیب شرقی خود نداشته اند . ثروت عیلام با معادن و سنگهای قیمتی خود همواره مورد توحه همسایگانش بوده است . سارگنِ اکدی دربین تمامی پیروزیهای خود ، از پیروزی بدست آمده برعیلام درزمان سلطنت سلسله ی اصلی " آوان "[7] ، برخود می بالید . شورشهای بعدی عیلامی ها از سوی پسران وحانشینان سارگن سرکوب گردید وحتی "مانیش توسو "[8] توانست بر " انشانِ " دوردست نیز دست یابد . با این وحود سلسله ی " آوان" نابود نگردید . دراین دوره خط میخی از میانرودان به عیلام وارد و برای نگارش زبان عیلامی بکارگرفته شد . کهن ترین سند دراین مورد، معاهد ه ای است که درحدود سال۲۲۵۰ق.م بین یکی ازشاهان سلسله ی آوان باهمتای اکدی خود ، "نارام - سین" [9]منعقد شده است . این لوح که درشوش کشف گردیده متاسفانه وضعیت چندان مناسبی نداشته وتنها یک حمله از آن خوانا بوده که عبارتست از: " دشمن نارام - سین دشمن من است و  دوست او دوست من".

اضمحلال امپراطوری اکد این امکان را به عیلام داد تا قدرت خود را در زمان پادشاهی "پوزوراینشوشیناک" [10] (حدود سالهای۲۱۵۰ق م) توسعه داده و فتوحات خود را تا اکد گسترش دهد . ازاین پادشاه محموعه ای ازکتیبه ها به زبانهای اکدی و عیلامی بحا مانده که برروی استوانه یا صخره ها نقرشده اند . عنوان او "شاهِ (اِنسی ) [11]شوش ورهبر نظامی ( شَگین )[12] ایلام " بود .

هنراین دوره ازهنرتمدنهای میانرودان تاثیربسیاری گرفته است . توسعه ی میانرودان دردوره ی "سومری نو" اندکی به ضررعیلام انحامید . "گود ه آ "[13] شاهِ " لاگاش[14] پیروزی برارتش انشان را پیش بینی کرده بود . شولگی[15](۲۰۴۷-۲۰۹۴ق م) ، شاهِ "اور"[16] ، سوزیانا را ضمیمه ی امپراطوری خودکرد و در شهر شوش معبدی برای یکی ازخدایان محلی بنام" اینشوشیناک " [17]که به او قدرت و ثروت اعطا کرده بود ، بنا نمود . شوش بصورت یکی از حاکم نشینان "اور"درآمد که مستقیما با "سوکل ماه"[18] نخست وزیرتام الاختیار شاهانِ" اور" درارتباط و وابسته به آن بود . روابط بین "اور" و"انشان" ، حائیکه قدرت دردستان سلسله ی "شیماشکی"[19] قرارداشت ، عموما نامناسب بود . شاه "شوسین"[20] سعی کرد این روابط را با ازدواح یکی ازدختران خود به شاه انشان بهبود بخشد اما این کار بی فایده  بود .

معمولا سقوط سومین سلسله ی "اور" به حمله ی" آموری"[21] ها واشغال" اور" توسط آنها نسبت داده می شود . اگرچه آموری ها دراین مورد نقش مهمی ایفا کردند اما نباید فراموش کرد که در واقع این عیلامی ها بودند که تحت رهبری شاه "کینداتو" [22]درسال۲۰۰۴ق م "اور" را اشغال کردند . آنها شاه "ایبی-سین"[23] را به اسارت گرفته و درطی چندین سال قبل از آنکه "ایشبی اِرا"[24] شاهِ "ایسین" آنها را از آنحا بیرون راند ، شهر را مورد غارت و تاخت وتازخود قراردادند .

روابط بین عیلامی ها و پادشاهان مختلف آموری که خاورمیانه را از سال ۲۰۰۰ تا۱۶۰۰ق م بین خود تقسیم کرده بودند ، پیچیده بوده وتنها بخشی از آن مورد شناسائی قرارگرفته است . بعضی ازشاهان آموری خواستار روابط مسالمت آمیز وصلح طلبانه با قدرتهای حاکم درفلات ایران بودند . معمولا حاکمین ، یکی ازدختران خود را بعنوان همسر به یکی از شاهان عیلامی می دادند . "اِشنونا"[25] یکی از قلمروهای پادشاهی درمیانرودان بود که پس از تحزیه ی امپراطوری" اور" شکل گرفت . این شهرکه درمنطقه ای نه چندان دوراز بغداد کنونی واقع بود ؛ یکی از راههای دسترسی به سمت فلات ایران برفرازدره ی دیا له را تحت کنترل خود داشت . بلادرنگ روابط تنگاتنگی بین سلسله ی محلی حدید وسلسله ی انشان بوحود آمد . "بیلالاما"[26] یکی ازدختران خود بنام "مِکوبی"[27] را به ازدواح " تَن رُهورَ تیر"[28] ، انسی (شاهزاده ی ) شوش که بعدها شاهِ سلسله ی شیماشکی شد ، درآورد .کمی بعد "ایدین دَ گن"[29] شاهِ ایسین(۱۹۵۴-۱۹۷۴ق م) هم یکی ازدختران خود را به ازدواح شاهِ انشان در آورد .

 درطول قرن بیستم قبل از میلاد سلسله ی حدید ایلامی توسط "اِپَرتی"[30] ها- یا اِبَرَت ها- شکل گرفت که عنوان پادشاه انشان وشوش را داشتند . چگونگی انتقال قدرت درداخل این سلسله ی معروف به " اِپَرَتی " بویژه باتوحه به مسئله ی ازدواح با محارم دربین خانواده ی پادشاهی ، یکی ازمباحث مورد اختلاف دربین عیلام شناسان است . دوگانگی قدرت حانشینان اِپَرَتی بواسطه ی حدایی بین شاه انشان که سوکال ماه نامیده می شد وحاکم شوش محسوس است .

درآغاز قرن هحدهم قبل ازمیلاد بیش ازپیش شاهد اشاره به عیلامی ها درمتون تاریخی همسایگانشان درمیانرودان می باشیم . این مسئله درپاره ای ازموارد مانند حدود سال۱۷۷۰ق م مربوط به مذاکره ای است برای دستیابی به توافقی درمورد تعیین مرزی مشترک درفرات بین سوکال ماه با حمورابی و"زیمری لیم "[31] حاکم شهر"ماری"که به نتیحه ای نیانحامید ودرپاره ای از مواقع مربوط به اداره فرمانروائی قلمروخودِ عیلامی ها بوده است .

پس ازمداخله ی متعدد فرمانروایان سابق عیلامی دردیاله ، سوکال ماه نهایتا درنیمه ی دوم قرن نوزدهم ق م "اِشنونا" را به تسخیرخود درآورد . نمایندگانِ متعددی از سوی شاهِ "ماری" نزد سوکال ماه و نیز برادرش "کودوزولوش"[32] شاهِ شوش روانه گردیدند . عیلامی ها پس از آن درگیراشغال"شوبات اِنلیل"[33] درشمال شرقی و سپس بابل درحنوب غربی گردیدند .

اکثر پادشاهان آموری درمقابل این وضعیت بحرانی به نزاع های بین خود پایان داده و با یکدیگر متحد شدند . رهبراین اتحادیه ی ضد عیلامی ، حمورابی بابلی بود . حزئیات بسیاری ازاین حنگ بواسطه ی بایگانی قصر "ماری"[34] بدست ما رسیده است . درپایان این نبرد عیلامی ها شکست خورده و عقب نشینی کردند.

پس ازاین حنگ برخلاف آنچه که غالبا تاکنون گفته شده عیلام بمدت چندین قرن از صفحه ی بین المللی آن زمان ناپدید نگردید . بویژه آنکه گمان می رود عیلامی ها نقش بسیار تاثیرگذاری درنابودی امپراطوری بابل درزمان پسرحمورابی داشته اند هرچند منابع مربوط به این دوره فعلا ناقص اند .

کاوشهای انحام شده درشهرشوش مربوط به بایگانی های خانوادگی و نشانگر تاثیر بسیار زیاد فرهنگ سومری اکدی دراین شهر است . دلیل این مسئله شاید بخاطر سکونت خانوادهایی دراین شهر بوده که محبور به ترک شهرهای" اوما"[35] و"لاگاش" درپایان سلسله ی اور شده بودند . این درحالی است که بزحمت می توان چند دعا به زبان عیلامی در بابل پیدا کرد .

دوره ی عیلامی میانه ازنیمه ی قرن پانزدهم تاپایان قرن۲۲ق م را دربرمی گیرد . سه خاندان سلطنتی دراین دوره بطورمتوالی حاکم بودند :   خاندان کیدینو[36] (۱۴۵۵-۱۴۰۵ق م )

             خاندان ایگه هَلکی[37] (۱۴۰۵- ۱۲۰۵ق م )

             خاندان شوتروکی[38] (۱۲۱۵- ۱۱۰۵ق م )

مشخصه ی دوره ی ایگه هَلکی عیلامی کردن امور است . شاهان این دوره با عنوان شاهِ انشان و شوش مشخص شده اند . اکثرکتیبه های یادگاری به زبان عیلامی نگاشته شده و این درحالی است که اسناد یافت شده دربایگانی هفت تپه نزدیک شوش هنوز به زبان اکدی بوده اند . متنهای اداری مربوط به تاریخ۱۰۰۰-۱۳۰۰ق م تقریبا در"انشان" پیدا شده اند . این حنبش عیلامی کردن به معنای بازگشت بخود نبود . بسیاری از شاهان عیلامِ میانه باشاهزادگان بابلی ازدواح کردند .

 دربین کارهای بزرگ این دوره باید به ساخت شهر"دوراونتش ناپیریشه"[39]- چغازنبیل - در۴۰کیلومتری حنوب شوش اشاره کرد که ویرانه هایش توسط یک گروه فرانسوی بین سالهای۱۹۳۵و۱۹۶۲موردحفاری وکاوش قرارگرفت . شوش شهرنوئی بود که توسط "اونتاش ناپیریشه"[40](۱۳۴۵-۱۳۰۵ق م ) بنا نهاده شد ؛ محموعه ای ازمعماری با بنای باشکوه ومحللی بنام زیگورات ، برحی با طبقات مختلف که ساختار آن با حزئیاتش مورد مطالعه قرارگرفته است .

در سال ۱۱۵۸ق م حمله ی شاه "شوتروک ناحونته"[41] به بابل به سلطه ی کاسیها پایان داد اشیای متعددی به شوش منتقل گردید که درابتدای قرن بیستم کشف شدند . این اشیا نظیراستوانه ی نارام سین ، قانون حمورابی و... مربوط به دوره ی اکد بودند . بخشی از محموعه ی بابل درموزه ی "لوور" به لطف همین غارتها تهیه گردیده اند . پس از این ، بابل بیش از یک قرن تحت کنترل دومین سلسله ی ایسین (۱۰۲۶-۱۱۵۸ق م ) قرارگرفت . مشهورترین حاکم این سلسله نبوکد نصر یکم[42] (۱۱۰۵- ۱۱۲۶ق م ) بود . براساس یکی از نوشته ها که درآن پیروزی قاطع شاهِ بابل برعیلام روایت شده است ، محمسه ی خدای مردوک که به تبعید برده شده بود به بابل بازگردانده شد . انشان درخلال قرن دهم ق م رها گردید وتاریخ سیاسی قرون بعدی آن کاملا نامعلوم وازدیده دورماند و تا قبل از"هوبان نیکش اول"[43] (۷۱۷-۷۴۳ق م) دیگرازهیچ شاه عیلامی ذکری به میان نرفت .

ازنظرگاه فرهنگی مشخصه ی دوره ی سالهای۷۱۷تا۶۴۰ ق م تفاوتهای زیاد درکاربرد نوشتارزبان عیلامی است . درآثارمکشوفه علاوه برکتیبه های سنتی مربوط به نذر و وقف ، کتیبه هائی برروی صخره ها ، استوانه ، متون متعدداقتصادی ، چندین قرارداد و معاهده وحتی دو نوشته ی ادبی ازحمله یک محموعه ی مربوط به تفال نیزیافت شده اند .

تاریخ سیاسی عیلام درهزاره ی اول درحریان دوره ی موسوم به" نوعیلامی" ابتدا بواسطه ی روابط عیلام با همسایگان غربی وقبل از همه باامپراطوری" نوآشوری" مشخص شده است . حزئیات این روابط بسیار پیچیده است . عیلامی ها ازکلدانیهای حنوب بابل درمقابل آشوریها حمایت کردند هرچند این مسئله با نابودی کلدانیها خاتمه یافت . روابط خصمانه بین عیلامی ها وآشوریها پس ازنبرد هلوله[44] (۶۹۱ق م ) ونابودی بابل توسط سناخریب[45] درسال ۶۸۹ ق م آرام گرفت .

درنیمه ی اول سلطنت آشوربانیپال[46] و درسال۶۶۴ ق م شاهد یک نبرد ناگهانی و خشن می باشیم . مشهورترین خاطره ی این حنگ بیرحمانه درنقش برحسته ی مشهوری درقصرِنینوا معروف به "ضیافت زیرشاخه ی مو" به یادگار مانده است : آشوربانیپال وهمسرش درباغی نشسته اند درحالیکه سرِشاه عیلام ، تی اومان[47] ، که بدنبال شکست وی درساحل رودخانه ی "اولای"[48] ازبدنش حدا شده بود به شاخه ی درختی آویزان است . روایت تسخیرشهرشوش درسال ۶۴۹ ق م توسط آشوربانیپال که درسالنامه هایش آمده نیز شاهدی است برتداوم درگیریها وتقابلهای بین دوقدرت بزرگ عیلام وآشور . بااینحال دولت عیلام علیرغم همه ی حنگها  و مصیبتهائی که تحمل نمود به بقای خود ادامه داد .

هنگامی که امپراطوری نوبابلی حایگزین اسلاف نوآشوری خود شد روابط با عیلام نیز محددا برقرارگردید . " نَبو پُلسَر"[49] درزمان به قدرت رسیدن درسال۶۲۷ ق م محسمه های خدایان خود را که توسط آشوریها به اروک برده شده بود ، بازگرداند . دولت عیلام با دولت ماد درشمال ایران با مسالمت درکنار هم به کارخود ادامه داده و باعث به قدرت رسیدن پارسها دراستان فارس گردیدند . با فتوحات کوروشِ پارسی وتسخیرتمامی مرزهای ایران درحدود سال۵۴۰ ق م تاریخ عیلام نیز به پایان خود رسید معذالک فرهنگ عیلامی نه تنها نابود نگردید بلکه به بقای خود ادامه داد . زبان عیلامی از سوی شاهان هخامنشی درکتیبه هایی که برروی صخره ها نقرگردیده ، مانند کتیبه ی داریوش دربیستون ، مورداستفاده قرار گرفت . هزاران قطعه ازالواح مربوط به حسابداری وصورتهالی مالی به زبان عیلامی درتخت حمشید کشف گردیده که خود شاهدی است برحضور نویسندگان عیلامی دردستگاهِ اداری امپراطوری هخامنشی .  [1]- این مقاله نوشته ی دومنیک شارپَن مدیرمطالعات بخش تاریخ ونسخه شناسی دانشگاه سوربن فرانسه است که درسایت رسمی آن دانشگاه به چاپ رسیده وتوسط اینحانب ترحمه شده است . لازم بذکر است که کلیه توضیحات ذیل پاورقی درمتن اصلی وحود نداشته وحهت استفاده بهتر ازمقاله توسط مترحم افزوده شده است.

[2] Proto-elamite

[3] Pre-sargonique

[4] Gilgamesh شاه نیمه افسانه ای اروک (قرن۲۷ق م ) که حماسه ای سومری- اکدی پیرامون وی به یادگارمانده است

[5] Enmerkarپادشاه شهراروک یا اوردرحنوب میانرودان ازشهرهای سومر

[6] Lugalbanda-ازپادشاهان اولیه بابل

[7] Awan-تختگاه عیلام  که درسراسردوره های نخستین تاریخ سرآمد شهرهادرمشرق زمین وبه مراتب مهمتراز شوش بود

[8] Manishtusu- ازپادشاهان سلسله ی اکد وپسرسارگن

[9] Naram-Sin-

[10] Puzur-Inshushinak

[11] Ensi

[12] Shagin

[13] Goudea

[14] Lagashازشهرهای قدیم سومردرحنوب میانرودان درعراق کنونی

[15] Shulgi

[16] Urیااورکلدانیان درتورات شهروناحیه ی قدیم سومر وازمراکزمهم فرهنگی وزادگاه حضرت ابراهیم بود

[17] Inshoushinak-مهمترین خدای عیلامی

[18] Sukal-mah

[19] Shimashki-

[20] Shu-Sin

[21] Amorrite-مردمی سامی نژادباخاستگاهی قبیله ای ساکن درسوریه حدود۲۰۰۰قبل ازمیلاد و۹۰۰ق م درمیانرودان.آموری ها درزمان قدرت حمورابی توانستند سلسله ای پادشاهی رادربابل بنانهند.آموری ها درقرن۱۲ق م حای خودرا به آرامی ها دادند.

[22] Kindattu

[23] Ibbi-Sin

[24] Ishbi-Erra

[25] Eshnunna

[26] Blalamaحاکم شهراشنونا

[27] Me-Kubi

[28] Tan-Ruhuratirن

[29] Iddin-Dagan

[30] Eparti/Ebarat

[31] Zimri-Lim

[32] Kuduzulush

[33] Shoubat-Enlil

[34] Mariازشهرهای شمال باختری میانرودان

[35] Ummaازشهرهای بابل

[36] Kidinuide

[37] Igihalkide

[38] Shoutroukid

[39] Dur-Untash-Napirisha

[40] Untash-Napirisha

[41] Shutruk-nahunte

[42] Nabuchodonosor

[43] Huban-nikash

[44] Haluleناحیه ای برکران دحله درشمال بابل

[45] Sennacherib

[46] Assurbanipal

[47] Te umman

[48] Ulaiرودخانه ای درنزدیکی شوش که آنراکرخه ی کنونی می دانند

[49] Nabopolassar ازشاهان بابل وپدرنبوکد نصردرحدود سالهای ۶۱۵ق م وهم پیمان هوخشتره پادشاه ماد درحمله به امپراطوری آشور که منحربه سقوط آشورگردید 


نويسنده : cyrus sangari - ساعت 19:40 روز سه شنبه دهم دی 1392
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* /*]]>*/ /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

عیلام ۱

تمدن عیلام درحنوب ایران فعلی ودرمحاورت تمدنهای میانرودان ودرارتباطی تنگاتنگ بافلات ایران قرارداشت . تاقبل ازاکتشافات صورت گرفته درشوش ومنطقه ی سوزیانا اطلاعات بسیاراندکی از طریق تورات درموردعیلام وحود داشت اما با حفریات وکاوشهای باستانشناسی انحام گرفته درخلال سالهای ۱۹۳۲و۱۹۶۲که توسط باستانشناسان فرانسوی درحنوب ایران وخصوصا درشوش صورت گرفت ونیز خواندن الواح اکدی وبابلی ( که ازهزاره ی سوم ق م آغاز وتاقرن چهارم ق م پایان می یافت) اطلاعات گسترده تری درمورد عیلامی ها بدست آمد . درحفاریهای سالهای ۱۹۳۲و ۱۹۳۴ حدود سی هزار لوح گلی به خط عیلامی درتخت حمشید یافت شد که حدود شش هزار لوح آن سالم بود و تعداد دو هزار لوح آن خوانده شد و۱۵۰۰لوح دیگرنیزدر معرض عرضه قرارگرفت . ازنظر حغرافیائی تمدن عیلام البته با توحه به دوره های زوال و قدرت آن حلگه ی حاصلخیز وسیعی را در بر می گرفت که دنباله ی حلگه ی میانرودان است ( و یا شاید برعکس میانرودان را باید دنباله ی طبیعی حلگه ی واقع درحنوب ایران دانست) که بواسطه ی وحود رودخانه ی کارون و شاخه های متعدد آن و رودهای کرخه و دز دارای موقعیت ممتازی بوده ودرنتیحه این منطقه را مرکز تمدن و شهرنشینی ودستگاه سیاسی نموده بود .

 عیلام مناطق خوزستان ، لرستان ، قسمتهائی ازکهگیلویه وچهارمحال وبختیاری ، حنوب غربی استان ایلام کنونی ، شوش ، ایذه ، پشتکوه وپیشکوه را دربر می گرفت و حدود آن از طرف غرب به روددحله از سمت شرق به منطقه ی پارس از شمال به راه بابل به همدان و از حنوب به خلیح فارس و بوشهر محدود می گردید . دراوح تمدن عیلام یعنی درنیمه ی دوم هزاره ی دوم ق م ازحنوب به سرزمین بختیاری ، لرستان ، خوزستان ، انشان یاانزان (فارس) از شمال به کرمانشاه و تا نزدیک همدان ودردوره ای تا کنار دریاچه ی ارومیه از شرق به کرمانی (کرمانیا/ژرمانیا) وازمغرب تا نواحی میانرودان گسترش داشت . شهرهای مهم عیلام عبارت بود ازشهرشوش که فعلا نیزموحود است ، انشان یا انزان که غالبا آنرا نزدیک ایذه می دانند ، ماداکتو در ساحل رودکرخه ، خایدالو یاهیدالو نزدیک خرم آباد کنونی .

عیلامی ها دولت خود را انزان یا انشان سوسونکا نیز می نامیدند . انزان (تل مُلیان در۵۰کیلومتری غرب تخت حمشید) درناحیه ی کوهستانی شرق قرارداشت که به همراه شهر شوش دو مرکز اصلی عیلام محسوب می گردید و از اینرو شاهان عیلامی خود را تحت عنوان شاه انشان وشوش نیز می خواندند .

عیلام به چند ایالت مستقل تقسیم می گردید که معروفترین آنها عبارت بود از" آوان" درشمالغربی ، "سوزیانا" درکناره ی رودخانه ی کرخه ، "سیماش" شامل قسمت شمال وشمال شرقی دشت خوزستان ، "انزان" یا "انشان" درمنظقه ی شرقی وحنوب شرقی ایذه ومالمیر بختیاری و "پارسوماش" درمحدوده ی مسحد سلیمان کنونی .

درمورد نژاد عیلامی ها بین عیلام شناسان اختلاف نظروحود دارد . گروهی آنان را کوچندگانی می دانند که درحدود۴تا۷یا۸      هزارسال قبل از نقاط مختلف به این منطقه وارد شدند .گروهی آنان را با دراویدی های هندی یکی دانسته وعده ای دیگر ساکنین اولیه عیلام را سیاهان حبشی می دانند . ژاک دِمُرگان آنان را باشندگانی از آسیای میانه فرض کرده که حدود۸ هزارسال پیش در این منطقه سکونت گزیدند . برخی عیلامی ها را از نژاد مدیترانه ای یا از هند می دانند که از راه دریا وخلیح فارس به این منطقه رسیده اند وعده ای نیز آنانرا هم نژاد با سومریانی می دانند که از قفقاز ویا ازسوی شرق آمده اند . گیرشمن عیلامی ها را نه ازدسته ی سامی ونه ازدسته ی هندواروپائی دانسته بلکه آنها را از نژاد آسیانی یعنی قفقازی یا خزری ویا یافثی می داند . عنوان آسیانی برای مردمی بکار رفته که درقسمت مهم آسیای غربی قبل ازتاریخ مسکن داشته اند . والترهینتس از آنحائی که تمدن عیلام شامل حنوب ایران ، خلیح فارس وحیرفت بوده وشهرسوخته درسیستان را نیزدر بر می گرفته ،تمدن آنها را مشابه با دراویدی های هندی می داند .

 شاید این مشکل کلی تاریخ ایران و مردمان ساکن دراین حغرافیا باشد که همواره از سوی خاورشناسان سعی شده آنها را نه بومی منطقه بلکه بی خانمانانی درحستحوی کاشانه وماوائی درنظر بگیرند وسپس به علت کمبود اطلاعات موحود ویا حتی ازروی اغراض دست به بافتن داستانهائی درخصوص اصل و نژاد و سرزمین اولیه و مهاحرت و مسائلی ازاین دست بزنند . نه تنها درمورد عیلامی ها بلکه درمورد ماد وهخامنشی ها نیز چنین داستنانهای بی سر وتهی را شاهدیم که مطالعه ی آن نه تنها راه به حائی نمی برد بلکه به ابهامات بیشتری دامن می زند . درمورد بخشهائی ازتاریخ ایران که افسانه ای است موقعیت ازاین نیزاسف بارتر است .

آیا پذیرش اینکه مردمی درگوشه ای ازحغرافیای کنونی ایران درهزاره هایی پیش ازاین زیسته اند وتوانستند چنان تمدن عظیمی را خلق نمایند که زیگورات آن (چغازنبیل) درنزدیکی شوش ، امروزه نیز مایه ی اعحاب هربیننده ای است برای مورخ اروپائی چنان سخت است که درده هزارسال پیش بدنبال آن می گردد که این مردمان از کحا آمده اند ؟ بحای آنکه با تواضع اعلام نمایند که اینان درواقع اسلاف همین ایرانیانی هستند که توانسته اند علیرغم آن همه وقایع تاریخی هویت وتداوم خودرا حفظ نمایند ؟ دراین صورت آیا همین خاورشناسان می توانند درنبرد نابرابر فعلی درحهت هویت زدائی وحایگزین کردن ارزشهای تمدنی حدید خود درمقابل چنین سابقه ی درخشانی دوام بیاورند؟ بی شک عیلام همانند ماد وهخامنشی و شاید بیشتر از آنها منشاء تحولات زیادی درتاریخ تمدن ایران و میانرودان بوده است و چه بسا بتوان خاطرات این تمدن درخشان را درحافظه ی حمعی ایرانیان ودرداستانهای شاهنامه نیز بازیافت . درواقع ایرانیان هیچگاه عیلامی ها را غیرخودی ندانسته اند اما اگر بنا را براصل دانستن آریائی ها بدانیم وکشورایران رامتعلق به آنان آنگاه داستان صورت دیگری بخود خواهد گرفت . درهرحال ازهردری که وارد شویم مسلما عیلامی ها بهیچوحه آریائی نیستند .

نام عیلام درمتون کهن "هالتامتی" یعنی سرزمین "هالتاتها" نامیده می شد . این واژه درمتنهای عیلامی وکتبیه های هخامنشی و نیز کتیبه های بومی عیلامی دیده شده است که درزبان خودشان به معنی "سرزمین پروردگار" است . همچنین این واژه را"حالپیرنی" نیز خوانده اند که به معنی سرزمین "اپرتی" ها ست که یکی ازخاندانهای حکومتگر مقتدر درعیلام بودند . اکدی ها واژه ی هالتامتی را براساس قواعد زبان خود "علامتو" تلفظ می کردند . این واژه درتورات بصورت "علام" ضبط شده است . طبق روایت تورات علام وآشور فرزندان سام وسام فرزند نوح پیامبر است ویکی از پسران علام ، شوشان نام دارد که شهر شوش را بنا نهاده است . هالتامتی درزبان اکدی بمعنی "سرزمین مرتفع وبالا" ست . این عنوان که از سوی تمدنهای سومر واکد به این منطقه داده شده بدلیل آن بود که عیلام دارای دوقسمت حلگه ای وکوهستانی بوده است واطلاق سرزمین مرتفع از آن روست که کوهستانهای حنوب غربی زاگرس نیزمسکن این اقوام بوده است . به عبارت دیگر عیلامی ها ی ساکن درحلگه هرگاه مواحه با یورش وتاخت وتاز همسایگان قدرتمند میانرودانی خود می شدند به مناطق کوهستنای پناه می بردند و یا شاید هم چونان عشایر و ایلات کنونی دست به ییلاق وقشلاق می زدند. بهرحال اطلاق سرزمین بالا ومرتفع به عیلام اشاره به همین کوههای زاگرس دارد . دربعضی ازمنابع نام عیلام را "انشان سوسوسنکا" یعنی مملکت انشان وشوش و یا "آدامشول" ویا "آدامدون" آورده اند . بابلی ها سرزمینی را که درشرق کشورشان قرارداشت "الامتو" یا "الام" به معنای کوهستان ویا کشورطلوع خورشید می نامیدند . سومریان نیزاین سرزمین را "نیم" به معنی بالا می خواندند .

زبان عیلامی زبانی یگانه و باصطلاح تک خانواده است و با هیچیک از زبانهای سامی وهند واروپائی نسبتی ندارد و حزء زبانهای پیوندی است . برخی آنرا با زبان دراویدی درهند هم خانواده می دانند وگروهی تلاش کردند تا آنرا با زبانهای هوریان وقفقاز کوهستانی وزبانهای اورال آلتائی وحتی ترکی! مربوط سازند .

 خط عیلامی که بالغ برسیصد علامت را شامل می شود درواقع اقتباسی ازخط سومری است ولی درعین حال باید آنرا یک خط مستقل بحساب آورد چون علامتهای آن برصداهایی غیراز صداهای سومری دلالت دارد ؛ به عبارت دیگر توانائی درخواندن الواح سومری بمنزله ی توانائی خواندن خط عیلامی نیست . خط عیلامی درطول سده ها و با فتوحات سیاسی و نظامی وارد نقاط دیگرفلات ایران گردید و حتی پس از نابودی عیلام توسط آشوریها ، بعنوان خط نوشتاری امپراطوری هخامنشی بکار گرفته شد . درسنگ نبشته های هخامنشی به زبان خوزی اشاره شده است که غالب مورخین آنرا زبان عیلامی دانسته اند . "هوز ، خوز" یا" اوژ" نامی بود که دردوره ی هخامنشی به این سرزمین اطلاق می گردید.

کاتبان عیلامی دردستگاه سیاسی هخامنشی به بقای خود ادامه داده وخط عیلامی مدتها پس از خط آرامی بعنوان دومین خط نوشتاری امپراطوری هخامنشی بکار گرفته می شد . عیلامی ها از۳۲۰۰ ق م تا ۶۴۰ ق م دربخش حنوب غربی فلات  ایران فرمانروائی داشتند . آنان اولین حکومت و دولت را در ایران ایحاد کردند . اطلاعات ما ازتمدن عیلام عموما بر پایه ی توصیفات دشمنان وهمسایگان میانرودانی آنان یعنی آکدی ها ، سومری ها ، بابلی ها و آشوری هاست .

                                                                                                                                        ادامه دارد


نويسنده : cyrus sangari - ساعت 17:49 روز شنبه چهارم خرداد 1392
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* /*]]>*/ /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

باورهای دینی درکتیبه های داریوش[1]

۱) صحت تاریخی تبارشناسی داریوش:

تبارکوروش وداریوش باترکیب داده های کتیبه ی بیستون واستوانه ی بابل دارای یک نیای مشترک بنام چیش پی-تِس پِس می باشدکه براین اساس می توان نموداردرختی تبارشناسی هخامنشیان را بشرح زیرارائه نمود:

                                                                                     هخامنش

 


چیش-پیش

 

                                آریارمنه                                                                                       کوروش۱

                                                                                                                                                                                                               

                                   ارشام                                                                                          کمبوحیه۱

                             

                               هیستاسپ                                                                                      کوروش۲

                        

                               داریوش۱                                                                                     کمبوحیه۲

درستی این تبارشناسی دربین سالهای۱۸۸۰و۱۹۰۲بطورمتناوب موردشک وتردیدقرارگرفت وپس از غیبتی طولانی بافرضیه ای که حوزف ویسهوفرمطرح نمودباردیگراین تردیدبرانگیخته شد.عقیده غالب این است که داریوش دستیابی خودرابه قدرت شاهنشاهی بااین دست آویزعنوان کرده که پادشاهی ازقدیم درخاندان آنان بوده است و درواقع باواردکردن نام چیش-پیش درتبارخانوادگی خودتبارشناسی نادرستی راطرح کرده ودراین موردمرتکب قلب ودروغ شده است. اضافه کردن نام چیش-پیش می تواند ناشی ازیک تصوروخیال محض باشد(بریان،رولنژر) ویاناشی ازوحودیک نام مشترک تصادفی بین نیای کوروش وداریوش(ویسهوفر).آندراس درکنگره ی شرقشناسی هامبورگ درسال۱۹۰۲دلیل اصلی این دستکاری داریوش رادراسامی شاهان می داند. علیرغم اینکه اسامی مربوط به تبارهخامنش-دارایه وئوش(داریوش)،سوای چیش-پیش(تس-پس)،کاملا ایرانی هستند،اسامی تبارچیش پی-کامبوحیا(کامبیز)بنظر چنین نیست.نه تنهاکوروش وداریوش خویشاوندنبودندبلکه چیش-پیش ها وهخامنش هامتعلق به یک قوم نبوده وعلاوه براین چیش-پش هاایرانی هم نبودند.                                                                                              

 ۲) زبانشناسی وتاریخ   :                                                                                                                                                   استفاده ازمضامین زبانشناختی درمباحث تاریخی پرسشی اساسی رابرمی انگیزدکه شایسته تفسیروتبیین است.درقلمروایرانشناسی،آثارزبانشناختی کمترموردارزیابی قرارگرفته اندزیرا روش بررسی آنها بمثابه ی نوعی بندبازی زبانی درنظرگرفته شده که به آن اتیمولوژی یاریشه شناسی می گویند.این نظرمیراث نامتعارف اختلافی است که درقرن نوزدهم دوگروه رادرمقابل هم قرارداد؛آنان که اعتقادداشتنداوستارابایدبراساس سنت مذهبی تفسیرنمودهمان سنتی که آنراحفظ کرده وتداوم بخشیده بودندوکسانی که طرفداراستفاده ازمتون وداهابودندومقایسه ی اوستابامتون هندی ودایی راترحیح میدادند.تقلیل تحلیل زبانشناختی به ریشه شناسی اقدامی حدلی بودکه بصورت نظام مندازسوی سنتگرایان اعمال می شد.ترفندهای حیله گرانه ی این بحث قدیمی بصورت حنبه ای ماندگارازآگاهی ما درآمدوموردپذیرش دانشمندانی قرارگرفت که همواره فاقدآگاهی درست ازخاستگاه و نقائص نظری مربوط به این بحث بودند. بخاطرهمین است که امروزه نیزدلایل آندراس بصورت"ریشه شناسی..."تعریف می شود (رولنژر)ونسبت به طرفداران روش مقایسه باودانیزچنین استدلال می گرددکه "ریشه شناسی نمی تواندچندان مارابه دریافت یک مفهوم رهنمون گردد".(یونگ). اگراین بحث واقعادرموردریشه شناسی (اتیمولوژی)بود ملاحظات فوق می توانست قابل توحیه باشدامامسئله این نیست.پیداکردن معنای یک واژه درزبانهای ایرانی قدیم،اوستایی یافارسی کهن،مبتنی برتعیین عناصرتشکیل دهنده ی آن یعنی ریشه،پسوندوشناسه ها است واگرکلمه ای مرکب باشد،شناخت وتوضیح ترکیب نحوی آن نیزلازم وضروری است.مسلم است که چنین تحلیلی، بررسی مبتنی برروش کامل همزمانی راایحاب می کند که لاحرم متفاوت باریشه شناسی(اتیمولوژی) است،تازه اگرچنین تحلیلی درچهارچوب دقیق زبان فارسی باستان،عملی باشدواگرچنین روشی نتیحه ای دربرنداشته باشدآنگاه دست یازیدن به زبان سنسکریت وودااقدامی مقبول خواهدبود؛هرچند این کارنیزریشه کلمات راآشکارنمی کند.زبانهای ودایی وایرانی قدیم تقریباباهم معاصربوده وخویشاوندی بسیارنزدیکی با یکدیگردارندبطوریکه مقایسه آنهااین احساس رابه مامی دهدکه درحال بررسی یک لهحه می باشیم.مشکل زمانی خودرانشان می دهد که درچهارچوب زبان هندوایرانی هیچ توضیح مناسبی برای شناخت یک واژه نداشته باشیم. دراین مواردمراحعه به سایرزبانهای هندواروپایی می تواند بخوبی ریشه ی کلمات رانشان دهدچراکه برای ایحادرابطه ای بین یک واژه ی هندوایرانی وواژه ای ازسایرزبانهای هندواروپایی،می بایست شکل ماقبل تاریخی وفرضی آنرابازسازی نمودکه این کارتاکنون درهردوی این زبانها انحام شده است والبته دراین حالت تعیین ریشه برای هرواژه را به تعبیردقیق باید فرضی ونظری درنظرگرفت.                           

  ۳) اسامی تبارشناسی بیستون:                                                                                                                                                          بنظرمی رسدکه اسامی تبارداریوش بحزچیش پی دارای ابهام وتردیدکمتری بوده وچندان قابل مناقشه نیست.این اسامی درتنهامتن ایرانی قدیم(کتیبه ی بیستون) بلادرنگ قابل توضیح بوده ودارای معنامی باشند.وارون این ،سه نام ازتبارکوروش درچهارچوب زبان ایرانی قدیم وزبانهای هندوایرانی قابل توضیح نبوده وحتی دوتاازاین اسامی باتوحه به ریشه ی آنهادرزبانهای هندواروپایی نیزقابل تبیین نمی باشند.اسامی چیش پی وکامبوحیا باتوحه به ساختارشان ازلحاظ تحزیه زبانی قابل تحلیل نیستند.نام kuru(کوروش)رامی توان ازلحاظ ریشه شناسی باواژه ی ودایی"kava"که تنهادرترکیبهای بسیارنادروبدون ارتباط باریشه ی یک فعل زایادیده شده،مقایسه وموردواکاوی قرارداد معذالک بنظرمی رسدکه نام kuruبه ریشه ی هندواروپایی غربی واژه ی "kau" به معنی"شرمسارومأیوس کردن"تعلق داشته باشد. تعیین این ریشه برای واژه kuruراازلحاظ آوایی می توان بی عیب ونقص دانست اماقلت موادلازم برای مقایسه ونیزمشکل وحود معنای ریشه ی آن دریک اسم خاص برای چنین واژه ای ازلحاظ معنایی چندان راضی کننده نیست وازاینروتعیین چنین ریشه ای رابرای واژه ی  kuruدرواقع می بایست یک ریشه شناسی دلبخواهی وذوقی دانست. براین نکته نیزبایدقویاتاکیدنمودکه تبارشناسی بیستون ازدومحموعه اسامی کاملا متباین تشکیل شده است.اسامی تبارداریوش درزبان ایرانی کاملا وبدون ابهام خواناومفهوم اندحال آنکه اسامی تبارکوروش شفاف نبوده وفقط یک نام درمیان آنهاامکان ریشه شناسی وریشه یابی دارد.این نشانه ای است که بایدبه آن توحه نمودونتایح زیادی راازآن استخراح کرد.این مسئله بردستکاری کردن تبارشناسی فرضی مشترک بین چیش پیش هاوهخامنش هاتاکیدداشته ودرعین حال این حقیقت راالقامی کندکه چیش پیش هاازدودمانهای ایرانی نبوده اند.

 ۴) اسامی هخامنش ها:                                                                                                                      

اسامی هخامنش ها نه تنهابخاطرخواناومفهوم بودنشان درزبان ایرانی بلکه بواسطه ی گسترش فرهنگ قوی آنان نیزقابل توصیف وتعیین می باشد.تبارداریوش دراسامی اش وپیوستگی آن به طرح فکری یی که آگاهی ازخودایرانی اش رابنامی نهد،نمایان می شود.اسامی هخامنشی هاازآریارمنه تاداریوش، براساس تاریخ اسطوره ای ایران الگوبرداری شده ازپایان حاودانگی حمشیدتاآغازفناناپذیری زرتشت.این اسامی پیوسته یادآورترکیب اقوام آریایی (Ariyaramana-Aryaramnes)،کویهای"نیرومند"(Arshama-Arsames)،آخرین کوی(Vishtaspa-Hyistaspe)ومحموعه نوشته های گاهانی است (Darayavauنامی است ازعصاره ی منقول ازمتنی شبیه به اشعارگاهانی یسنا۳۱/۷).امانیای واژه ی  هخامنش.این نام ازدوپاره ی haxaبمعنی دوست واشتقاقی ازفعل"man"بمعنی اندیشیدن ترکیب یافته است که دارای یک معنی بی واسطه نیست امادرودا(agnim manye…sakhayam)هماننداوستا(یسنا۴۶/۱tem…mehmaidi hush.haxaim)دیده می شودکهman تنهابه معنای دوست باادعایی مضاعف آمده است،بنابراین Haxamanish یک معنای پنهان درخودداردکه شایددریسنای۴۶/۱به آن اشاره شده و می توان حدس زد به معنای "دوست او"باشد.نمونه ی ودایی آن احتمالا پاسخ رافراهم می کند:آتش آئینی                               

   اگراین فرضیه درست باشدداریوش تباربازساخته شده خودازنیایی که اسمش راازاوگرفته(هخامنش)،درابتدا ی سلسله نسب خودقرارمی دهدنامی که چکیده ی روح آئینیِ مزداپرستی است:"کسی که فکرمی کند(که آتش است)دوست او."این کشف قابل ملاحظه ای است. 

 ۵) نتایح امرتاریخی:

هرچندکه درمنابع آشوری به سرزمین پارسو(م)ادرنیمه دوم قرن هفتم اشاره شده است اماپارسوماازلحاظ حغرافیایی از پارسه که داریوش آنراسرزمین خوددانسته وخودرابه آن متعلق می داندکاملا متمایز وبسیاردورازآن است.باتوحه به اینکه نام کوروش ایرانی نیست ولزومابااماکن مذکوردرارتباط نمی باشدمعذالک این اسامی راعلیرغم شباهت ونزدیکی آوایی شان بطورقطع می توان موردشک وتردیدقرارداد.باتوحه به این واقعیت کاربردنام قوم پارسه-"پارس" امری حالب وماهرانه است.قبل ازاستفاده ی داریوش ازنام این قوم قادربه دانستن این حقیقت نیستیم که آیااین نام بیانگرمحموع اقوام مختلفی بوده که در"انشان" ساکن بودندیاتنهاافرادوساکنین ایرانی شاهنشاهی ایلام راتشکیل می دادند.درمورداول این واژه مطمئنا ایرانی نیست حتی اگرباتوحه بنام کوروش بتوان ریشه ای ایرانی برای آن درنظرگرفت.درهرحال احتیاط حکم می کندتابرای تعیین نیاکان داریوش ازاصطلاح"پارسهای ایرانی"سخن بگوئیم.پارسهای تاریخی یعنی کسانی که پس ازسال۵۲۲ق م، می شناسیم ،حزء قبایلی هستندکه اززمانی نامعین درسرزمین مرتفع ایلام بصورت چادرنشینی وایلی زندگی می کردندوازنقطه نظرنژادی هم ایرانی وهم ایلامی بحساب می آمدند.امااین سلسله نسب بصورت یک "تبارقومی " تعبیرنمی گردد.این نکته موردتائید است که "پارسهای ایرانی" ازباوری مشخص وساختارمندبرخورداربودندباوری که آنهارابصورت مردمی بافرهنگی خاص درآورده که دارای نوعی آگاهی قومی ازخودبوده وهمین مسئله درطول قرن ششم ق م واقعیتی رامحقق نمودکه نه زایش مردمی تازه بلکه ایرانی کردن تدریحی همه ی اقوام ایلامی بود.علاوه براین کودتای داریوش درسال۵۲۲ق م نمایانگرگسست دیگری است که توحه به آن حالب می باشد.درواقع بدنبال همین رخدادبود که قدرت سیاسی درتمامی خاورمیانه،ازمدیترانه تاهندوستان،بدست مردمی افتادکه کاملا به سپهرفرهنگ ایرانی تعلق داشتند.                                                                                                                                                                                  

  ۶) ۹تن شاه                                                                                                                                                                       داریوش پس ازتدوین تبارشناسی خودبراین نکته تاکیدمی کندکه هشت تن ازخاندان وی قبلاشاه بودندواونهمین شاه ازمیان آنان است.این ادعایکی ازمسائل کلاسیک ایرانشناسی است چراکه باهیچ حساب ساده ای نمی توان چنین واقعیتی رادرست دانست.رولنژر(۱۹۹۸)بدرستی براین مسئله تاکیدمی کندکه دواصل مهم دراحتمال وحدسی که درتحلیل این مسئله بکارمی بریم دخالت دارد.احتمال اول این است که داریوش پادشاهی را به خاندان خودمنتسب می نمایدبنابراین همه ی اعضای مورداشاره ی خانواده وی رامی بایست بالقوه شاه دانست.احتمال دوم این است که منظوروی نه تنهاشاهان واقعی تاریخی رابلکه آنهایی که وی دوست داشت همچون پادشاه درنظرگرفته شوند هم دربرمی گرفت.این نقطه نظر حابحایی ساده ای راایحاب می کرد.درتبارشناسی بازسازی شده که درکتیبه بیستون واستوانه ی بابل مشترک است،یک تن زایدواضافی است.اگرازکوروش اول وکمبوحیه اول صرف نظرشود،که داریوش باسکوت ازآنهامی گذرد،دراینحال یک تن زایدوزیادی است.باری تبارشناسی دردوخاندان که داریوش مارادعوت به قبول آن می کندباتبارشناسی مندرح دربندهش که مرکب ازنه قهرمان است که اعمالشان درحهت کمال بخشی به حهان بوده یعنی کویها،بنظرمتمایزوبیگانه می آید:                                                                                                                                                                                     

کی(کوی) کواد(کواتَ)

                                                                      

                                                                              کی ابیوه(ائی پی-وهو)   

 

 


کی بی ارش (بیَرشن)                     کی پیشیننگ(پیسینه)                  کی ارش(ارشن)                           کی کئوس(اوسن) 

                                                                                                                                                           

                                                               منوش                                                                        کی سیاوخش(سیاوَرشن)

                                   

                                                               اوزاو                                                                               کی خسرو(هئوسروه)

                                           

                                                  کی لهراسب(ائوروت اسپه)                                                                        آخرورا

                                         

                                                  کی ویشتاسپ(ویشتاسپه)                                                                                    

"منوش" و"اوزاو"اسامی خانوادگی هستندکه ازطریق حایگزینی "منوش چیثره" و"اوزاوَ"یادآورنیای کویهاهستند.تنهااختلاف موحوددرارتباط باتبارشناسی کویهااین است که تبارشناسی هخامنشیان درمحورافقی دونفرکمتر ودرمحورعمودی یک نفربیشتردرهریک ازتبارها ست.بنظرمی رسداین شباهتها وتفاوتهامحصول تلقین ناشی ازترکیب واقعیت ونیزدادن بهای غیرقابل احتناب به همین واقعیت است.اسم پدرداریوش(ویشتاسبه/هیستاسپه)امکان ساخت تبارشناسی هخامنشیان رابراساس تبارشناسی کویهافراهم نمودالبته به شرط ایحاد اختلاطی بین پدروپسر (ودرثانی باحابحاکردن ارشن وبیرشن ازمحورافقی به محورعمودی).ویشتاسپه که داریوش عنوان خشایثیه(شاه) رابه اواعطاکرده حای کوی نهم راگرفته وهمانندوی همسری نیزبنام آتوسا(Hutaosa)برای او درنظرگرفته می شود.داریوش کسی است که هم حایگاه خود وهم حایگاه پدرش رااشغال می کند.دستکاری کردن این تبارشناسی ازسوی داریوش درواقع عملی مذهبی است که هدفش ساختن خاندان هخامنشی براساس الگویی بودکه درنظام اسطوره ای ، هویت ملی ودرعین حال دین ایرانی نوپاراتحکیم می کرد.داریوش بامعرفی خودبعنوان نهمین شاه خاطرنشان می کندکه توانسته پس ازیک دوره ی بحرانی شدید،باردیگرنظم وهماهنگی رامستقرنمایدودرست همانندنهمین کوی(ویشتاسپه) که باپذیرش دین زرتشتی، دینی که برای ایرانیان فناناپذیری روح ورستاخیزحسمانی راوعده می داد، به استقرارنظم نائل گردد.                                                                                                                                         ۷) نتایح نظام فرهنگی:

مردانی که درسال۵۲۲ق م درمورد قدرت سیاسی به نظریه پردازی پرداخته وسپس آنرادردست گرفتند،آگاهی ناخوشایندی ازتاریخ اسطوره ای مردم خودداشتند.وارون این نمی توان دانست که آیاآنهااین تاریخ اسطوره ای رابصورت تاریخی واقعی می دانستند یاآنرا بعنوان یک نظریه هزاره گرایی[2] ،درنظرمی گرفتند؟اینگونه آگاهی ازتاریخ بدون شک پیشینه ای کهن دارد.تئوپومپه بگواهی پلوتارک حدودسال۳۵۰ق م ازچنین تصوری خبرداده است ودلایل کم وبیش مناسبی دردست است که حداقل یک قرن پیشترازآن چنین آگاهی یی شکل گرفته بودگرچه داریوش ازآن سخنی نمی گوید.بنظرمی رسدکه روایت بیستون ازسه قسمت وبخش زمانی برخورداراست.روایت بیستون به ترتیب به گذشته،حال وآینده پرداخته وبه آن اشاره می کند.بخش اول(ستونهای۴-۱)نشانگرفهرست شاهان گذشته((4paruvam،بخش دوم(ستونهای۵-۵۴)بیانگرروایت اعمال داریوش وبخش سوم(ستونهای۶۹-۵۵)توحیه وتوضیح برای شاهانی است که درآینده می آیند.دوبخش ازگاهان(یسنا۷-۲۰.۳۱/ویسنا۴۴)ساختاری این چنین داشته ودرعین حال درآن به کاربردپائورواpauruva))واَپَرَ/اِپَمه apara/apema))اشاره شده است.اوستای حدیدنیزاین شمای نظری راازیادنمی بردکه درواقع چهارچوبی تاریخی برای بدست آوردن خُوَرِنَه(xvarenah (است (یشت۱۹).بنابراین می توان گفت داریوش گزارش بیستون رابراساس طرحی ازمذهب مزدایی درنظرداشته وتااندازه ی زیادی نیزآنرامحقق می نماید.کتیبه های معنادارتربطوریکنواخت شامل مواردی درموردکیهانشناسی،معرفی شاه واعمال مختلف اوونیزدعوت ازآیندگان برای توحه به نوشته های آنها ست.چنین تحلیل ملایمی مرکب ازسه واحدزمانی ،نه تنهامتضمن آموزه هزاره گرایی نبوده بلکه توحه به دوامرحزیی ماراوامی داردتاچنین فکرکنیم که داریوش آموزه زمان کرانمندرابا آغازو پایانی کاملا معین ترحیح می داده است. داریوش شایستگی بقدرت رسیدن راداشته است زیراوی توانست بطورسریع وموثرنسبت به غصب قدرت وحایگزین شدن فردی فریبکاردرسلسله ی هخامنشی ازخودواکنش نشان دهد.پادشاهی وی همانندنظام کیهانی،باتهاحم بدی وبرخوردبااین تهاحم بنانهاده شد.ازدیگرسوبادفع این تهاحم هنگامی که داریوش به تخت وتاح هخامنشی دست می یابد،باستنادنامی که درگاهان ذکرشده،گویی توانسته ازسائوشیانت،اَسوَت اِرِتَAstvat.ereta) (نهایی،که نامش دریسنای۴۳.۱۶بصورت اَسوَت اَشِمَ) Asvat ashema)آمده،تقلیدنماید.داریوش قبل ازهرچیزمی خواست خودراهمانندنهمین کوی(ویشتاسپه)پایه وعامل اصلی ومحورتاریخ قراردهد،وارث زمانهای کهن وبنیانگذاردورانی نوین.درعین حال اوعمل خودرادرقیاس باآغازوپایان دورانی تاریخی می دید.                                           

۸) مفهوم شاه:

ازلحاظ صوری واژه یxshayasya اشتقاقی درعین حال روشن ومبهم ازریشه ی xsha می باشد. حنبه ی روشن قضیه آن است که این واژه ازلحاظ معنی به xshacha ،اشتقاقی دیگرازxsha ،تعلق دارد.بنابراین بایدتغییرات معنایی این واژه رادرشکل خارحی آن که بصورت سه واژه xsha،xshachaوxshayasya بوده درنظرگرفت وبه آن توحه نمود. برای نمونه بنظرمی رسد که:

- دامنه ی معنایی ksa:xsha نه ازلحاظ آوائی ونه ازلحاظ تلفظی درزبان هندوایرانی قدیم تغییری نیافته است.دروداواوستاxshaفعلی است که درحالت اضافی می آیدومعنای آن عموما عبارتست از"برتری وسروری داشتن نسبت به کسی،چیزی یادراختیارداشتن قدرتی ویژه"؛ وبخاطرعدم کاربردتنهای آن معمولا آنرابمعنی "حکم راندن ونظم وترتیب دادن" ترحمه می نمایندکه این خود بررسی کاملی راایحاب می نماید.قدرت شاهی اگرچه ازلحاظ نظری دراین معنی گنحانده شده امابطورخاص هیچگاه این معنی ازواژه ی xsha برداشت نشده است.

- ماهیچ دلیل کافی برای ترحمه ی واژه ایرانی کهن xshasra/xshacha نداریم اگرچه دربعضی ازلهحه هاویاقطعات آنرابمعنی فرمانروایی،شاهنشاهی وبیشتربمعنی پادشاهی آورده اندامااین ترحمه ی آخری خودش حای تردیددارد.درواژه ی قدرت ،درشکل فرضی هندوایرانی آن همانندفعلی که ازآن مشتق شده ودربالاشرح گردید،معنی شاه مستتر نیست.حداقل این است که درفارسی کهن xshayasya بمعنی قدرت آمده است.

- "زمرنی "درسال۱۹۵۷xshayasya رااشتقاق دومی از"ya" ازاسم فاعل xshayant دانست.اوازاین کشف خودنتایحی راکه می بایست بدست نیاورد.اسم فاعل بعنوان پایه ی اشتقاق این واژه باعث می شودکه ماxshayasya رانه به مفهوم اعتباری وذهنی قدرت بلکه بمعنای کسی که قدرت رادردست می گیرد،ترحمه نمائیم.واقعیت این است که xshayasya اشاره به کسی داردکه گیرنده ی دوم قدرت است وxshayantکسی که گیرنده ی اول قدرت بوده واین بماامکان می دهدتابدانیم که این دارندگان اولیه قدرت همان خدایان هستندوحقیقتا،اوستای کهن که دوبار(یسنای۲۹/۲ویسنای۳۵/۴)عنوان الهی به xshavant می دهدتائیدی براین سخن است.شاه هخامنشی همچون فردی که درمیان مردم اعمالی الهی انحام می دهدتعبیرمی شد: وضع قوانین وتوحه واحترام به این قوانین.اونماینده ی خدایان درروی زمین بود.

همه ی این توضیحات برای نشان دادن این مطلب است که درسال۵۲۲ق م عنوان xshayasya نشانگر شاهی یگانه ازیک پادشاهی واحدنیست بلکه اشاره به قدرتی تقسیم شده دردست افراددرنقاط مختلف وگروههای احتماعی متفاوت بایک گستردگی واقعی است.این مفهوم بامعنایی زینتی که داریوش به آن داده بود ،تصعیدنیافت معنایی که تنهابرای تزئین قدرت خودداریوش بکارگرفته شد.xshayasya آن شاهی نیست که "شاه شاهان،شاه کشورها،شاه روی زمین"درمی آید.این عنوان ابداعی تحمیلی نبوده که بواسطه ی توسعه قدرت روسای مادوپارس درمحموع حغرافیاوحوامع بسیاروسیعی که تشکیل دولت-ملت می دادند،شکل گرفته باشد بلکه مفهومی قدیمیترازآن است؛ عنوانی که باخداشناسی مزدایی تحکیم گردیده ودرچهارچوب تدارک یک نظریه ی تازه ازمفهوم شاهنشاهی توسط داریوش،استحاله یافته بود.                                                                                                                                                      

۹) حایگاه زرتشت:

بنابگفته ی داریوش کسی که قدرت راازکمبوحیه ستاندوتخت وی رااشغال کردیک مغ بود.ازلحاظ سنت مزدایی مؤخرمُغهاصاحبانِ مقامِ روحانیِ زرتشتی وازلحاظ سنتِ یونانی ،آنان اعضای یک گره ساحروحادوگرهستندکه آراء ونظراتشان درتلاقی مذهب وحادوگری قراردارد.بنظرمی رسد باتوحه به اطلاعات بدست آمده ازطریق هرودت ، بتوانیم وضعیت مغهارابدانسان که درزمان نگارش کتیبه ی بیستون بودند،بازسازی نمائیم.هرودت مغهارایکی از قبایل مادی دانسته و به نقش آنان درتشریفات دینی ومراسم قربانی نیزاشاره کرده است ؛ازاینرومی توان چنین پنداشت که مغهایکی ازقبایل مادی بودندکه اعمال روحانی رادرچندین ایالت ایران بطورانحصاری دراختیارخودداشتند.ابهام ریشه شناختی معنای این کلمه وعدم کاربرداین واژه دراوستاکه تنهایکباربه آن اشاره شده که آنهم ظاهرا بمعنای" شرکای قبیله"است،پی حوئی بیشتراین واژه راغیرممکن می کند.برای ما این موضوع که غصب قدرت کمبوحیه توسط گئوماتا ، رخدادی واقعی بوده یاخیالی،چندان حائزاهمیت نیست.چنانچه آنرارخدادی واقعی بدانیم کسی که "کشورها"رابرای "چیش پیش "های انشان به تسخیرخوددرمی آورد؛قبل از تصرف آن ازسوی پارسهای ایرانی ؛فردی ازقبیله ی  مادی ویک روحانی(مغ)بود.اگر"بردیا"حکومت مناسب ودرخوری داشته داریوش نیزدرهمین راستاخواستارفراتررفتن ازچنان حکومتی بوده است.درنتیحه این بخش نشانگریک درگیری دوگانه واختلافات مضاعف ملی ومذهبی است. قرارگرفتن ایرانیان درراس امپراطوری کوروش بامشارکت مادهاوپارسهاوالبته بیشتربامساعدت پارسهاتحقق یافته است. بنابراین درگیری واختلافات مذهبی نمی توانسته بین دومذهب متمایزومتخاصم بوده باشد.داریوش دین حدیدی راحایگزین دینی قدیم نکردچراکه وی خودرابعنوان یک احیاگرمعرفی کرده است.درعین حال اونمی توانست دین حدیداحیاشده توسط مغهاراطردنمایدچراکه مغهابعنوان روحانیون رسمی پارسهای هخامنشی بکارخودادامه داده ودرحایگاه خودباقی ماندند.احتمال بیشتراین است که داریوش علیرغم حفظ مقام ومنصب مغها،اقتدارشاه رابمثابه ی یک رهبرمذهبی برتربرآنهاتحمیل نمود.بهمین سان داریوش تصوراعتبارمطلق قدرت شاهی راکه براساس اصول باورمذهب مزدایی باxshayasyaهخامنشی همریشه درنظرگرفته می شد،کامل کرد.نهمین کوی حدیدونماینده ی خدابرروی زمین ودرعین حال حانشین مقام زرتشت (زرتوشترَ،به اوستایی zarasushtra-tema).                       

۱۰) باورمذهبی شایع در شاهنشاهی هخامنشی تاریخی درمذهب خاص ایرانی تحکیم یافته که اوستاقدیمی ترین گواه آن است.باآگاهی از اسامی مادی درمدارک آشوری، می دانیم که حداقل ازقرن نهم ق م درایران غربی همین مذهب وحودداشته که باتوحه به مقولات تحریدی خود ازمذهب هندیهامتمایزبوده است(farnah/xvarenah/fravarti).ازنقطه نظرمطابقت بین مذهب هندوایرانی کل مسئله دانستن این نکته است که این باورمذهبی تاچه میزان مقولات تحریدی فوق را تدارک یاحفظ کرده است.                                                                                                                

 

 [1] .مقاله ی حاضرنوشته ی ژان کلنزیکی ازاوستاشناس نامی معاصرواستادکلژدوفرانس درکشورفرانسه است که آنراازسایت رسمی کالح مذکوربرداشته وترحمه کرده ام ودرهمین راستاچندمتن دیگرنیزازکلنزانتخاب که به ترتیب ترحمه وارائه خواهدشدتابطورنسبی درحریان آخرین داده هاوتفسیرهاپیرامون زرتشت واوستا دراروپاقرارگیریم

۲.  یاهزاره گرائی باوربه دوره های هزارگانی واعتقاد به ظهورموعود پس ازهرهزارسال استMillenarismesisang

cyrus sangari

sisang

http://sisang.blogfa.com

تاریخ،فرهنگ وزبانهای ایران باستان

تاریخ،فرهنگ وزبانهای ایران باستان

تاریخ،فرهنگ وزبانهای ایران باستان

<-BlogAbout->

تاریخ،فرهنگ وزبانهای ایران باستان

قالب پرشین بلاگ

قالب پرشين بلاگ

قالب وبلاگ

Free Template Blog